Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770220-41284S5

Date of Document: 1998-05-10

مردم لندن از طرح انتخاب شهردار با راي مستقيم حمايت كردند سرويس شهري: بيش از 70 درصد از مردم شهر لندن خواهان اداره اين شهر از طريق شهردار منتخب مردم هستند. نتيجه نظرخواهي عمومي روز پنجشنبه در مورد تغيير شيوه اداره شهر لندن و اداره آن به صورت يك شهرداري جامع و گسترده نشان مي دهد 72 درصد مردم از اين تغيير حمايت مي كنند. اگرچه اين ميزان حمايت با استقبال حزب حاكم كارگر انگلستان كه طرح اين تغيير را پيشنهاد كرد روبه رو شده است، اما حضور اندك مردم در راي گيري روز راي پنجشنبه، مثبت را تا اندازه اي تحت الشعاع خود قرار داده است. در اين راي گيري تنها 34 درصد از واجدين شرايط راي دادن شركت داشتند. با قطعي شدن حمايت اكثر مردم لندن از انتخاب مستقيم شهردار براي اين رقابت شهر، نامزدهاي انتخاباتي براي اين پست مهم كه همراه با مسئوليتهاي اجرايي گسترده خواهد بود، به زودي آغاز مي شود. به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي: همزمان با برگزاري نظرخواهي عمومي در مورد نحوه كنترل شهر لندن، انتخابات شوراهاي محلي مناطق مختلف انگلستان نيز روز پنجشنبه برپا شد. با تكميل شدن تدريجي نتايج نهايي اين انتخابات، هر سه حزب سياسي عمده انگلستان مدعي موفقيت در اين انتخابات هستند.