Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770223-41316S4

Date of Document: 1998-05-13

مشكلات بيشتر مي شود طرح اصلاح قانون مطبوعات در گفت وگو با نمايندگان (بخش پاياني ) اشاره: طرح اصلاح قانون مطبوعات و الحاق يك بند به ماده 6 اين قانون موضوع گزارشي است كه در دو شماره قبل به آن پرداختيم و با برخي از نظرات موافق و مخالف اين طرح آشنا شديم. در آخرين بخش اين گزارش به پيگيري نظرات زهرا پيشگاهي فرد منيره نوبخت يكي ازطراحان اين طرح آشنا مي شويم. س: ممكن است يك مورد ذكر كنيد كه بحث آن در مطبوعات باعث ايجاد تضاد بين زن و مرد؟ مي شود ج: شما داريد مغالطه مي كنيد. س: شما استنباط خود را از قسمت آخر بند بيان كنيد. ج: يكي از آن موارد مي تواند بحث همجنس بازي باشد. س: همانطور كه مي دانيد اصلا چنين بحثي در مطبوعات ما مطرح نبوده و نيست. آيا شما از موضوعي كه اصلا مطرح نيست احساس خطر كرده ومي خواهيد قانون تصويب؟ كنيد ج: شما مي گوئيد چيزي را كه نبوده نبايد برايش قانون ؟ بگذاريم س: شما معتقديد چنين بحث هايي در مطبوعات بوده كه موجب شده طرحي به مجلس ارائه؟ شود ج: آمديم و يك نشريه مطالب هرچند مبهم در اين رابطه مطرح ؟ كرد س: آيا همين قانون مطبوعات فعلي نمي تواند جلوي آن را ؟ بگيرد ج: اينكه ما طرحهايي بياوريم كه نظر قانونگذار را شفاف تر كند ازنظر روزنامه نگاران ايراني جرم؟ است كه متاسفانه به نظر مي رسد جرم است. س: نمايندگان موافق طرح مسائلي نظير ديه زن، شكنجه كودكان، قانون طلاق و.. را مطرح كرده و نسبت به طرح آن در مطبوعات اشكال داشتند، به نظر شما آيا مي توان اين مطالب را در نشريات مورد بحث؟ قرارداد ج: بله بحث كه اشكال؟ ندارد س: فكر مي كنيد با اين طرح شما مي توان پاي مطبوعات را دائم به دادگاهها كشاند چون سليقه عده اي با برخي عكس ها و مطالب روزنامه ها؟ نمي خواند ج: چرا مطبوعات ما دوست دارند رها؟ باشند آنها معتقدند همه چيزبايد قانونمند باشد؟ الاقلم تا هرچه مي خواهند از اسلام و غيراسلام بنويسند و كسي هم به آنها چيزي؟ نگويد چرا قانوني كه مي خواهد مواردرا شفاف كند مطبوعات را ناراحت كرده؟ است آيا بعضي قلم ها به دست نامحرمان؟ است تلاش ما بايد اين باشد كه نظام به دست نااهلان و نامحرمان نيفتد. س: آيا به نظر شما مطبوعات ما نااهل و نامحرم؟ هستند ج: من نگفتم كه مطبوعات نااهل و نامحرم هستند ولي چرا بعضي از قلم بدستان ناراحت و نگران؟ مي شوند گفتگويي نيز با خانم منيره نوبخت رئيس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و از طراحان طرح انجام داده ايم. خانم نوبخت زمينه طرح را به حدود يك سال پيش مرتبط مي داند كه بحث هاي كارشناسي در مورد توسعه فرهنگ عفاف در جامعه در شورا مطرح شده و نتايج آن در شوراي عالي بصورت مصوبه درآمده است. وي مي گويد: ما به دنبال پيش بيني راهكارهاي اجرايي هستيم تا در جهت توسعه فرهنگ عفاف بتوانيم به دستگاهها ارائه دهيم. بعضي از اين راهكارها ممكن است به صورت طرحهاي اصلاح قانون و يا تصويب قوانين جديد و يا پيشنهادهايي به دستگاههاي اجرايي باشد. خانم نوبخت بحث عفاف و صدا و سيما، عفاف و سينما، عفاف و ورزش و.. را نيز از جمله مباحثي مي داند كه در آينده در قالبهاي مناسب بصورت اصلاح قانون و يا تصويب قوانين جديد مطرح خواهند شد. وي طرح فعلي را قسمتي از بحث شورا در مورد مناسبتر كردن فضاي مطبوعات جهت توسعه فرهنگ عفاف ذكر مي كند. وي همچنين در مورد چاپ تصاوير مردان بويژه در مجلات ورزشي نيز مي گويد: علت اينكه در اين طرح مطلب زنان را بطور خاص آورده ايم چون تعمد داشتيم كه قانون توجه خاصي به مطلب زنان در مطبوعات داشته باشد، علت اين امر اهميت جايگاه زنان در قانون اساسي وسوءاستفاده هايي است كه در دنيا از موضوع زن و تصاوير وي صورت مي گيرد. نماينده مردم تهران مي افزايد: در دنيا از تصاوير زنان بيش از مردان سوءاستفاده ابزاري و تبليغاتي مي شود، البته بايد به تصاويري كه از ورزشكاران مرد در روزنامه ها چاپ مي شود نيز توجه شود. روي بحث ورزش و عفاف نيز كار مي كنيم، اخيرا نيز يكي از روحانيون تذكر دادند كه پوشش مردان ورزشكار در شان حيا و عفاف جامعه ما نيست. البته اين موضوع برمي گردد به اينكه آيا دست اندركاران ورزش ما مي خواهند تغييري در اين وضع بدهند و يا همان پوشش را كه در دنيا وجود دارد ؟ مي پسندند به نظر مي رسد عده اي اين پوشش را خلاف فضاي فرهنگي جامعه مي دانند. لذا قبل از تصاوير ورزشكاران بايد در نوع پوشش مردان دقت كنند كه قطعا روي تصاوير نيز تاثير مي گذارد. خانم نوبخت مرجع تشخيص استفاده ابزاري از زن در مطبوعات راهيات نظارت بر مطبوعات معرفي مي كند و مي گويد: طبيعي است كه اين هيات نظر سليقه اي و شخصي نخواهد داشت. ما مي توانيم در شور دوم راجع به مصاديق بحث بيشتري كرده و موارد آن را مشخص كنيم. خانم نوبخت در مورد قسمت سوم طرح كه مطبوعات را از طرح مسائل زنان خارج از حدود قانوني و شرعي برحذر مي دارد، مي گويد: قانون نمي خواهد باب بحث در مورد زنان را در مطبوعات ببندد يا تصاويرزنان چاپ نشود، ما مي گوئيم تصاوير در حد معرفي شخصيت زنان باشدنه معرفي چهره و زيبايي صورت. در مورد مطالب نيز نبايد به عنوان طرح مسائل حقوقي در دفاع از زنان، مطلب خلاف قانون و يا خلاف شرع مطرح شود، ما بعضي از مطالب مطبوعات را جمع آوري كرده ايم كه درخلال آنها به صراحت به قانون شرع و اسلام اهانت شده است. مثلادر مورد طرح موضوع ديه زن، مطالبي گفته شده كه اولا بيان قانون اسلام به طور صحيح نبوده و ثانيا حالت توهين و اهانت را نيزداشته است. اين طرح مي خواهد حريم قانون و شرع توسط مطبوعات رعايت زيرا شود قانون تا زماني كه توسط قانونگذار اصلاح نشده و ياتغيير پيدا نكرده است حرمت دارد و قطعا لازم الاجرا است ونمي توانيم به آن توهين كرده و يا خلاف آن حرف بزنيم و يا عمل كنيم اما حق داريم قانون موجود را نقد منطقي كنيم. جايگاه اصلي اصلاح قانون، مجلس است و مطبوعات بايد مطالب را در قالب گفت وشنودهاي منطقي مطرح كنند و نه اينكه قانون را زير سئوال ببرند. قوانين شرعي در باب ارث، ديه و قصاص تصريح قرآن است و صحبت در مورد تغيير آن براي جامعه اي كه بر مبناي اسلام است قابل بخشي قبول نيست نيز احكام فقهي برخاسته از فقاهت چندساله جامعه اسلامي است كه آنها را نيز نمي توان به راحتي زير سئوال برد. مباحث فقهي بايد در مجامع و مراكز فقهي صورت گيرد و ما مي توانيم پرسش هاي خودرا مطرح كنيم و مراجع ذيربط به آن پاسخ دهند. در پايان اين گزارش ذكر نكته اي ضروري است، هرچند كه نمايندگان موافق طرح در مباحث خود اعلام مي كنند كه اين طرح مطبوعات را درطرح مسائل حقوقي بويژه در مورد زنان محدود نمي كند ولي به نظر مي رسد آنچه كه در حال تصويب است در عمل اين محدوديت ها را ايجادخواهد كرد. به دليل وجود عبارات كلي و مبهم در اين طرح، مطبوعات كشور در آينده با مشكلاتي روبه رو خواهند شد كه عمده ترين آن طرح شكايات متعدد از مطالب و تصاوير آنها در محاكم قضايي خواهد اين بود، مشكل علاوه برآن است كه برخي مطبوعات به دليل تصويب اين به طرح، نوعي خودسانسوري دست خواهند زد تا مشكلات برسر راه خود راكاهش دهند. زهرا ابراهيمي