Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770214-41239S4

Date of Document: 1998-05-04

بازتاب طرح تازه نمايندگان مجلس براي جلوگيري از ساخت بناهاي بلندتر از 4 طبقه سرويس شهري: انتشار خبر ارائه طرح جلوگيري ازتمركز و توسعه امكانات شهري بزرگ كه در آن احداث ساختمان هاي بيش از چهار طبقه ممنوع شده است، به مجلس شوراي اسلامي بازتابهاي گوناگوني در ميان كارشناسان و صاحبنظران داشته است. خبرنگاران ما در اين زمينه با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، مهندسان معماري و شهرسازي برخي نهادهاي دولتي گفت و گو كرده اند. قنبري رئيس كميسيون مسكن و شهرسازي مجلس گفت: طرح جلوگيري از توسعه شهرهاي بزرگ ضد و نقيض و غيرواقع بينانه است. اين طرح شامل چندين ماده در مورد مسائل مختلف مانند ساختمان سازي، تاسيس دانشگاهها و بيمارستانها وتاسيس واحدهاي اداري و شركتهاي دولتي است كه امكان بررسي واقع بينانه آن را از بين مي برد. وي در مورد ماده اول طرح كه احداث ساختمان بيش ازچهار طبقه در شهرهاي تهران، مشهد، اصفهان، شيراز وتبريز را ممنوع كرده است گفت: ما نمي توانيم قانوني تصويب كنيم و بگوييم كه در تهران ساختمان بيش از چهار طبقه ساخته نشود. بايد سياستهاي كلان شهرسازي كشور را در نظر گرفت. وي گفت: وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت كشور وشهرداري تهران موافقت نامه اي را امضا و آئين نامه اجرايي توسعه سطح ساخت و ساز در سطح شهر تهران را مشخص كرده اند. بر اساس اين آئين نامه در تهران حداكثر تا شش طبقه ساختمان اجازه ساخت مي دهند و برج فقط در نقاط مشخص ساخته مي شود. قنبري هدف اصلي طراحان طرح را جلوگيري از برج سازي در شهرهاي بزرگ كشور ذكر كرد و گفت: نيت طراحان اين بوده كه توسعه شهري و دانشگاهي و پزشكي تنها در مراكز استانها صورت نگيرد و اين امكانات در اختيار ساير شهرهاي كشور نيز قرار گيرد. وي افزود: در اين طرح آمده است كه دانشگاههاي دولتي بيست درصد ظرفيت خود را به دانشگاههاي استانهاي جديد منتقل كنند در حالي كه مشخص نيست بيست درصد از امكانات كيفي است يا كمي، در حالي كه گسترش كيفي دانشگاهها در مراكز استانها نيز مورد نياز است. قنبري گفت: ما طرحي را به مجلس ارائه خواهيم داد كه بصورت منطقي قسمتي از امكانات مراكز استانها به شهرها و مناطق محروم انتقال يابد. وي تاكيد كرد كه هر يك از مواد اين طرح نيازمند طرح و يا لايحه جداگانه اي است. كميسيون خاص بررسي اين طرح كه شامل نمايندگاني از كميسيونهاي مسكن و شهرسازي، فرهنگ و آموزش عالي و بهداري است عدم امكان تحقق طرح، ابهام در مورد آن از جمله اين كه مقصود از بيست درصد چيست و عدم آمادگي همه شهرستانها براي تاسيس رشته هاي دانشگاهي را از دلايل عمده رد آن اعلام كرده است. ابراهيم باي سلامي نماينده خواف و و رشتخوار نيز درمورد اين طرح گفت: عليرغم نيت خيرخواهانه طراحان براي ارائه طرح از نظر كارشناسان مسكن و شهرسازي وصاحبنظران توسعه شهري استفاده نشده است. وي گفت: وضع قانون براي جلوگيري از ايجاد ساختمانهاي بيش از چهارطبقه در شهرهايي مانند تهران نشان از عدم شناخت اصول شهرسازي و طرح توسعه شهري دارد. نماينده خواف افزود: امروزه اكثر كارشناسان بر اين عقيده هستند كه براي استفاده بيشتر از فضا وصرفه جويي در مصرف آب، برق و گاز و همچنين تسهيل امور حمل و نقل بايد ارتفاع نشيني به شكل معقولي رواج يابد. ارائه چنين طرحي در واقع نوعي ناديده گرفتن رشته هاي شهرسازي، معماري و طراحي در امور عمراني و مواجه كردن كشور با مشكلات خدمات رساني به شهروندان است. وي افزود: اخيرا برخي از طرحها بدون مشورت باصاحبنظران و صرفا براي حل مقطعي و زودگذر مسئله به مجلس ارائه مي شود كه تصويب آنها در آينده تنها به ايجاد قيدها و بستن دست مسئولين امر مي انجامد. ابراهيم باي سلامي جلوگيري از توسعه دانشگاهها در شهرهاي بزرگ را نيز غيرممكن دانست و گفت: ما هم اكنون در شهرهاي بزرگ با مشكل كمبود امكانات كمي و كيفي در دانشگاهها روبرو هستيم. وي گفت: در مورد جلوگيري از تاسيس شركتهاي دولتي، واحدهاي جديد قانون وجود دارد و نيازي به اين طرح نيست. روابط عمومي وزارت مسكن و شهرسازي نيز در موردممنوعيت احداث ساختمانهاي بيش از 4 طبقه اعلام كرد: وزارت مسكن براي بلندمرتبه سازي با توجه به طرح جامع تهران و ساير مصوبه هاي شوراي عالي شهرسازي، نظر كارشناسي دارد و اگر اين طرح در مجلس مطرح شود، وزارت مسكن به عنوان متولي ساخت و ساز شهري در رد آن تلاش خواهد كرد و نظرهاي كارشناسي خود را اعلام خواهد كرد. مجيد سهيلي مهندس معماري و شهرسازي در گفتگو با خبرنگار ما گفت: تصويب اين طرح موجب افزايش قيمت زمين و كاهش سرمايه گذاري در بخش مسكن مي شود و علاوه بر اين گروه بسياري از دست اندركاران ساخت و ساز مسكن در كشور بيكار مي شوند. وي افزود: تصويب اين طرح همچنين در درازمدت براجاره بهاي مسكن به شدت تاثير مي گذارد و آنرا بالاتر مي برد. قيمت ساختمان هاي فرسوده كنوني نيز افزايش مي يابد و سرمايه گذاري براي بازسازي آنها كاهش مي يابد. مهندس سهيلي افزود: تصويب اين طرح همچنين موجبتوسعه افقي شهر مي شود كه به دليل افزايش وسعت شهرها ارائه خدمات شهري مثل جمع آوري زباله، آب و برق و تلفن، حمل و نقل، بهداشت و فوريت هاي پزشكي با هزينه بيشتر و در شرايط سخت تري به شهروندان ارائه مي شود. وي گفت: در صورتيكه هدف ارائه دهندگان اين طرح رفع مشكل اشراف در شهرها است، اين مشكل با تغيير قوانين موجود و تغيير طرح و نقشه بناهاي بلندمرتبه برطرف مي شود و نيازي به تصويب ممنوعيت احداث بناهاي بلندمرتبه نيست. وي خاطرنشان كرد كه اين طرح در صورت تصويب تنهاموجب الحاق زمين هاي خارج از محدوده خدمات شهري به شهر مي شود و براي صاحبان اين گونه زمينها سودآور است. متن كامل طرح جلوگيري از توسعه شهرهاي بزرگ به اين شرح است: ماده يك: احداث ساختمان بيش از چهار طبقه به هرمنظور در تهران و شهرهاي مشهد، اصفهان، شيراز و تبريز ممنوع است مگر احداث خوابگاههاي دانشجويي حداكثر در هفت طبقه. ماده دو: تاسيس دانشگاههاي جديد دولتي و هرگونه توسعه دانشگاههاي فعلي در شهرهاي نامبرده ممنوع است. ماده سه: دانشگاههاي دولتي مكلفند بيست درصد ظرفيت خود را جهت تقويت كمي و كيفي به دانشگاههاي استانهاي جديد منتقل كنند. ماده چهار: ايجاد بيمارستانهاي جديد و توسعه بيمارستانهاي موجود در شهرستانهاي ذكر شده به هرعنوان ممنوع است. ماده پنج: ايجاد هرگونه واحد اداري و شركتهاي دولتي جديد و توسعه واحدهاي اداري فعلي براي كليه وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها و موسسه هايي كه مستلزم ذكر نام مي باشند در تهران ممنوع است. ماده شش: وزارت كشور مامور اجراي اين قانون است وموظف است از تاريخ تصويب آن از گسترش و توسعه تهران به هر شكل جلوگيري كند. مهندس كوروش زعيم كارشناس مسائل ساختمان وشهرسازي در مورد اين طرح مي گويد: اين يك طرح بسيارعجولانه و نابخردانه است كه بسياري از اصول شهرسازي و صنعت ساختمان در آن ناديده گرفته شده است. علت اين كه بايد در شهرها ساختمان هاي بزرگ و بلندمرتبه ساخته شود و معمولا هم در تمام دنيا تشويق مي شود اين است كه از گسترش افقي شهرها جلوگيري كند. گسترش افقي شهرها چندين عيب دارد. قيمت زمين افزايش زيرا مي يابد تقاضا براي زمين افزايش پيدا مي كند - فضاي سبز كمتر مي شود، خدمات رساني شهرداري ها به اهالي با مشكل روبرو مي شود و هزينه هاي آن به شدت افزايش مي يابد. در صورتي كه گسترش عمودي شهرها چنين معايبي ندارد. همچنين با احداث ساختمانهاي بزرگ هنر معماري كشور پيشرفت مي كند. با احداث ساختمانهاي يك طبقه، دو طبقه و چهارطبقه، هنر معماري و صنعت ساختمان كشور پيشرفت اين نمي كند قبيل بناها به وسيله يك معمار و بنا هم ساخته اين مي شود طرح توسعه تكنولوژي ساختمان سازي را متوقف مي كند. ساختمانهاي بزرگ و بلند نشانه رشد صنعتي و اقتصادي يك كشور است. زيرا ساختمان سازي فقط آجر، سيمان و فلزات نيست، صنايع جانبي آن هم كه نياز به تكنولوژي بالايي دارد، در كنار آن توسعه و رشد پيدا مي كند. آنچه كه مجلسيان بايد به آن بيانديشند و در موردآن طرح دهند، تغيير در قوانين ساخت و ساز فعلي شهرداري ها و ساختمان سازي شهري است. بايد قوانيني وضع كرد كه از اختلاط مناطق مسكوني و تجاري جلوگيري كند. ايران تنها كشوري است كه در شهرهاي آن محله هايي به نام مراكز تجاري وجود ندارد. از جنوب شهر، تا شمال، شرق و غرب همه نوع فعاليتي صورت مي گيرد. شهرسازي كشور در چنين قوانيني ضعيف است.