Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770219-41266S9

Date of Document: 1998-05-09

يادداشت اجراي طرح هاي مجلس به؟ چه بهايي طرح ممنوعيت احداث ساختمانهاي بيش از 4 طبقه در شهر تهران كه در مجلس شوراي اسلامي در دستور كار قرار دارد و از سوي شماري از نمايندگان ارائه شده، از جنبه ها و ابعادي بسيار فراتر و مهمتر از آثار و پيامدهاي اقتصادي و فني آن قابل بررسي است اين طرح خود به تنهايي و اگر اساسا اجرا شدني باشد، به اختلال هر چه بيشتر و جدي تر، در روند سرمايه گذاريها در تهران انجاميده و مشكلات فني و اجرايي بعضا جبران ناپذيري را موجب خواهد شد كه گسترش افقي شهر تهران، افزايش قيمت زمين، برهم ريختن الگوي مصوب مسكن و... تنها گوشه هايي از آن است. البته اين تنها طرحي نيست كه به ويژه از آغاز سال 1377 به اين سو در مجلس شوراي اسلامي عرضه شده و پيامدهاي ناگواراجرايي و اجتماعي دارد. اندكي پيشتر، طرح بازنشستگي پيش ازموعد كارگران و سپس طرح اسلامي كردن امور پزشكي با بار اجرايي مالي، و اجتماعي بسيار سنگين در مجلس و از سوي برخي نمايندگان مطرح و بعضا تصويب شده كه در جوامع تخصصي و محافل سياسي بازتابهاي گسترده اي نيز داشته است برخي از اين طرحها و پيشنهادها داراي چنان ابعاد بزرگ و خطرناكي است كه مانندطرح بازنشستگي زودرس در دهه اخير از جمله عوامل انحطاط برخي قدرتهاي بزرگ اقتصادي و نظامي جهان بوده است. به نظر مي رسد كه گروهي ازنمايندگان وابسته به جريان رقيب دولت، با توجه به ناكامي و نتيجه معكوس، در ايجاد تنش در فضاي سياسي - اجتماعي كشورمي كوشند هدف استراتژيك خود يعني به زانو درآوردن دولت در برابر مسائل اقتصادي و اجتماعي كشور را اين بار از طريق وضع قوانيني مالايطاق و نشدني دنبال كنند. طرح مصوبه ها و قوانيني كه در عين زيبايي ظاهر و خيرخواهي صوري، مانند بازنشستگي زودرس كارگران جز افزايش بار مالي دولت و كاهش هر چه بيشتر منابع سرمايه گذاري كشور، نتيجه ديگري در بر ندارد، از زمره همين تاكتيكها است كه مي كوشد دولت را رودرروي اصلي ترين بدنه راي دهندگان و هوادارانش يعني طبقات فرودست وحقوق بگير جامعه قرار دهد، وگرنه، كيست كه با بازنشستگي زودرس حقوق بگيران و افزايش درآمد واقعي و آسايش آنان مخالف باشد و در راه آن به جان؟ نكوشد طرح اسلامي كردن امور پزشكي نيزاز همين زاويه قابل بررسي است پيداست كه منتهاي آرزوي هر مسلمان معتدل و متعادلي، تصدي امور پزشكي هر جنسيتي با خود آنان است. اما در شرايطي كه نظام و جامعه پزشكي و بهداشتي كشور با انبوهي از مسائل ريز و درشت حتي در تامين داروي مورد نياز بيماران درگير است، و از همه مهمتر در خارج از شهر تهران كه با مشكل بزرگ نبود كادر پزشكي ورزيده (جنسيت آن پيش كش ) و وسايل پزشكي دست و پنجه نرم مي كند، تصويب احتمالي اين طرح در مجلس، دولت را بر سر يك دو راهي ناخوشايند قرار مي دهد. اگر قانون را اجرا كند، علاوه بر مشكل تامين مالي طرح بر نارضايتي طبيعي و ناخواسته مردم افزوده است و اگر آن را اجرا نكند، قانون را نقض كرده و اصلي ترين شعار خود يعني قانونگرايي را - مطابق خواست جناح رقيب - به زير پا افكنده است. دنبال كردن هدف زمين گير ساختن دولت به طرحها و قوانين مشكل زا، نشدني، كارمندپرور، هزينه آفرين، و نارضايتي تراش درحالي صورت مي گيرد كه متاسفانه هنوز هيات دولت در زمينه اتخاذ و پيشبرد يك استراتژي اقتصادي واحد با هدف شكستن ركود جاري در اقتصاد ملي و رونق و تحرك بخشيدن، به فرآيند رشد اقتصادي كشور، به جمع بندي روشني نرسيده است اين وضع، طبعا بر سرعت و اثربخشي واكنش سريع دولت در برابر طرحهاي ياد شده تاثير منفي مي گذارد. در نتيجه و بر اثر بلاتكليفي اقتصادي كنوني، مسئولان هر يك از بنگاههاي دولتي مشمول طرحهاي برخي نمايندگان مجلس، بناچار خود - به تنهايي و بي پشتيباني سياسي و تبليغاتي - به توضيح زيانهاي تصويب طرح بر مي خيزند و پيداست كه كمتر نتيجه مي گيرند. كشور ما با وجود پيشرفتهاي مادي و معنوي چشمگير سالهاي همچنان اخير، با مشكلات كوه پيكراقتصادي و اجتماعي مانند ايجاداشتغال، كنترل نرخ تورم در عين رونق بخشيدن به سرعت رشداقتصادي، تامين اجتماعي و همه ابعاد و لوازم آن، تجديد و نوسازي ساختار صنعتي و تكنولوژيكي كشور، آمادگي در برابر تهاجمات سياسي و نظامي بيگانه...، روبروست. گرچه حل مسائل رفاهي مردم و نيز به حداكثر رساندن ضريب كاربرد موازين شرعي قطعا از مهمترين اولويتهاي دولت و مردم اما است، دستيابي ريشه اي و ماندگاربه اين اهداف مقدس، از طريق رشد سرمايه گذاري، ايجاد نيرومندي اشتغال، اقتصادي ملي و خلاصه همراهي با دولت در اجراي سياستهاي آن ممكن و به دست آمدني است; با سياسي كاري و تلاش براي سوار شدن بر موج احساسات مردمي، شايد تنها بتوان شكستي ديگر را اندكي به عقب انداخت. سعيد ليلاز