Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770219-41269S2

Date of Document: 1998-05-09

تضادهاي مذهبي و غيرمذهبي در اسرائيل - (بخش پاياني ) به دليل ايجاد نهادهاي مختلف براي اجراي طرحهاي موجود در اواخر دهه 1940 و اوايل 1950 وازطرف ديگر به دليل قدرت و نفوذ روزافزون احزاب سياسي مذهبي در سيستم پارلماني اسرائيل، طي دهه هاي بعدي يهوديت سنتي زندگي روزمره را تحت تاثيرخود قرار داده و ساختار آن را شكل داد. بسياري از مذهبي ها صرفنظر ازعقايد مختلف خود وضعيت موجودرا به عنوان نقطه شروع پيشرفت و حركت مي دانستند. به همين دليل ازطرف اسرائيلي هاي دنياگرا متهم به تحميل محدوديتهاي فرهنگي وساختارهاي مذهبي اضافي مي شدند. مصداق اين تحميل را مي توان در زمان تشكيل اولين دولت چند حزبي توسط بگين ديد. چرا كه در آن زمان احزاب مذهبي از اين تغييردر وضعيت سياسي استفاده كرده ونيز براي ايجاد تحولاتي در بعدمذهبي اعمال فشار نمودند ونتيجتا در توافق نامه احزابدولت چند حزبي كه در تنظيم 1977سال و تسليم كنيست شد 43بخش 35 از بخش آن مربوط به موضوعات مذهبي بود. از اوايل دهه 70 جوانهاي نئوارتدوكس (نسل جديد مذهبي ها ) در اعمال مذهبي خود تهاجمي تر بوده و كمتر حالت انفعالي و دفاعي داشته اند. اين را مي توان به معني حمله اي تند به تفكرات اسلاف آنها دردهه هاي 50 و 60 دانست. مذهبيان تندرو در سال 1988 به مانند هميشه در صورت لزوم و در خيابان باخشونت مايل به ستيز با انديشمندان دنياگرا بودند تا ازحقوقشان دفاع كرده و خصوصيات ويژه اجتماعات خود را حفظ كنند. نتايج اين روندها دوگانه بوده است يكي سنتي شدن فزاينده جامعه اسرائيل در بعد مذهبي وديگري عميقترشدن تضاد بين مذهبيون افراطي و هوادارانشان از يك طرف و دنياگراياني كه مخالف يهوديان مذهبي و خطمشي هاي آنها بودند. ازطرف ديگر عليرغم اين اختلافات عميق نوعي شرايطزندگي به وجود آمده بود كه موافق وضعيت موجود بود ولي اين وضعيت موجود خود ثابت نبوده بلكه برعكس به شكلي پويا تدريجا به سوي مذهب درحال تغيير جهت بوده است. از ديگر حمايتهايي كه ازمذهبيان تندرو شده است پيشنهاد موشه گافني نماينده اسرائيل جهت تاسيس ارتش چريكي ارتدوكسهاي تندرو بوده است. وي معتقد است به علت افزايش خشونت عليه ارتدوكسها ازطرف غيرمذهبيها ( LALCS) تشكيل چنين ارتشي لازم است. او كه خودمذهبي تندرو است مي گويد خشونت عليه دانش آموزان ارتدوكس ازطرف غيرمذهبيها، افزايش يافته است. به اعتقاد او اسرائيل دچار يك جنگ داخلي است و فقط هواداران مذهبي هاي تندرو مورد تهاجم قرارمي گيرند. همين بيانات آقاي گافني موجي از اعتراضات را درمحافل غيرمذهبي برانگيخت ونماينده ديگر يعني آوراهام زوي كه از نمايندگان راستگراهاي تندرو است مي گويد: غيرممكن است كه يك عضو پارلمان به خاطر چند ناآرامي، ما را تهديد به جنگ داخلي كند. نمونه ديگر از عملكردارتدوكس هاي افراطي را درپيشنهاد آنان جهت ساخت ماسك گاز مخصوص ريش دارها مي توان ديد. يكي از نمايندگان جماعت يهودي ارتدوكسهاي افراطي، درخواست ماسك مخصوص براي ريش دارها به منظور آماده بودن در مقابل حملات عراق نمود. خاخام هيم ميلر نماينده بيت المقدس، از ارتش در مورد عدم توزيع ماسكهاي گاز مخصوص بين ريش دارها شكايت كرده و توزيع سريع اين وسيله به رغم قيمت زياد آن را لازم دانست. با اين حال گرايش به مذهببه عنوان نيرويي موثر در جامعه اسرائيل و همچنان روبه افزايش است. يهوديت سنتي از طرق متعددي در اسرائيل اعمال نفوذ كرده و يكي مي كند اينكه به كمك احزاب مذهبي سياسي ارتدوكس مصوبات سياسي و حقوقي پارلمان و همچنين موسسات دولتي اسرائيل را تحت تاثير قرار مسئله مي دهد ديگر تاثيري است كه با استفاده از نهادها و شعاير و رسوم مذهبي در زندگي روزمره مردم اعمال مي كند مثل روز شنبه كه يك نماد مذهبي است به عنوان روز تعطيل رسمي يهوديان درآمده است. از تمامي مظاهر مذهب دراسرائيل، آئين مدني در طول سالها دستخوش عميقترين تغييرو تحولات شده است، مخصوصا به دليل آميختگي با يهوديت سنت گرا و ارتدوكس تا حدود زيادي آئين مدني رنگ مذهبي گرفته است. صهيونيستهاي كارگري با قسمت اعظم زندگي يهوديان سنتي مخالف بودند، با مفهوم تبعيد، و با آنچه كه آنها كهنه پرستي فرهنگي يهوديان سنت گرا آنها مي دانستند فعالانه تعصب در مذهب را رد كردند و آن را دليل اصلي سستي و رخوت، و فقدان نوگرايي دريهوديان دور از وطن دانستند. در سال 1988 دوسوم تا سه چهارم اسرائيلي هاي يهودي مذهبي نبودند در نظر اقليت مذهبيوني كه كاملا به يهوديت وفادار بودند هارد كه دقيقا همان موجوديت اسرائيل بود به عنوان يك دولت يهودي خود خوانده، ملعون و مطرود گرديده، چرا كه از نظر مذهبيون اسرائيل يك پديده كاملا غيرقانوني و نامشروع است. باتوجه به اين واقعيت كه يهوديان دنياگرا شمار عظيمي رابه خود اختصاص داده اند و نيز باملاحظه قلت افراطيون مذهبي كه گاهي دولت را مورد انتقاد قرارمي دهند ممكن است چنين برداشت شود كه سنت گرايان نقش چنداني در جامعه و فرهنگ اسرائيل ندارند ولي حقيقت عكس اين مطلب است. در قرن 19 صهيونيزم اغلببه منظور تسخير قلوب و اذهان يهوديان جوان به رقابت بايهوديت مذهبي برخاسته بود و بدين ترتيب ميان يهوديان مذهبي اروپاي شرقي و صهيونيستها دشمني به وجود آمد. يهوديان مذهبي نسبت به ماهيت شديدا دنيوي ناسيوناليزم يهودي اظهار تنفر و خشم مي كردند. درحالي كه صهيونيست ها اعتقادات يهودي هاي مذهبي، مبتني بر تسليم در برابر جهان آخرت را مورد اهانت قرار مي دادند. درنظر يهودي هاي مذهبي افراطي جنبش صهيونيستي به عنوان يك جنبش بدعت گرا محكوم شد چرا كه اين جنبش درصددپيش دستي به خداوند در اجراء روزجزاء و بازگرداندن يهوديان به سرزمين مقدسشان قبل از ظهور منجي يهوديت بود. منابع و ماخذ - 1 گزارشهاي خبري فرانس پرس مورخه 24 دي ماه تا اول بهمن 1376 - 2 رويداد و گزارش - نشريه خبري دو هفته يكبار - موسسه تحقيقات و پژوهشهاي سياسي علمي ندا - /12/76 5 - 3 مقاله المتدينين و العلماينين في اسرائيل. - 4 روزنامه /7/97 17هارتص -Vol, lsrael of Abstract Statistical - - 6 الديمقراطيه في اسرائيل قضايا و مشكلات دكتر مردخاي باراون