Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770131-41076S5

Date of Document: 1998-04-20

بيماري سالك را جدي بگيريد... گفتگو با عباس درودگر، عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي كاشان جونده اي به نام ژربيل بزرگ، مخزن اصلي سالك روستايي در ايران است تميز نگهداشتن و پوشاندن زخمهاي ايجاد شده ناشي از سالك به منظوركاهش عفونتهاي ثانويه و درمان اختصاصي بيمار، از اقداماتي است كه بايد در بيماري سالك به آن توجه داشت اشاره; بيماري سالك، از امراض اقليمي و ويژه مناطق خشك و كوهستاني است و گستردگي آن در ايران، به حدي است كه بسياري از پزشكان و بهداشتكاران همواره اين بيماري رابه عنوان يكي از بيماريهاي خاص شايع در ايران در طبقه بندي هاي علمي خودلحاظ مي كنند. به منظور آشنايي خوانندگان گرامي، مسعودي علوي خبرنگارهمشهري در كاشان با يكي از اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي كاشان گفتگويي انجام داده است، كه در صفحه گفتگوي اين هفته، آن را منتشركرده ايم. سالك، ازجمله بيماريهاي مشترك انسان و حيوان است و انگل عامل بيماري، به وسيله پشه خاكي منتقل اين مي شود بيماري داراي منابع متعدد انتشار بويژه دربين جوندگان وحشي، سگ و انسان است. سالك به نحوي به نارسائيها و كاستيهاي ساختار بهداشتي -اجتماعي نيز مربوط مي شود. عباس درودگر - عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي كاشان - در مورد بيماري سالك، ضمن بيان اين مطالب، چنين مي گويد: بهبود خود به خود ضايعات ناشي از انگل عامل بيماري در ليشمانيوزجلدي، اهميت بهداشتي آن را محدودمي سازد، ولي باتوجه به هزينه هاي درماني و كاهش فعاليتهاي بيمار وحداقل به خاطر ايجاد ظاهر زننده اي كه موجب بروز عوارض روحي و رواني درافراد مي شود، اهميت اقتصادي - اجتماعي آن غيرقابل اغماض است. وي يادآور شد: از عوامل مهم دراستقرار بيماري در مناطق كويري ازجمله شهرستان كاشان، گسترش فعاليتهاي كشاورزي، اقتصادي، صنعتي، توسعه شهر و اجراي عمليات ساختماني و عمراني و افزايش جمعيت و تحركات آن در سالهاي اخير است كه موجب شده ساكنين اين منطقه به محل زيست مخازن انگل و پشه خاكي هاي ناقل نزديكتر شوند. با احداث جنگل مصنوعي گياهان تاغ كه به منظور تثبيت شن و ماسه هاي روان در منطقه صورت گرفته است، و پيرو آن مهاجرت و زادوولد جوندگان وحشي بخصوص ژربيل بزرگ و آلودگي اين جونده به عامل بيماري، ليشمانيوز جلدي در منطقه كاشان شايع شده است. وي گفت: مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه 60 درصد جوندگان منطقه كويري كاشان را ژربيل بزرگ شامل مي شود. اين جونده كه مخزن اصلي سالك روستايي در ايران است، در اين ناحيه به ميزان 30 درصد آلودگي به عامل بيماري نشان داده است و متعاقب آن ليشمانيوزجلدي انسان شيوع زيادي پيدا كرده است. وي افزوددرصد 60 پشه خاكي هاي اماكن مسكوني و لانه جوندگان را درمنطقه كاشان فلبوتوموس پاپاتاس (ناقل اصلي ليشمانيوز جلدي نوع روستايي در ايران ) شامل مي شود و اين پشه خاكي نقش ناقل عامل بيماري را از جوندگان آلوده به انسان ايفا براساس مي كند اين مطالعات، در منطقه كاشان با ليشمانيوز جلدي نوع روستايي روبه رو هستيم. با توجه به فراهم بودن عوامل اصلي چرخه انتقال بيماري، با همه گيري سالك در سال 1374 در منطقه جنوب شرق كاشان روبه رو بوديم مطالعه شيوع بيماري در اين سال حاكي از /14 6ابتلاء درصد افراد مورد بررسي /47 6 بود درصد ابتلاء به زخم فعال سالك در گروه سني 7 تا 13 سال مشاهده شد. بيشتر مبتلايان به سالك زخمهاي متعدد داشتند و حداكثر تا 30 زخم در يك نفر نيز ديده زخمها شد به ترتيب در دست، صورت و پاي مبتلايان وجود داشت درصد 150 دانش آموزان ابتدايي راهنمايي و متوسطه مورد بررسي نيزمبتلا به زخم سالك بودند كه حداكثر ابتلاء در دانش آموزان دوره ابتدايي وجود داشت. شيوع بيماري در اين سال در منطقه مورد مطالعه 64 در هر هزار نفر جمعيت محاسبه شد. وي گفت: مطالعات انجام شده در سال نشان 75 داد كه شيوع زخم فعال بيماري نسبت به سال گذشته در ساكنين و دانش آموزان منطقه افزايش داشته و حداكثر ابتلاء به زخم فعال سالك در گروه سني 10 تا 19 سال مشاهده شده است. اسنيدانس بيمار در اين سال حدود 100 نفر در هر هزار جمعيت برآورد اين شد بيماري طي سالهاي 74 وسير 75 صعودي داشته است. وي همچنين گفت: مطالعات انجام شده در سال 1376 نشان داد كه بيماري نسبت به دو سال قبل كاهش چشمگيري داشته است. ازجمله عوامل موثر در اين امر را مي توان در تغيير آب و هوايي و شرايط اقليمي حاكم بر منطقه در سال جاري دانست. اگرچه ممكن است، شيوع بيماري در سال آينده سير نزولي داشته باشد، ولي ليشمانيوز جلدي در منطقه كاشان بايستي مورد توجه قرار گيرد. وي تاكيد كرد: بهبود ضايعات بعدازگذشت مدتي (كمتر از سال ) ايمني طولاني مدت براي بيمار در پي داشته و توصيه مي شود، درصورتي كه ضرورت خاص در درمان اختصاصي سالك وجود ندارد، و زخمها در جاي پوشيده بدن قرار دارند، از درمان آنها خودداري گردد و تنها با تميز نگهداشتن آن از بروز عفونتهاي ثانويه جلوگيري به عمل موارد آيد متعددي از بيماران كه در سالهاي گذشته اقدام به درمان سالك خود كرده بودند، در سال جاري مجددا به سالك مبتلا اين بودند مسئله مشكلات اقتصادي - اجتماعي بيشتري را بخصوص در دانش آموزان و خردسالان ايجاد مي كند. وي گفت: به منظور كاهش مواردانساني بيماري و پيشگيري از شيوع سالك، توجه به دو دسته رفتار ضروري به نظر مي رسد; اول رفتارهايي كه فردمي بايست قبل از ابتلاء به بيماري براي پيشگيري از آن انجام دهد; مثل شناخت روش انتقال بيماري و ازبين بردن مخازن و ناقلين انگلي، حفاظت فردي، بهسازي محيط زندگي و... كه در حيطه عملياتي آموزش بهداشت است و دست اندركاران بهداشت جامعه نقش موثري در به حداقل رساندن موارد بيماري ايفا مي كنند. و دوم اقداماتي است كه فرد پس از ابتلاء به سالك، براي به حداقل رساندن آسيبهاي ناشي از آن بايستي انجام دهد. از قبيل: تميز نگهداشتن و پوشاندن زخمهاي ايجاد شده به منظور كاهش عفونتهاي ثانويه و درمان اختصاصي بيماري درصورت لزوم. آقاي درودگر، در پايان پيشنهاد كردبرنامه ريزيهاي مدون و پيگيري مداوم برنامه هاي مبارزه با مخازن و ناقلين بيماري در ايران، همراه با آموزش بهداشت كه در به حداقل رساندن مواردابتلاء به سالك موثر است، جدي تر گرفته شود.