Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770131-41076S1

Date of Document: 1998-04-20

همزمان با فرارسيدن هفته هدايت تحصيلي و معرفي مشاغل راه كارهاي (2تا 9 ارديبهشت ); عملي راهنمايي و مشاوره حرفه اي در مدارس كشور شايد تاكنون به اين موضوع بارها انديشيده ايم كه نوجوانان و جوانان، از مهمترين سرمايه هاي هر جامعه محسوب مي شوندو پيشرفت جامعه، در گرو استفاده بهينه ازنيروي انساني اين قشر از جامعه است. مقوله انتخاب شغل و حرفه، يكي از بخشهاي تفكيك ناشدني از زندگي هر فرد محسوب مي شود كه به طور عمده زمان اين انتخاب در دوره نوجواني و جواني، با انتخابرشته تحصيلي انجام مي پذيرد. به رغم اين موضوع، متاسفانه بسياري از نوجوانان و جوانان كشور ما به علت عدم برخورداري از يك نظام منسجم راهنمايي و مشاوره حرفه اي، در انتخاب رشته تحصيلي و شغلي خود دچار ترديد هستند، و بعضا پس از انتخاب شغل، از رشته و حرفه خود ناراضي اند كه اين امر مي تواند موجب بر هم زدن تعادل رواني و تقليل بازدهي فرد و در نهايت به هدر رفتن منابع جامعه شود، برنامه راهنمايي و مشاوره شغلي مي تواند موجب تسهيل در انتخاب شغل و هدايت شغلي افراد گردد. در همين راستا، وزارت آموزش و پرورش طي سالهاي اخير، هفته اول ارديبهشت ماه ( 9 2 تا ارديبهشت ) هر سال را به عنوان هفته هدايت تحصيلي و معرفي مشاغل نامگذاري كرده است كه مي تواند فرصت مناسبي براي پرداختن به معرفي مشاغل در مدارس باشد. در اين نوشتار سعي بر آن است، به طور مختصر، اهداف و راه كارهاي عملي برنامه راهنمايي و شغلي حرفه اي در مدارس راهنمايي و متوسطه مورد بررسي قرار گيرد. اهداف راهنمايي و مشاوره شغلي در دوره راهنمايي روانشناسان معتقدند نوجوانان در اين دوره، براي بدست آوردن شغل مناسب علاقه خود، فراواني نشان مي دهند. به عقيده نوريس ( ) 1 و همكارانش هدفهاي راهنمايي ومشاوره شغلي در اين دوره به شرح زير است: دانش آموزان با دنياي وسيع و گسترده مشاغل به طور كامل آشنا مي شوند. با راهنمايي و هدايت درست، رابطه معقولي بين رشته تحصيلي، برنامه هاي درسي و مشاغل در بين آنها به وجود مي آيد. در اختيار قراردادن اطلاعات بيشتر به دانش آموزان در مورد مشاغل مورد علاقه شان، منجر به افزايش آگاهي آنها مي شود. دانش آموزان به اهميت طرح ريزي حرفه اي كه به انتخاب شغل منجر خواهد پي شد، مي برند. اهداف راهنمايي و مشاوره شغلي و حرفه اي در دوره دبيرستان بر اساس تحقيق ميلتون و مكلين ( ) 2 مسائل و مشكلات شغلي و حرفه اي در بين دانش آموزان دبيرستاني بيشتر و رايج تر از دوره هاي ابتدايي و راهنمايي است، به همين دليل، آنها معتقد هستند اجراي برنامه راهنمايي شغلي و حرفه اي در دبيرستان امري لازم و ضروري است. اهداف پيش بيني شده از برنامه در اين دوره عبارتند از: فراهم آوردن امكانات و موقعيتي كه دانش آموزان با خودشناسي و حرفه اي طرح ريزي، را دنبال كنند. در اين دوره، بايد اطلاعات دقيق تري درباره نتايج آزمونهاي رواني، شناسايي مشاغل متعدد و امكانات و فرصتهاي استخدامي به دانش آموزان ارائه شود. برنامه هاي راهنمايي و مشاوره شغلي و حرفه اي، مي تواند به صورت فردي يا گروهي اجراء شود كه به دليل بازدهي بيشتر، توصيه مي شود از روشهاي گروهي استفاده شود. روشهاي گروهي - 10 ارائه واحدشناسي مشاغل: در اين روش با اطلاع قبلي برنامه اي براي شناسايي شغل خاصي به مدت يك يا چند جلسه تنظيم مي شود و از فردي كه در شغل مورد نظرتخصص دارد، دعوت مي شود با حضور در كلاس و با استفاده از ابزار و وسايل شركت كارش، كنندگان را با شغل معين آشنا سازد. - 20 بازديد از موسسات: از طريق بازديد دانش آموزان مي توانند اطلاعات دست اول درباره وسايل كار و مهارتهاي لازم براي اشتغال و نحوه كاركردن را به دست آورند، ولي نكاتي از قبيل مقدمات اياب و ذهاب، تعيين ساعت حركت و اخذ بازگشت، اجازه از والدين دانش آموزان، تبيين هدف بازديد براي دانش آموزان و تهيه گزارش از دانش آموزان بايد مورد توجه قرار گيرد. - 30 برنامه معرفي مشاغل: هدف اصلي از برنامه معرفي مشاغل، اين است كه اطلاعات شغلي به طور عيني تر و جالبتر در دسترس دانش آموزان قرار گيرد. با توجه به امكانات موجود، مي توان يك يا چند روز را در سال تحصيلي به معرفي مشاغل در مدارس اختصاص داد. در اين ميان، تشكيل هيات يا كميته ناظر و سرپرست برنامه معرفي مشاغل در درجه اول اهميت قرار دارد. اين كميته معمولا از نماينده دانش آموزان، معلمان، مدير مدرسه و مشاور مدرسه تشكيل مي شود. تعيين نوع مشاغلي كه قرار است در برنامه معرفي شوند، تهيه ويژه نامه، تماس باوالدين و سخنرانان از ديگروظايف مربوط به كميته برنامه معرفي مشاغل است. - 40 نمايشنامه و بازي: دانش آموزان مي توانند با كمك معلم و مشاور، ايفاي نقش برخي از مشاغل را به صورت نمايشنامه به عهده بگيرند. روشهاي انفرادي - 10 تهيه مطالب خواندني: مشاور مدرسه برخي كتابها و جزوات مفيد درباره راهنمايي و مشاوره شغلي و حرفه اي در اختياردانش آموزان قرار داده و آنها رابه مطالعه مطالب ارائه شده تشويق مي كند و از دانش آموزان مي خواهد كه آموخته هاي خود را براي ديگران بازگو كنند. - 20 نوشتن مقاله: مشاور مدرسه همچنين مي تواند از دانش آموزان بخواهد كه هر كدام شغلي را انتخاب كرده و به تحقيق و پرسش درباره آن بپردازند و سپس آموخته هاي خود را به صورت مقاله مختصري تهيه و ارائه دهند. - 30 اشتغال در ايام فراغت: چنانچه دانش آموزان ايام فراغت خود را به كاركردن و يا بازديد از شغلي سپري سازند، عملا اطلاعاتي در مورد آن شغل به دست خواهند آورد و طرز تلقي خود را نسبت به آن شغل تعيين خواهند كرد و تا حدودي به انتخاب صحيح نزديكتر خواهند شد. علي مهدي مسوول مشاوره در منطقه 3 تهران پانوشت: Norris - maclean & Milton. منابع: - 1 شفيع آبادي عبدالله راهنمايي و مشاوره شغلي و حرفه اي تهران انتشارات رشدچاپ پنجم. 1375 - 2 پارسا روان شناسي محمد رشد كودك و نوجوان ناشر: مولف چاپ اول. 1367 - 3 هالند - جان ال - حرفه مناسب شما؟ چيست ترجمه حسينيان منور يزدي ناشرمترجمين چاپ اول. 1373