Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770213-41220S8

Date of Document: 1998-05-03

داروهاي ضدافسردگي آيا اثرپروزاك (Prozac) و ديگر داروهاي جديد ضدافسردگي كه تبليغات زيادي براي آن مي شود، خيلي بيشتر از داروهاي قديمي تر است و درمان قطعي افسردگي محسوب؟ مي شود داروهاي جديد ضدافسردگي كه مشهورترين آن پروزاك با نام سرترالين شيميايي فلوكستين ( SertraLine)، پاروكستين (Xetine Poro) فلووكسامين (Fluvoxmine)، و... هستند مورد توجه روزافزون قرار گرفته اند. در ابتدا كه پروزاك به بازار آمد، تبليغات زيادي درباره اثربخشي آن انجام شد، تا جايي كه به غلط اين سوء تفاهم ايجاد شده بود كه اين دارو پاسخ قطعي به افسردگي است. ولي به تدريج معلوم شد كه از نظر اثربخشي ضعيف يامتوسط است و اثر آن معادل داروهاي قديمي تر افسردگي مانندايمي پرامين وآمي تريتسپلين است. براي درمان افسردگي هاي شديد، داروهاي قديمي هنوز هم البته موثرند اثربخشي دارو را بايد با توجه به عوارض آن و نيز اثرات متقابل آن با داروهاي ديگر و غذاها و همينطور قيمت و در دسترس بودن آن در نظر گرفت. داروهاي جديد به طور نسبي عوارض سوء كمتري دارند و بسياري از بيماران آنها را بهتر تحمل مي كنند. در دو - سه سال گذشته از آنجا كه داروهاي جديد بيشتردر دسترس هستند، بيشتر مورد استفاده قرار گرفته اندولي به هيچ عنوان نبايد تصور كرد كه درمان قطعي افسردگي هستند. اگر درمان دارويي همراه با روان درماني باشد، اثرش بيشتر از درمان دارويي به تنهايي است. دكتر محمد صنعتي