Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770129-41053S5

Date of Document: 1998-04-18

آقاي شهردار دلگير نباش، مردم تهران قدر زحمات تو را مي دانند شايد عنوان نامه ام غير عادي بنظر بيايد ولي روزي با صد اميد و اشتياق راهي شهر شعر و عشق، شهر حافظ، شهر شيراز بودم و در راه بر فراز آسمان براي ديدن آن لحظه شماري مي كردم. در بامدادي زيباكه خداوند با طلوع خورشيد و نمايش رنگهاي دلفريب در افق، شمه اي از زيبائيهاي خود را نثارشهر حافظ مي كرد، به فضاي شيراز رسيدم و به لحظه هاي فرود در شهر گل وعشق نزديك مي شدم كه احساس بوئي نامطبوع در فضاي هواپيما، مرا از روياي شيرين اين سفر بيرون آورد و وقتي كه با اشتياق برروي پله هاي هواپيما قدم گذاشتم، اين بوي ناخوش آيند را در فضاي فرودگاه بيشتر احساس كردم. در پاسخ به سئوالم دريافتم كه فاضلابهاي سطحي كه بطرف منطقه فرودگاه روان مي شود، اين فضاي نامناسب و ناشايست را براي شهر شيراز بوجود آورده است. آيا واقعا چنين خوش آمدي، شايسته مسافران ومشتاقان اين شهر و شايسته شهر شيراز؟ است آياشهري كه ديدارش يكي از آرزوهاي بزرگ بسياري از مردم جهان است، بايد با چنين وضعي پذيراي مشتاقانش؟ باشد در كنار اين سئوالاتم، ناخودآگاه بياد زحمات شبانه روزي شهردار تهران افتادم كه چه خرابه ها رادر تهران، گلزار و چه ويرانه ها را كه گلستان كرده است. در دل گفتم كه: آقاي شهردار تهران، شهرشيراز را درياب، شهر شيراز همت مردي چون تو رامي طلبد كه از جمع آوري و تصفيه اين آبهاي سرگردان و زيباسازي محيط با اين نعمت هدر رفته خداوندي، اين شهر را دگرگون كند تا آنگونه كه شايسته شهر شيراز است به مشتاقان و زيارت كنندگانش لبخند بزند و پذيراي آنان باشد. اگر كساني نمي توانند خدمات شايسته تو را ببينندو عناد، تنگ نظري و سياهي دل آنان چشمانشان راكور كرده است و دائم در پي شكستن و خراب كردن تو هستند، دلگير نباش، مردم تهران قدر زحمات تو را مي دانند و اگر هم در كار تو اشتباهي وجود داشته باشد آنرا با ديده واقع بيني، اجتنابناپذيرمي پندارند. زيرا تنها، كسي كه هيچ تصميمي نگيرد وهيچ كاري انجام ندهد، عاري از خطا و اشتباه است. مگر خداوند كه قادر متعال و تواناي مطلق است. اين روزها، آن تنگ نظراني كه مي خواهندخدمتگزاراني چون تو را در ذهن مردم خراب كنند، لحظه به لحظه شاهد خرابي خود هستند و خداوند بدست و زبان خود آنها، رسوائيشان را بيشتر و بيشتر به مردم نشان مي دهد. اگر باور ندارند، انتخابشهردار تهران را به راي مردم شهر واگذار كنند تامعلوم شود كه مردم تهران قدر زحمات چه كسي رامي دانند و چه كسي را انتخاب خواهند كرد. خداي ناكرده اين تصور پيش نيايد كه من تملق شهردار رامي گويم. به صداقت مي گويم كه من هنوز حتي يكبار هم شهردار را نديده ام ولي شاهد خدمات و زحمات شبانه روزي او بوده ام. من تنها يك شهروند تهراني هستم و بس... يك شهروند تهراني و دوستدار شهر شيراز