Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770203-41115S3

Date of Document: 1998-04-23

تصميم جدي عراق براي حفظ آثار باستاني خود واحد رسانه هاي خارجي: آثار تحريمهاي برقرار شده بر عراق همچنان ادامه دارد. بيشتر افراد از آثارتحريمها، صرفا رنج و درد انسانها را به ياد مي آورند. اين درست است. اما ميراث فرهنگي عراق نيز در معرض تهديد قرار دارد. عراق امروزي جزو تمدني بزرگ است كه امپراتوري آشوري خوانده مي شد. اين امپراتوري از گهواره هاي تمدن غرب به شمار مي رود. اين كشور از نظر آثار باستاني بسيار غني است، اما اين آثار، اكنون بيش از پيش آسيبپذيرند. به گزارش تلويزيون بي بي سي، شمار گسترده آثارباستاني عراق حدود چهارهزاره را دربرمي گيرد. حفظ آثار باستاني عراق با توجه به وضع دشوار مردم پس از سال 7 انزوا و تحريم بين المللي بسيار ضعيف شده است. شهر نمرود را پادشاهان آشوري هزار سال پيش از مسيح در شمال عراق فعلي ساختند و آن را مركز قدرت وفرهنگ قرار دارندسال 70 پيش و در جريان حمله متحدين غربي به عراق شماري از مجسمه هاي قديمي موجود در اين شهر آسيب ديد. اكنون سرقت و كمبود امكانات، عوامل اصلي نابودي آثار باستاني است. تنها در يك استان شمالي عراق 1600 اثر باستاني وجود دارد كه همه، دچار اين ناهنجاري هستند. كشوري كه از هر طرف تحريم است، پول كافي براي حفظ آثار باستاني وجود فعاليتهاي ندارد باستانشناختي در شهر نينوا متوقف شده است. اين امر براي مقامات عراقي سرافكندگي آور است، هرچند كه مي كوشند از تلاشهاي خود دست برندارند. در اين حال، نشانه هايي از توجه به آثار باستاني نيز به تازگي به چشم مي خورد. در موزه باستانشناسي بغداد، نمايشگاهي از عتيقه هاي به سرقت رفته كه بازپس گرفته شده اند، برگزار شد. تعداد اين قبيل عتيقه ها به هزاران عدد مي رسد. با سارقان به شدت برخورد مي شود. مثلا سارقان سر يك مجسمه را اعدام اين كردند امر نشان مي دهد مقامات عراقي مصمم اند از ميراث فرهنگي خود پاسداري كنند. براي مقامات عراقي، تلاش براي حفظ آثار و بناهاي باستاني همچون مسجد باستاني سامرا با گلدسته هاي مارپيچ فقط به دليل حفظ خاطرات گذشته صورت نمي گيرد، بلكه اين امر مترادف با حفظ هويت ملي در روزگار جديد است. بازپس گيري، حفظ و بقاي آثار باستاني عراق به نوعي به غرور ملي عراقيها و وجهه آنان در نزد جامعه بين المللي بستگي دارد. آنان مي خواهند نشان دهند برخلاف برخي ادعاها، عراق نه تنها كشوري مطرود از جامعه بين المللي نيست، بلكه گهواره تمدن است.