Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770215-41254S6

Date of Document: 1998-05-05

ديدگاه كارشناسان در باره طرح تازه نمايندگان مجلس ركود در بخش ساختمان به معناي توقف فعاليت در 22 بخش صنعتي است سرويس اقتصادي: در روزهاي اخيرارائه 2 طرح از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مبني برانطباق امور اداري و فني موسسات پزشكي با موازين شرعي وممنوعيت احداث ساختمانهاي بيش از چهارطبقه در شهرهاي بزرگ بحث ها وواكنش هاي بسياري را برانگيخته است، خاصه كه كليات يكي از آنهابه تصويب نيز رسيده است. كارشناسان براين باورند كه مطالعات و تحقيقات كافي براي ارائه اين طرحها صورت نگرفته است و اين بيم وجود دارد كه فعاليت هاي آتي مجلس مردم و دولت را در شرايط دشوار كنوني با مشكلات بيشتري روبه رو سازد. اثرات منفي طرح ممنوعيت احداث ساختمانهاي بيش از چهار طبقه، فقط متوجه صنعت ساختمان نيست. اين صنعت بيشترين ارتباط را با صنايع ديگر دارد و محصول نهايي 22 صنعت ديگر در اين بخش مورد استفاده قرار مي گيرد كه در صورت ركود در ساختمان سازي، فعاليت همه آنها با ركود مواجه خواهد شد. مهندس شهيدي يكي از كارشناسان مسائل شهري كشور در اين باره مي گويد: نبايد شك كرد كه شهرهاي ما بايد توسعه عمودي داشته باشندو نياز است كه در اين موردمطالعات حساب شده و سنجيده اي صورت بگيرد. افزايش طبقات ساختمانها براي كاهش هزينه هاي مديريت شهري - آسفالت، خدمات تلفن، برق، آب، امنيت - كاهش حجم ترافيك و استفاده حداكثر از زمين سرنوشت مقدر شهرهاي كشور است كه نبايد ناديده گرفته شود. اين امر بايد در روند نوسازي و بهسازي بافت هاي قديمي اتفاق بيافتد و در بافت هاي جديد براساس مطالعات از پيش صورت گرفته نقاط يا كانونهايي كه قابليت اين افزايش را دارند شناسايي شده و در آنجا فعاليت هاي ساختماني صورت بگيرد. البته قبل از هركاري بايد امكان سنجي لازم در مورد آن صورت بگيرد. ولي متاسفانه تصميم گيران ما معمولا قبل از انجام مطالعات امكان سنجي تصميم مي گيرند و مشكل به بارمي آورند. اين كه ساختمان بيش ازچهار طبقه باشد يا نباشد، مشابه تصميم گيري هاي گذشته است كه نتيجه اي از آنها گرفته نشد. وي در خصوص منشاء اين طرح و اين كه بر چه اساسي ارائه شده گفت: به طور كلي در فرهنگ ما حركت پاندولي از تفريط به افراط و ازافراط به تفريط، جايگاه خودش رادارد. يعني در واقع يك زماني نسنجيده ساختماني هايي 20 تا 25 طبقه ساخته مي شود و نمي دانيم چرا و براساس چه مباني و موازيني و يك زماني جلوي اين كار را مي گيريم و باز نمي دانيم براساس چه مباني و موازيني اين كار را انجام مي دهيم. بنابراين من فكر مي كنم حركت هاي افراطي و تفريطي، حركت هاي واكنشي هستند، يعني يك جبهه بندي در برابر حركتي كه قبلا صورت گرفته است. اين را بايد بدانيم كه كنش نسنجيده و تند گاهي اوقات واكنش نسنجيده تر و تندتري را بدنبال دارد. براي اين كه از مدار كنش و واكنش كور خارج شويم بهتر است كه مركزيتي اين مطالعات را انجام دهد و براساس اين مطالعات حركت كنيم. وي افزود: نكته ديگري كه بايد دراينجا به آن توجه كرد اين است كه در فرهنگ ما برج سازي بابلندمرتبه سازي مخلوط شده است. كساني كه رو به برج سازي مي آورند امكانات مالي آنها از متوسط جامعه بالاتر است و به همين علت مخاطبين برج سازها معمولا افراد متمول و ثروتمند هستند. در حالي كه در بلندمرتبه سازي معمولا مخاطبين توده مردم هستند و هزينه بلندمرتبه سازي به صورت متعارف از هزينه تمام شده يك خانه ويلايي و يا يك مرتبه سازي پائين تر است. ولي در برج سازي هزينه متوسط يك متر مربع از برج از متوسط هزينه واحدهاي ويلايي و يك مرتبه اي بسيار بالاتر اين است نشان مي دهد كه سمت گيري برج سازي با سمت گيري بلند مرتبه سازي دو مساله جدا است. بلندمرتبه سازي عموما مسكوني است و گرايش به بدنه اصلي جامعه دارد. اين دو گرايش دو جريان متفاوت هستند كه بايد مورد توجه قرار بگيرد. لذا نمايندگان كشور بايد درنظر داشته باشند كه برج سازي با بلندمرتبه سازي تفاوت هاي اساسي و ريشه اي دارد. مهندس شهيدي تاثير اين طرح را برقيمت زمين، اجاره بها و قيمت واحدهاي مسكوني به اين شكل عنوان مي كند: من در جريان جزئيات اين طرح نيستم و خيلي از مفاهيم آن اطلاعي ولي ندارم چيزي كه وجود دارد اين است كه هر اندازه برج سازي را گسترش بدهيد، در محله هاي اطراف، قيمت زمين افزايش مي يابد. ولي بلندمرتبه سازي كه سرنوشت مقدر شهرهاي كشور است و بايد در مسير احداث آنها حركت كنيم، اثرات سوء در زمين هاي اطراف نخواهد گذاشت. زيرامخاطبين آن بدنه اصلي جامعه است وآنها نيز توانايي هاي بالاي مادي ندارند كه تاثير زيادي بر قيمت زمين در اطراف ساختمانهاي بلندمرتبه داشته باشند.