Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770206-41145S6

Date of Document: 1998-04-26

جوانان در گفت وگو باهمشهري: تشكل هاي ويژه جوانان را فعال كنيد . سرويس شهري: حضور و مشاركت جوانان در ميدان هاي سازندگي آنها مي تواند ضامن سلامت آينده نظام جمهوري اسلامي باشد. خبرنگار ما به مناسبت هفته جوانان - كه از دوم تا هشتم ارديبهشت برگزار مي شود - با جمعي از جوانان پيرامون برنامه كاري، ميزان مشاركت آنها در تصميم گيري هاي سياسي -اجتماعي گفت وگو كرده است، اكثريت قريب به اتفاق مصاحبه شوندگان با بيان اينكه اگرجدي گرفته شوند هركاري از دست آنهاساخته است و با حضور درميدان سياست، فرهنگ و اشتغال مي توانندهر كار ناممكني را ممكن سازند وچهره ايران اسلامي را سرزنده، شادابو توانمند به دنيا معرفي كنند ازمديران و مسئولان خواسته اند براي نهادينه كردن حضور آنها تشكل هاي ويژه جوانان را فعال سازند. فرامرز جعفري كارمند يكي ازادارات به همشهري گفت: اگر جوانان جدي گرفته شوند و مادران پدران، و مسئولان كشوري براي آنهادر ذهن و عمل خود جايگاهي درنظربگيرند جوانان بيش از ساير گروه ها مايلند و مي توانند پويايي و تحرك داشته باشند و با حضور جدي خود در عرصه هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي موجب تغييرات مثبتي شوند، نمونه بارز آن انتخابات دوم خرداد براي گزينش رئيس جمهوري است كه با آمدن جوان ها به ميدان نظام جمهوري اسلامي به عنوان نظامي توانمند، مردمي وبرخوردار از راي آزاد شهروندان درجهان معرفي شد. محمدتقي ادهم يكي ديگري ازجوانان تهراني مي گويد: جوانان نبايد هميشه به بهانه اينكه ازامكانات و خدمات مورد قبول خودشان برخوردار نيستند ا ز مشاركت و تلاش براي بهبودي اوضاع فاصله بگيرند و منتظر بنشينند تا ديگران و يا بزرگترها براي آنها تصميم بگيرند. ما جوانان بايد به اين نكته برسيم كه بسياري از كارها در سايه حمايت، همدلي و مشاركت و تلاش و حتي تحمل برخي ناملايمات ميسر مي شود و ما شايد يكي از گروه هايي باشيم كه بايد بيش از ساير گروه ها خطرپذيري بكنيم و وارد گود شويم تا بتوانيم كشور خود را سرافراز و سربلند از بحران هايي كه در پيش دارد، عبور دهيم. ما جوانان نبايد منتظر بنشينيم و دست روي دست بگذاريم تا زماني كه برنامه ها و راهكارهاي اجرايي مشخص شد آن وقت وارد ميدان شويم. اگر چنين منفعل باشيم به اهرم هايي تبديل مي شويم كه تنها فرمانبرداريم نه تصميم گيرنده و صاحب اختيار. وي افزود: اگر به پيشينه شخصيت هاي برجسته سياسي، فرهنگي كشور نگاهي بيندازيم مي بينيم بسياري از آنها در سايه تحمل ناملايمات، سختي ها و عبور از بحران ها به جايي رسيده و تاريخ ساز شده اند. پس ما جوانان نيز بايد با الگوگيري ازاين شخصيت ها راهي برويم كه اگرچه با سختي ها همراه است اما آينده اي نويدبخش را فراروي كشور و ملت ماقرار مي دهد. كيومرث - ص يكي از شهروندان تهراني مي گويد: ما عادت كرده ايم به جاي آن كه جوانان را باور كنيم و آنها را به عنوان نيروي ذخيره و توانمند كشور مدنظر داشته باشيم، هميشه دستورهاي آمرانه را در مورد جوانان به كار بنديم به عنوان نمونه همه مي دانيم كه جوانان با حضورمستمر خود در ميدان هاي 8 سال دفاع مقدس توانستند با بيرون راندن دشمن زياده خواه ازخاك ميهن اسلامي آبروو اعتبار و اقتدار را براي نظام جمهوري اسلامي به ارمغان آورند و اين حضور بيشتر داوطلبانه و بنابراختيار خود جوانان شكل گرفت، ما كه در آن مقطع مشاركت جوانان را براي سرافرازي كشور تجربه كرديم و نتايج قابل قبولي بدست آورديم، شايسته است اكنون نيز با مقررات دست وپاگير جلو آزادي هاي مشروع آنها را نگيريم و بگذاريم جوانان با فراغ بال حق انتخاب داشته باشند و بتوانند با نيروي توانمندخود اعتبار و اقتدار را در نظام مبتني بر آراي مردم براي هميشه زنده نگهدارند. پونه نيك نفس از دانشجويان مترجمي زبان آلماني نيز گفت: اگربه واقع مي خواهيم به جوانان به عنوان ذخيره سازندگي و تلاش دركشور نگاه كنيم بايد زمينه ابراز وجود آنها را در اين عرصه پديد آوريم، بايد برنامه ها، راهكارها وشيوه هاي اجرايي را مبني بر مشاركت جوانان با تكيه بر روانشناسي آنها ساماندهي كنيم تا به نتيجه مطلوب دست يابيم، اگر در اين زمينه روانشناسي جوانان را مدنظر قرار ندهيم چه بسا تبليغات بايد و نبايدهايي را كه براي جوانان ديكته مي كنيم به ضد تبليغ تبديل شده و نتيجه اي حاصل شود كه با خواست و نياز و تقاضاي ما در تضاد جدي باشد.