Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770203-41116S2

Date of Document: 1998-04-23

در سمينار صنعت بيمه و توسعه انساني اعلام شدميليون 27 و هزار 895 نفر تحت پوشش بيمه خدمات درماني قرار دارند مدير عامل سازمان بيمه خدمات درماني كشور روز چهارشنبه در سمينار صنعت بيمه وتوسعه انساني در يزد گفت ميليون 27 و هزارنفر 895 تحت پوشش بيمه خدمات درماني قرار دارند. دكتراحمد خالق نژاد طبري افزود: اين تعداد نسبت به سال 74 يك ميليون و 895 هزار نفر افزايش داشته است. وي گفت: از اين تعداد 5 ميليون و 970 هزار نفر كارمند دولت 20 ميليون نفرروستاييان و عشاير يك ميليون و 170 هزار نفر صاحبان مشاغل آزاد و 755 هزارنفر ساير اقشار جامعه هستند. وي در اين سمينار كه نماينده ولي فقيه دراستان وامام جمعه يزد، پزشكان استاندار، و جمعي از دانشجويان شركت داشتند افزود: بيمه در كشور ما سابقه اي طولاني دارد ولي جايگاه واقعي خود را نشناخته و مردم با اين پديده به صورت احساسي برخورد مي كنند. رئيس هيات مديره خدمات درماني كشور گفت: ميزان حق بيمه سرانه درمان در كشور مانيم درصد از حقوق و مزاياي افراد را تشكيل مي دهد و بقيه اين مبلغ را دولت مي پردازد و فقط صاحبان مشاغل آزاد ( خويش فرمايان ) كل مبلغ سرانه حق بيمه درمان خود را مي پردازند. وي پوشش همگاني بيمه، واقعي شدن ارزش خدمات پزشكي، روشن شدن رقم واقعي اعتبارات درمان، اداره اقتصادي مراكز درماني وپيگيري مسير هزينه اعتبارات را از اهداف كلان قانون بيمه خدمات درماني ذكر كرد. دكتر خالق نژاد افزايش تعرفه، افزايش ارزش تخت و ساماندهي وضعيت بيمه شدگان را از جمله اقدامات انجام شده از زمان اجراي قانون همگاني بيمه خدمات درماني برشمرد. وي اهم مشكلات بيمه خدمات درماني را محدوديت گسترش بيمه روستاييان و خويش فرمايان، تحميل روش غير بيمه اي به سازمان، مشكلات پوشش بيمه اي، تحميل بيماران خاص و نبود اعتبارات ذكر كرد. وي عمده برنامه هاي بيمه خدمات درماني درآينده را اجراي دقيق قانون بيمه همگاني، تكميل بيمه روستايي، بازنگري در قانون بيمه وگسترش فرهنگ بيمه ذكر كرد. در اين سمينار يكي از استادان دانشگاه علامه طباطبايي و عضواكو گفت: صنعت بيمه در كشور ما پيشينه اي 80 ساله دارد و بعنوان يك عامل خارجي به كشور ماوارد شده و همچنان بعنوان يك عامل خارجي باقي مانده است. دكتر مظلومي افزود: متاسفانه بيمه فقط در بخشهاي خدماتي بكار گرفته مي شود و در بخشهاي توليدي استفاده اي ندارد كه دليل اين امر نهادينه نشدن صنعت بيمه است. وي گفت: با قانون و مقررات و زور نمي توان صنعت بيمه را نهادينه كرد بايد عناصر مثبت را در فرهنگ بيمه تقويت نمود و عناصر منفي را طرد كرد. وي مهمترين بعد توسعه در صنعت بيمه را توسعه نيروي انساني ذكر كرد و افزود: نيروي انساني در اين زمينه از ابعاد استراتژيك برخوردار است.