Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770131-41081S1

Date of Document: 1998-04-20

گزارش اداره آمار اقتصادي بانك مركزي درباره كاهش شديد تقاضاي سرمايه گذاري براي ساخت خانه در تهران و شهرهاي بزرگ . سرويس اقتصادي: كاهش تقاضا براي سرمايه گذاري در امور ساختماني بويژه ساخت مسكن در تهران كه در نيمه اول پارسال آغاز شد، همچنان ادامه دارد. تازه ترين گزارش اداره آمار اقتصادي بانك مركزي نشان مي دهد كه در 9 ماه اول سال 1376 تعداد پروانه هاي ساختماني صادر شده در مناطق شهري /2درصد 4كشور كمتر از مدت مشابه سال بوده 1375 اين است شاخص در مورد شهر /41 6تهران درصد و براي ديگر شهرهاي /4 7بزرگ درصد كاهش نشان مي دهد و با توجه به سهم مهم تهران در ساخت و سازهاي تازه باعث شده كه ميزان زيربناي پيش بيني شده در پروانه هاي ساختماني طي 9 ماه اول /9 5پارسال درصد و تعداد واحدهاي مسكوني پيش بيني /8 5شده درصد كمتر از سال 1375 باشد. در حالي كه رشد جمعيت ادامه دارد، زوج هاي تازه اي تشكيل شده وخانه مي خواهند، مهاجرت به شهرها ادامه دارد و كمبودهاي قبلي مسكن نيز به جاي خود باقيست. از فروردين تا پايان آذر سال 1376 در مناطق شهري كشور براي 98016 دستگاه ساختمان پروانه احداث صادر شد كه نسبت به دوره مشابه سال /2 4قبل درصدكاهش داشته است. از كل تعداد پروانه هاي صادر /6 7 شده درصد به مناطق بيستگانه /30 9 تهران درصد به شهرهاي بزرگ /62 4و درصد بقيه به ساير مناطق شهري اختصاص داشت. سطح كل زيربناي ساختمانهايي كه در مدت ياد شده براي آنها پروانه احداث صادر شد /26 9حدود ميليون متر مربع بوده است /9درصد 5كه كمتر از دوره مشابه سال قبل است. از مجموع سطح كل زيربناي در نظر گرفته /21 9 شده درصد به شهر /32 6 تهران درصد به شهرهاي بزرگ /45 6و درصد بقيه به ساير مناطق شهري اختصاص داشته است. متوسط سطح كل زيربناي اين ساختمانها 275 متر مربع بوده است كه نسبت به دوره مشابه سال /7 4قبل درصد كاهش نشان مي دهد. از كل تعدادساختمانهايي كه براي احداث آنها پروانه صادر شده دستگاه 48068است يك طبقه 30826 دستگاه دو طبقه و دستگاه 19122سه طبقه وبيشتر بوده است كه نسبت به نه ماهه اول سال 1375 تعداد ساختمانهاي يك طبقه و دو طبقه به /0 8ترتيب درصد و يك درصد افزايش نشان مي دهد در حاليكه تعداد بناهاي سه طبقه و /13 7بيشتر درصد كاهش داشته است. به اين ترتيب از كل تعداد پروانه هاي ساختماني صادره 49 درصد به ساختمانهاي يك /31درصد 4 طبقه به بناهاي دو طبقه /19 5و درصد به ساختمانهاي سه طبقه و بيشتر اختصاص داشته است. در اين ساختمان ها ايجاد حدود 176 هزار دستگاه واحد مسكوني پيش بيني شد كه /8 5درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل كاهش نشان مي دهد. تهران در نه ماه اول سال 1376 ازطرف شهرداريهاي مناطق مختلف تهران دستگاه 6582براي ساختمان با /5 9حدود ميليون متر مربع سطح كل زيربناي پروانه طبقات، احداث صادر شد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن از نظر /41 6تعداد درصد واز نظر سطح كل زيربناي /38 3طبقات درصد كاهش داشت. متوسط سطح كل زيربناي ساختمانهاي فوق 895 مترمربع بود كه در مقايسه با نه ماه اول سال 1375 /5 5معادل درصد افزايش يافته است. در دوره موردگزارش، از كل تعداد پروانه هاي ساختماني صادره در تهران 692 دستگاه به ساختمانهاي يك طبقه 512 دستگاه به بناهاي دو طبقه و 5378 دستگاه به ساختمانهاي سه طبقه و بيشتر اختصاص داشته است كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل به /22 9ترتيب درصد 37 درصد /43 7و درصد كاهش داشته به است اين ترتيب از كل تعداد پروانه هاي ساختماني صادره در تهران ساختمانهاي يك /10 5طبقه درصد بناهاي دو طبقه /7 8درصد و ساختمانهاي سه طبقه و /81 7بيشتر درصد را به خود اختصاص دادند. در اين دوره پيش بيني شد كه حدود 39 هزار دستگاه واحد مسكوني در ساختمانهاي مذكور ايجاد شود كه نسبت به نه ماه اول سال قبل از آن /40 7معادل درصدكاهش نشان مي داد. شهرهاي بزرگ در اين مدت شهرداريها ي ديگر شهرهاي بزرگ مجموعا براي دستگاه 30267 ساختمان با /8 8حدود ميليون مترمربع سطح كل زيربناي طبقات، پروانه احداث صادر كردند كه نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن از نظر /4 7تعداد درصد و از نظر سطح كل زيربناي /3 9طبقات درصد كاهش داشته است. متوسط سطح كل زيربناي اين ساختمانها 290 مترمربع بود كه در مقايسه با نه ماهه اول سال 1375 تغييري نداشته است. پيش بيني شده كه حدود 57 هزار دستگاه واحد مسكوني در ساختمانهاي مذكور ايجادشودكه /1 2معادل درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن كاهش دارد. ساير مناطق شهري در نه ماه اول سال 1376 شهرداريهاي ساير مناطق شهري كشور مجموعا براي دستگاه 61167 ساختمان با /12 3حدود ميليون متر مربع سطح كل زيربناي پروانه طبقات، احداث صادر كردند كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل از نظر /6 6تعداد درصد و از نظر سطح كل زيربناي /10 7طبقات درصد افزايش داشته است. متوسط سطح كل زيربناي اين ساختمانها 201 متر مربع بود /4 1كه درصد نسبت به نه ماهه اول سال قبل افزايش داشته است. پيش بيني شده است كه در ساير مناطق شهري حدود 80 هزار دستگاه واحد مسكوني ايجاد شود. اين رقم نسبت به نه ماهه اول 1375معادل 17 سال درصد افزايش نشان مي دهد.