Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770219-41271S5

Date of Document: 1998-05-09

چشم انداز يك اتفاق نه چندان مهم! اگرچه متاسفانه هيچگونه آمار مستدلي كه با اتكاي به آن بتوان شاخص اشتغال را در ايران با آلمان و فرانسه سنجيد، در دسترس نيست، اما دست كم اين است كه از قياس بين چگونگي انعكاس خبر برگزاري تظاهرات مشترك بيكاران آلماني و فرانسوي، با آنچه هفته گذشته در كشور ما براي گراميداشت روز جهاني كارگر انجام شد، مي توان دريافت اگر هم به فرض محال بيكاران كشور ما كم شمارتر از بيكاران آلمان و فرانسه و وضعيت معيشتي كارگران كشور ما بهتر از كارگران ا ين دو كشور باشد، حداقل اين است كه دست اندركاران و مطبوعات چندان توجهي به همان مشكلات اندك! بيكاران و كارگران ندارند! در خبرها داشتيم كه بيكاران دركشور آلمان و فرانسه تصميم به برگزاري يك تظاهرات مشترك در دو سوي رودخانه راين گرفته اند و هلموت كهل و ژاك شيراك سران اين دو كشور در واكنش به اين اقدام تاييد كرده اند در آلمان و فرانسه نزديك به هفت ميليون بيكار وجود دارد و از سوي ديگر شرايط معيشتي كارگران كشورهاي متبوع شان مي بايست بهبود يابد. البته، به آساني مي توان بامقايسه هرم سني جمعيت، سرانه فرصت اشتغال و چگونگي شاخص هاي رفاهي در ايران، آلمان و فرانسه به سنجش ميزان بيكاران و نيز وضعيت زندگي كارگران در اين سه كشورپرداخت اما به نظر مي رسد مسئله آنچنان روشن باشد كه هر سنجشي دراين ميان شمع در آفتاب افروختن بنمايد و بهتر است مجال را به اين احتجاجات از پيش معلوم وانگذاشت. آنچه كه بس گفتني مي نمايد و بسيار جاي شكوه دارد سكوت مدعيان عدالت و مردمگرايي در برابر شرايط زندگي كارگران كشور ما، حتي در همان يك روزي است كه بنا به سنت معمول در دهه هاي اخير فرصتي بوده براي پرداختن به دشواري هاي زندگي آنهايي كه تكاپوي حيات را بر گرده هاي شان تحمل مي كنند. شايد بي اعتنايي به روز جهاني كارگر را بسياري اتفاقي نه چندان مهم بنگارند، اما اگر اين اتفاق نه چندان مهم را سنجه اي ازموقعيت زحمتكشان عرصه كار درشبكه ارزشگذاري اجتماع بسياري بدانيم، بازنگري ها ضروري خواهد شد، زيرا ترديدي نيست كه ازجمله مهم ترين نشانه هاي يك اجتماع ناسالم اين است كه موقعيت اجتماعي افراد با مشاركت آنها در توليد نسبت عكس داشته باشد. البته بردست اندركاراني خرده گرفتن، كه آسوده خاطر از نبود تشكل هاي فراگير اجتماعي و دل سپردگي مطبوعات به ماجراهاي روزمره بازي قدرت و ملعبه هايي همچون فوتبال، آن مي كنند كه با آن آسانتر مي توان شب را به صبح رساند، بس عبث بنمايد، اما به راستي مدعيان حقوق مردم را چه شده؟ است آنها كه به تهور سخن از بازستاندن حق مردم مي كنند، چگونه است كه حتي اندكي به جد سخن گفتن از زندگي كارگران را ياراي شان؟ نيست و همچنين اند بسياري ديگر كه بهره مند از سفره كار و تلاش ديگرانند. ناصر كرمي