Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770223-41322S3

Date of Document: 1998-05-13

نامه ء يك خبرنگار اول هشدار، بعد...؟ ! با گذشت بيش از دو هفته از طرح اظهارات فرمانده كل سپاه پاسداران، موج انعكاس اين اظهارات همچنان درمحافل و مجامع مردمي، سياسي و اجتماعي كشور جريان دارد. در پي اظهارات خشن، بي پرده و بدون مرز فرماندهي محترم سپاه در جمع فرماندهان نظامي در قم، در خصوص تقابل با تهديدات خارجي و داخلي عليه امنيت روابط كشور، عمومي سپاه پاسداران با صدور اطلاعيه اي ضمن تصريح بر اين نكته كه رسالت تاريخي سپاه نگاهباني از انقلاب و مقابله با تهديدات و توطئه هاي دشمن كه هر روز به شكلي رخ مي نمايد... است ] [ چنين عنوان كرده كه انعكاس تحريف شده، ناقص و مخدوش مذاكرات يك جلسه داخلي و محرمانه فرماندهان سپاه كه مع الاسف بدون توجه به طبقه بندي و ابعاد حفاظتي آن به طور مغرضانه اي جعل و افشا گرديده است، و سرانجام درشديداللحن ترين بند اطلاعيه خود به آن دسته ازمطبوعات و قلمهاي مسموم و مشكوكي كه از فضاي كشور ونجابت و بردباري نيروهاي انقلاب سودجسته ]...[ و باتمسك به بزرگنمايي حوادث جزيي در صدد بروز تشنج وتفرقه در صفوف متحد مردم هستند... هشدار داده كه دست از اين رويه ناستوده بردارند. متعاقب موضعگيري روابط عمومي سپاه، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح با ايراد سخنراني در جمع فرماندهان وشخصيتهاي نظامي به بررسي و اعلام نظر در مورد صحبتهاي فرماندهي كل سپاه پرداخت. سرلشكر فيروزآبادي از جمله در سخنان خود يادآور شد كه در همايش فرماندهان نظامي در قم خبرنگاران عزيز و رسانه هاي گروهي حضور داشته اند و در زمينه حرفهاي فرماندهي سپاه سه نوع تحريف صورت گرفته است: يكي تحريف انشايي بوده، ديگري اين كه طوري برخورد شده كه گويي فرمانده سپاه حرفهايي زده كه به او مربوط نبوده و آخر اين كه كساني آمدند و در برابر سخنان فرمانده سپاه موضعگيري كردند كه گويا مخاطب او بوده اند. ظاهرا روند سر و سامان دادن و جمع و جوركردن تبعات سخنان فرماندهي سپاه، هرچه به پيش مي رود ابعاد پيچيده تر و ناشناخته تري بخود مي گيرد كه يك جمع بندي مختصر از دو ارزيابي فوق اين نتيجه را به دست مي دهد: - 1 در اطلاعيه روابط عمومي سپاه تاكيد مي شود كه انعكاس مذاكرات يك جلسه داخلي و محرمانه مورد تحريف، نقص و خدشه قرار گرفته است. - 2 رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح عنوان مي كند كه درهمايش قم خبرنگاران عزيز و رسانه هاي گروهي حضور داشته اند. بي ترديد تفاوت يك جلسه داخلي و محرمانه باهمايش قم از هيچ نگاه منصفي پوشيده نيست و اگر فرض را بر حضور خبرنگاران مورد نظر رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح در همايش قم بگذاريم، اين استدلال قطعا توجيهي بر حضورخبرنگاران عزيز درجلسه داخلي و محرمانه كه مي توانسته در حاشيه و به موازات همايش برگزار شودنيست و اساسا نفس داخلي و محرمانه بودن يك جلسه كافي است كه جماعت بخت برگشته اي به نام خبرنگار - حتي ازنوع عزيزش! - را راهي به درون آن نباشد. شگفتي دراينجاست كه چطور يك جلسه هم مي تواندداخلي ومحرمانه باشد به ] تصريح اطلاعيه روابط عمومي سپاه [ و هم خبرنگاران عزيز و رسانه هاي گروهي با حضور درهمايش كه ربط آن باجلسه داخلي و محرمانه بر نگارنده پوشيده است، مي توانند اخبار آن جلسه داخلي و محرمانه راجعل و افشاكنند; آن هم به گونه تحريف شده، ناقص؟ ومخدوش از ديگر سو بحث تحريف سخنان فرماندهي سپاه هم بحث قابل توجهي است. در هر دو موضعگيري رسمي روابط عمومي سپاه و ستاد كل نيروهاي مسلح بر اين نكته تاكيد اساسي وموكد شده است و از وراي تمام اين توضيحات آنچه نامكشوف مانده نوع تحريف مورد بحث است كه خود اين پرسش را به ذهن متبادر مي سازد كه: آيا اگر واقعاسخنان فرماندهي كل سپاه تحريف شده، اصولي تر نمي نمود كه مسئولين امر با مواجه شدن با بازتاب گسترده اين مسئله به طور همقد و از روبه رو - نه بالاتر از مردم و نه پايين تر از آنان - و با آگاه كردن مردم از مفاد غيرمحرمانه واقعي، و تحريف نشده سخنان مزبور، جامعه را ازبهت برخورد با چندگانگي ها در اين زمينه ؟ برهانند ظاهرا در شرايط فعلي و پس از اظهار نظر رياست محترم ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح ديگر استدلال محرمانه بودن آن سخنان، محلي از اعراب ندارد و درجايي كه در هر كوي و برزن اين سخنان تحريف شده، ناقص و مخدوش نقل زبانهاست، تكيه برمحرمانه بودن آن اندكي شوخ مابانه مي نمايد! و كلام آخر اينكه به شهادت تاريخ قيامهاي مردمي ايران - از زمان مشروطيت به اين سو - مطبوعات نوعا در خدمت اهداف و منافع مردمي حركت كرده اند و اگر نابابي هم در اين ميانه ظهور كرده بوده، خود به خود در موج خداطلبي و حقيقت جويي مردم مستحيل شده و در روزگاري كه صحبت از جامعه مدني و تمكين از قانونگرايي به بحث و گفتگوهاي كودكان دبستاني ماهم راه پيدا كرده، حتي در صورت وقوع تخلفات مطبوعاتي هم، شيوه برگزيده و حسنه، مراجعه به مراجع قانوني و طرح دعوي است نه پيش كشيدن بحث هشدار و تهديد; هر چندتوسط ابزاري به جز شمشير!