Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770213-41222S1

Date of Document: 1998-05-03

ميزان افزايش بهاي عمده فروشي كالا در فروردين ماه اعلام شد شاخص بهاي عمده فروشي كالا در كشور در فروردين ماه امسال در مقايسه با اسفندسال /3 3گذشته درصد افزايش يافت. فرنودي مدير اداره تحقيقات بانك مركزي به واحد مركزي خبرگفت: دليل اين افزايش، ترقي شاخص گروه مواد خوراكي /4 9به ميزان درصد افزايش بهاي بنزين و ديگر فراورده هاي /25 7نفتي معادل درصد و /2درصد 7افزايش شاخص گروه ماشين آلات ووسايط نقليه است. وي يادآور شد: شاخص بهاي عمده فروشي كالاهاي ديگر در فروردين ماه امسال نسبت به اسفند پارسال تغييرات چنداني نداشت و بطور تقريبي از ثبات نسبي برخوردار بود. وي همچنين گفت: شاخص بهاي عمده فروشي كالاها در كشور در فروردين امسال نسبت به فروردين /14 9پارسال درصد افزايش نشان مي دهد. وي علت اين افزايش را ترقي بهاي گروه مواد خوراكي به ميزان /27 6درصد ذكر كرد. فرنودي افزود: شاخص بهاي عمده فروشي ساير كالاها در فروردين امسال نسبت به فروردين پارسال با تغييرات متفاوتي مواجه بود كه بالاترين آن مربوط به گروههاي سوخت هاي معدني و فراورده هاي آن و ماشين آلات و وسايل نقليه به ترتيب به ميزان 2/20 23 و درصدبود. وي خاطرنشان كرد: كمترين افزايش بهاي عمده فروشي در فروردين امسال در مقايسه با فروردين پارسال مربوط به گروه مصنوعات برحسب مواد اوليه بود كه /0 4تنها درصد ترقي داشت.