Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770221-41297S2

Date of Document: 1998-05-11

... و اينگونه، خاك خوب بي حاصل مي شود نمونه اي از پيامدهاي ترك روش هاي سنتي دركشاورزي: اشاره: هواداران محيط زيست در سال هاي اخير به شدت بازگشت به روش هاي سنتي را در اغلبفعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي تبليغ كرده اند. به اعتقاد آنها فن آوري جديد انسان را روزبه روز از طبيعت دورتر كرده و با خود بسياري پيامدهاي نامطلوب را به دنبال داشته است. اما روش هاي سنتي، به ويژه در كشاورزي، بيشترين انطباق را با هنجاري هاي طبيعت دارند و روي آوري به آنها متضمن توسعه پايدار، فراگير و بدون عوارض ناشناخته است. در گزارشي كه خواهيد خواند، مي بينيم نابودي كشاورزي سنتي و روي آوري به كشت مكانيزه و استفاده بي رويه از كود و سموم شيميايي چگونه به دگرگوني چشم انداز طبيعي ناحيه وسيعي در كشور بنگلادش انجاميده است. واحد رسانه هاي خارجي: مقام هاي دولتي در جنوب شرقي بنگلادش مي گويند شركت هاي سيگارسازي موجب اغواي كشاورزان به ترك زراعت سنتي و روي آوري به كشت توتون با روش هاي جديد شده اند و به اين شكل محيط زيست منطقه به طور جدي با تهديد روبه رو شده است. به گزارش ان تلويزيون سي. ان در بندرابان جنوبي در ناحيه چيتاگونگ كه از تپه و ماهورتشكيل شده است، در دو سال گذشته صدها هزار هكتار زمين به كشتزارهاي توتون تبديل شده است. براساس اين گزارش پس از دودهه ناآرامي سياسي، شركت هاي سيگارسازي خارجي وارد اين منطقه شده و با پيشنهادهاي اغواگرانه خود شرايط تازه اي را براي كشاورزان ايجاد كردند. اين شركتها اجاره زمينها راپرداخته، تلمبه هاي برقي و افشانه هاي حشره كش لازم را فراهم كرده، بذر و كودشيميايي هم به ميزان كافي در اختيار كشاورزان گذاشته اند. آنها همه اين كمك ها را به طوررايگان به كشاورزان پرداخته و خريد محصولات را نيز تضمين حتي كرده اند پول دستي هم به طور پيشكي به كشاورزان تنگدست مي پردازند. تبديل كشت برنج به توتون خيلي سريع روي داده و حمله توتون در حال گسترش است. شركت هاي سيگارسازي هر چه بيشتر در پي يافتن فرصت هاي جديد هستند. اين تپه و ماهورهاي دوردست را بيشتر به خاطر اينكه خاكي حاصلخيز داشته و در آن درخت هاي فراوان براي تهيه چوب! وجود دارد انتخابكرده اند. در اينجا برگ هاي توتون را در اتاقكي روي آتش به آهستگي خشك مقام هاي محلي مي كنند مي گويند هر اجاق به هزاركيلو 17چوب در فصل برداشت نيازدارد. وبه اينگونه جنگل زدايي آغاز شده است. يك كشاورز مي گويد: پس از اينكه گياه توتون رشد كرد، كشاورزان نياز به چوب فراوان براي خشك كردن برگ هاي آن دارند. آنان اين چوبها را به طور غيرقانوني از جنگل مي آورند. اگر ما سياست درستي داشتيم، آنها مي توانستندبه طور قانوني چوبهارا جمع كنند و دولت هم مي توانست درامدي، داشته باشد. آثار گوياي بريدن درخت همه جا هست. البته قطع درختان غيرقانوني است. اما مقام ها مي گويند آنها منابع لازم را براي متوقف كردن آن در اختيار تپه هاي ندارند عريان شده نسبت به رانش زمين آسيبپذير هستند. اما شركت هاي سيگارسازي مي گويند آنها هيچوقت كشاورزان خود راتشويق به كارهاي غيرقانوني نمي كنند. شركت هاي فرامليتي توتون ادعا مي كنند به جاي قطع درختان دراينجا درخت مخالفان كاشته اند كشت توتون مي گويند اين كشت وكار به خاك صدمه مي زند زيرا در آن جايگزين محصول وجود ندارد. تمام گياهان موادغذايي خاك را از آن خارج مي كنند. كشاورزان محلي عقيده دارند پس از كشت توتون، كشت محصولات غذايي مشكل تر مي شود. يك كشاورز مي گويد: وقتي من برنج مي كاشتم، نياز زيادي به كود شيميايي نبود. بدون داده هاي مصنوعي هم كشت برنج به خوبي محصول مي دهد. اما پس از آن كه شروع به كشت توتون كردم، من نياز به دو نوع كود شيميايي دارم. كشاورزان اينجا كه بي سواد ومنزوي هستند نتوانسته اند پيشنهادهاي ارائه شده براي پول را از سوي شركتهاي سيگارسازي رد كنند. آنان آگاه نيستند كه ممكن است كشت وكار تازه عواقب زيست محيطي در پي داشته باشد. با اين وجود برخي ترجيح مي دهند محصولات غذايي به عمل آورند. يك كارشناس مي گويد: ما كه در سازمان كشاورزي كار مي كنيم با صراحت و روشني گفته ايم كه در زميني كه توتون كشت شده مشكل و تقريبا غيرممكن است محصول ديگري به عمل آيد. اين موضوع را كشاورزان از روي تجربه مي گويند و دانشمندان هم آن را تاييد مي كنند. توتون به خاك صدمه مي زند و اين صدمه بازگشت ناپذير است. اما بزرگترين شركت سيگارسازي كه دربنگلادش فعال است هر نوع اتهام را نسبت به صدمه توتون به خاك به بحث مي گذارد. و مي گويد هيچ مساله دراز مدت زيست محيطي به خاطر كشت توتون به وجود نمي آيد. نماينده آن مي گويد: توتون يك محصول كاملا طبيعي است، اين موضوع كاري با خاك ومحيط زيست ندارد. توتون مثل هر محصول غذايي است. درباره انگيزه ها، بله ما به كشاورزان انگيزه مي دهيم زيرا در همه جاي جهان توتون يك محصول به وجودآورنده پول نقد است. همه كشاورزان اين را مي دانند. دليل اينكه كشاورزان به كشت توتون مي پردازند اين است كه از آن امرارمعاش مي كنند. و سطح زندگي آنها را بالا مي برد. حدود نيمي از زمين هاي كشاورزي اينجا به كشت توتون اختصاص يافته است. از اين رو سبزيجات برابر 5 گران شده است. اين منطقه بسيار دور دست است ونمي توان مواد غذايي را با كاميون وارد كرد. بنابراين از نظر تغذيه زيان وارد مي شود. دريك كشور 120 ميليوني كه بيشترمردم آن از سوء تغذيه رنج مي برند، مقام هاي محلي مي گوينداولويت بايد با مواد غذايي باشد و نه سيگار. اما فقر وناداني، كشاورزان را براي بدست آوردن سود بيشتر وسوسه مي كندو اين است كه هراسي از عواقبزيست محيطي ندارند.