Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770203-41117S1

Date of Document: 1998-04-23

پارچه هاي در صنعت نساجي انبار و انبوه مشكلات راه حل هاي اساسي دوخته اند وزير صنايع: يكي از راه حل ها اين است كه از طريق تعرفه ها و سود بازرگاني ازصنعت نساجي حمايت كنيم. اشاره: صنعت نساجي از توانمندترين بخش هاي صنعت كشور است كه در چند سال گذشته با نرخ رشدي فراتر از نرخ رشد توليد ناخالص داخلي حركت كرده است وراه را براي پيشرفت اقتصاد ملي باز كرده است. با اين همه صنعت در چند سال اخير با دشواريهاي گوناگوني مواجه شده است و اين دشواريها در بخشي از صنايع شدت بيشتري دارند. از جمله صنايعي كه در حال حاضر وضعيت ناگواري دارند صنايع نساجي است. ركود چندساله در اين بخش پيوسته ژرفا و گسترش بيشتري پيدا مي كند. دست اندركاران اين صنعت مي گويند ركود موجود در بخشي از رشته صنايع نساجي موجب شده است تا انبار كارخانه ها پذيراي كالاهاي اين بخش به ارزش ميلياردها تومان باشد. در چنين وضعيتي است كه بسياري از صاحبان و مديران صنايع نساجي با نگراني به روزهاي آينده چشم دوخته اند. دست اندركاران اين صنعت مشكلات خود را براي مسئولين اعم از دولت و مجلس بيان كرده اند. گزارش حاضر نگاهي گذرا به اين مساله دارد. بر اساس آمارهاي ارايه شده از سوي انجمن صنايع نساجي ايران 660 هزار شاغل در واحدهاي صنعتي رشته نساجي شامل پارچه بافيها، ريسندگي ها، پتوبافي ها و فرش ماشيني در معرض بيكار شدن هستند. وضعيت واحدهاي صنايع نساجي كه بنا به گفته مهندس غلامرضا شافعي وزير صنايع برخي از آنها 60 سال عمر دارند در شرايط حاضر اسف انگيز است و بايد براي برطرف كردن مشكلات آنها اقدامهاي جدي صورت پذيرد. گستره صنعت جمشيد بصيري دبير انجمن صنايع نساجي ايران درباره ابعاد و گستره صنعت نساجي مي گويد: صنايع نساجي ايران در حال حاضر درصد 29 از اشتغال بخش صنعت و بيش از 30 درصد از كل صادرات صنعتي كشور را تشكيل مي دهد كه نشان دهنده اهميت آن است. مهندس غلامرضا شافعي وزير صنايع نيز در اين باره مي گويد: در حال حاضر حدود 3450 واحد صنعتي مربوط به صنايع گوناگون در اين رشته در كشور فعاليت دارندو به دليل اينكه توليدات اين صنعت جزء اساسي ترين نيازهاي انسان است پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز سرمايه گذاري زيادي در اين بخش هزينه شده است. به گفته وزير صنايع سرمايه گذاري ثابت انجام شده در اين بخش در سالهاي پس از انقلاب به 2 ميليارد دلار بالغ مي شود. مهندي گلنار نصراللهي مدير كل صنايع نساجي نيز درباره اهميت اين صنعت وسابقه آن مي گويد: صنعت نساجي در كشور ما به دليل اينكه از يك سو تامين كننده نيازهاي اساسي جامعه و ارزش افزوده چشمگير است همچنين اشتغال زايي بالايي دارد از اهميت ويژه اي برخوردار است. گلنار نصراللهي مي افزايد: شاخه هاي مهم زير مجموعه اين صنعت عبارتند از: الياف مصنوعي 96 هزار تن نخ نايلون 22 هزار تن نخهاي پنبه اي و الياف مصنوعي 245 هزار نخهاي تن فاستوني 100 هزار تن بافندگي پنبه اي و الياف /1 3مصنوعي ميليارد متر مربع فاستوني 60 ميليون مترمربع پتو 16 ميليون تخته فرش ماشيني 61 ميليون متر مربع و... است. مهندس شريفي درباره اهميت اين صنعت مي گويد: صنعت نساجي در بين سايرصنايع از ارزش افزوده بسيار بالايي برخوردار است. وي مي افزايد: در حال حاضر يك كيلو پنبه /1 6محلوج دلار قيمت دارد اگر پنبه به نخ تبديل شود قيمت /4 5آن دلار خواهد شد اگر به پارچه نخي تكميل شده تبديل شود 7 تا 9 دلار ارزش خواهد داشت اگر به لباس نخي تبديل شود حداقل 20 دلار قيمت آن خواهد شد. به اين ترتيب تنها در بازار منسوجات و البسه نخي /1 6تبديل دلار ماده خام كه در داخل كشور قابل تهيه است در 4 مرحله حدوددلار 15 ارزش افزوده به همراه دارد. اين ارزش افزوده 2 برابر قيمت هر بشكه نفت كشور به قيمت امروز است كه در آن اشتغال و فرصتهاي شغلي و ارزش افزوده هرگز به اندازه توليد پنبه و تبديل آن به پارچه و لباس نيست. وي ادامه مي دهد: حال بر همين قياس منسوجات پشمي را محاسبه كنيم. يك كيلو مواد اوليه در توليد پارچه پشمي كه 45 درصد آن پشم و 55 درصد آن پلي استر /5 3است دلار در بازارهاي جهاني قيمت دارد، اما همين مواد وقتي به پارچه و سپس لباس تبديل مي شود حداقل 50 دلار قيمت پيدا مي كند. آمار دقيق نداريم دنياي آخر قرن بيستم دنيايي است كه در آن مردم جهان از فراواني اطلاعات به ستوه آمده اند ولي ما از كمبود آمار و اطلاعات شكايت داريم. دبير انجمن صنايع نساجي ايران معتقد است يكي از مشكلات صنايع نساجي فقدان آمار و اطلاعات دقيق و بهنگام است. وي مي گويد: فقدان آمار و اطلاعات صحيح درباره صنايع نساجي، صنايع پيشين وپسين آن موجب شده است تا مسئولين ذيربط كشور در هنگام تصميم گيري ها نتوانندتصميمهاي سازنده و واقعي براي اين بخش اتخاذ كنند. او مي افزايد: مثلا اگر از يك مسئول بپرسيم چرا نمي توانيم پتو صادر كنيم با آن كه اين همه پتو در كشور توليد؟ مي شود يا چرا در صادرات موكت و فرش ماشيني مشكل؟ داريم چرا كيفيت پنبه به دليل وجود الياف مصنوعي در آن تنزل كيفيت داده؟ است همگي بدون جواب مي مانند، زيرا با كمال تاسف فقدان آمارو اطلاعات باعث اين وضعيت شده است. مهندس حميدي از كارشناسان نساجي نيزدر اين باره مي گويد: فقدان آمار و اطلاعات دقيق و بهنگام موجب شده است تامجوزهاي صادره براي احداث كارخانه ها در اين صنعت با نيازهاي داخل هماهنگ نباشد. او مي افزايد: به طور مثال براي فرش ماشيني در 6 سال گذشته فقره 600 موافقت اصولي با ظرفيت فراتر از 200 ميليون متر مربع در سال داده شده در حالي كه نياز كشور بين 30 تا 40 ميليون مترمربع است. همچنين براي موكت فقره 70تافتينگ موافقت اصولي با ظرفيت 200 ميليون متر مربع و براي موكت نمدي 65 فقره موافقت اصولي داده شده است كه عموما بيشتر از نياز داخل است. فقدان سياست صنعتي كارشناسان، دست اندركاران ومسئولان صنايع نساجي درباره مشكلات اين بخش در اين نكته كه نبود سياست صنعتي مدون يكي از مسايلي است كه موجب دشواريهاي گوناگون شده است، اتفاق نظر دارند. همچنين نبود يك سياست صنعتي مدون موجب شده است كه مزيت نسبي صنايع كشور مشخص نشود و به همين دليل اولويت گذاري با تنگنا مواجه شود. به همين دليل است كه مديران ستادي بخش صنعت روزي صنعت الكترونيك را داراي اولويت مي دانند و روز ديگر صنعت خودرو و يك بار ديگر صنايع غذايي اين را وضعيت موجب شده است تا در برنامه ريزي و تخصيص منابع ارزي و ريالي كارامدي ديده نشود. دبير انجمن نساجي نيز در همين زمينه مي گويد: متاسفانه در ايران فاقد يك سياست اقتصادي جامع هستيم. سياست هاي اقتصادي ما بخشي نگر است، صادرات راه خود را مي رود و واردات راه خود را و توليد هم راهي جدا از واردات و صادرات را طي مي كند. مهندس احمدپور در اين زمينه توضيح مي دهد: فقدان سياست صنعتي موجب شده است تاسياست هاي پولي و سياست هاي مالي چرخ اقتصاد را بچرخانند و حاكم بر تصميم گيريهاي بخش صنعت، ازجمله صنايع نساجي شوند. نقدينگي پس از آنكه در سال 1372 نرخ ارز در كشور شناور شد و ارزش پولهاي معتبر خارجي نسبت به ريال روندي فزاينده طي كرد. با توجه به اينكه صنعت نساجي براي تهيه بخشي از مواد اوليه خود نياز به واردات دارد، نيازمند ارز است. مهندس شافعي وزير صنايع مي گويد: درحال حاضر براي توليد يك متر مربع فاستوني نياز به 2 دلار فرش ماشيني 4 دلار و پتو 4 دلار براي هر تخته ارز نياز است. وي مي افزايد: باتوجه به اينكه در سال جاري قيمت ارز اختصاص يافته به اين صنعت افزايشي معادل 60 درصد را تجربه كرده است، نياز به نقدينگي نيز به همين ميزان افزايش يافته است. وزير صنايع تاكيد مي كند: مشكل نقدينگي صنايع امسال جدي تر از هر سال ديگر است و بايد مشكلات ناشي از اين مساله را مورد توجه قرار دهيم. احمدپور نيز در همين باره مي گويد: در بيشتر كشورهاي جهان شبكه بانكي به كمك صنعت مي آيد، اما در ايران وضعيت اين گونه نيست و به همين دليل مشكلات نقدينگي كارخانه ها امسال فزاينده خواهدشد. مهندس گلنار نصراللهي مديركل صنايع نساجي وزارت صنايع نيز با ذكر اين نكته كه استهلاك بخشي ازماشين آلات در شاخه هاي مختلف صنعت نساجي، وجود بعضي مقررات و ضوابط بازدارنده از مشكلات صنايع نساجي است، مهمترين تنگناي اين رشته از صنعت را كمبود نقدينگي ذكر مي كند. جمشيد بصيري با تاكيد بر اين نكته كه افزايش نرخ ارز تامين نقدينگي را با تنگنامواجه ساخته مي افزايد: به دليل پايين آمدن قدرت خريد مردم، ركود فروش در اين رشته از صنعت مشهود است و اين مساله نقدينگي واحدها را بيشتر از گذشته تحت فشار قرار مي دهد. راه حل ها وزير صنايع با اشاره به اينكه امسال ارز تخصيصي به صنعت براي واردات مواد اوليه براي 90 درصد موارد ارز واريز نامه اي خواهد بود درباره حل مشكلات اين بخش مي گويد: يكي از راه حل ها اين است كه از طريق تعرفه ها و سود بازرگاني از اين صنعت حمايت كنيم. وي مي افزايد: براي حمايت ازتوليدات اين صنايع امسال از صدور مجوز عدم ساخت كلي مشابه پارسال خودداري و كليه مواردي كه درخواست واردات مشابه توليدات داخلي باشد مورد بررسي قرار مي گيرد و در صورتي مجوز صادر مي شود كه يا توليد مشابه در داخل وجود نداشته باشد يا در حد كمبود به نحوي كه توليدات داخلي با مشكل مواجه نباشند عدم ساخت صادر مي شود. مهندس احمدپور نيز مي گويد: يكي از راههايي كه مي تواند بخشي از مشكلات صنايع نساجي را رفع كند افزودن بر كيفيت توليد به ويژه طراحي - مهندسي در اين بخش است. وي مي افزايد: مديران واحدهاي صنايع نساجي بايد در اين باره تلاش كنند و با توجه به هوشمندي ايرانيان مي توان به اين كار اميدوار بود. مهندس شريفي نيز بر اين باور است كه بايد تكنولوژي موجود در صنايع نساجي نوسازي و بازسازي شود. زيرا عمر بعضي از ماشين آلات موجود به پايان رسيده است. وي مي افزايد: افزودن بركيفيت تكنولوژي و جذبكارگران تازه از يك سو به مرغوبيت اين توليدات منجرشده و از سوي ديگر در برخي موارد كاهش قيمت را به همراه مي آورد و ما مي توانيم با توليدات مشابه خارجي رقابت كنيم. از سوي ديگر حل مشكلات صنايع نساجي با ثبات قوانين رابطه تنگاتنگ دارد. اگر ما بدانيم كه قوانين ومقررات ارزي، مالي وپولي دگرگوني پرشتاب ندارندبرنامه ريزي جامع خواهيم داشت و اين خود موفقيت آميز است. سهيلا جلودارزاده نيز مي گويد: بايد يك گروه ويژه براي حل مشكلات اين بخش بسيج در شوند حال حاضر تنها يك اداره كل در وزارت صنايع براي اين صنعت فعاليت مي كند و اين كافي نيست. اگر بتوانيم يك نهاد قدرتمندتر در اين باره تشكيل دهيم مي توانيم اميدوار باشيم كه كارها با قدرت بيشتر پيش برود و مشكلات حل شوند.