Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770129-41048S2

Date of Document: 1998-04-18

آقاي خاتمي: نگذاريد نگذاريد، نگذاريد، نگذاريد با سلام و دعاي خير جناب آقاي سيد محمد خاتمي راهي دراز را آغاز كرده ايد، گويي سنگي را در استخر ساكني انداخته ايد كه امواج آن هر لحظه بزرگتر و وسيعتر مي شود. سيد و سالار مانگذاريد زمين خونرنگ جمهوري اسلامي به تسخير هواداران نيرنگ درآيد. نگذاريداصحاب قلم را به جرم عشق به آزادي به پاي ميز محاكمه بكشانند. نگذاريدبازندگان مذاكرات لندن رفتاربرندگان را داشته باشند. نگذاريد اينان كه سياست را مثل بازي شطرنج مي دانند و باختنشان رابي اهميت تلقي مي كنند مجددابه مسابقات اعزام شوند. نگذاريد اينان موفق شوند رساله عمليه جمهوري اسلامي ( قانون اساسي ) در جامعه استقرار نيابد. نگذاريد همچنان چكش در دست اينان باقي باشد كه همه چيز رابصورت ميخ مي بينند. نگذاريد خصلت هاي پست فرهنگ بدوي و قبيله اي كه در زمان حيات پيامبر ( ص ) از جامعه محوگرديد و كينه توزي به برادري مبدل گشته بود مجددا در جمهوري اسلامي ايران پديدار گردد. نگذاريد وضع موجود جامعه (قانون شكني و عدم حرمت به كرامت انسانها و.. ) موجب نهادينه شدن و ثبات هر چه بيشتر معيارها و ارزشهاي ضد دين گردد. نگذاريد برآيند فضاي ترديد در اصول انقلاب اسلامي كه آنارشيسم فكري و فرهنگي است در جامعه استقرار يابد. نگذاريد آنان كه به حريم انسانيت تجاوز مي كنند، مانع رشد و كمال انسانها مردم مي شوند، را به سوي بي تفاوتي سوق مي دهند و بازار بي فرهنگي و تاب نياوردن انديشه مخالفان را گرم نگه مي دارند همچنان مردم را به جمهوري اسلامي بدبين نمايند. نگذاريد اينك كه پرنده بهشتي در روي دستان شيفتگان خدمت نشسته با دسيسه هاي مختلف آنرا به پرواز در آورند. نگذاريد روح مبارزه كه با وقوع انقلاب اسلامي در كالبد مبارزان ضد صهيونيستي دميده شده به ياس و خاموشي بگرايد. نگذاريد خوارج اين نهروانيان عصر، اين انقلاب و مارقين اين جمهوري اسلامي بذر نوميدي وترديد را در فضاي جمهوري اسلامي بپراكنند. نگذاريد از سكوت مردانه تان رقباي فكري و سياسي بهره برداري كنند مي دانم كه زبان و قلم خودرا بخاطر خدا زنداني كرده ايد. نگذاريد اينك كه باغبان انقلاب هجرت كرده گلهاي خرم و بلبلان زيبا و نغمه خوان او بپژمرند و از ندا باز ايستند. نگذاريد كلبه هاي محرومين را سرد و دلها غمگين و كامهايي را كه از انتخاب جنابعالي شاد شد، دوباره تلخ كنند. نگذاريد مترف و متكبر كه تحمل ديدن انديشه مدون و تفكر و نظم تشكيلاتي و اخلاق پيامبرگونه جنابعالي را ندارند از صبر و بردباريتان بهره برداري كنند، مي دانم كه اين صبر تلخ را جرعه جرعه خواهيد نوشيد تا آنكه مظلومانه و يا با توطئه به شهادت خواهيد رسيد. سيد جان: جنابعالي كه حقانيت راه و گفتار معصومين را باور داريد و با انقلاب پيمان وفاداري بسته ايد و سالها براي تحقق آرمانهاي مقدس امام شهيدان فداكاري كرده ايد، و ادعاي ميراث و طلب از انقلاب نداريد، براي جلوگيري از انحراف و استحاله انقلاب و ترويج مكتب پيامبر ( ص ) و معصومين طرحهاي خود را عملي نماييد. همانگونه كه تاكنون اعمال و رفتارتان بيانگر اين مسئله بوده در دم فزون، غمنامه تلخم مفصل. نامت بلند و جاودان باد كه ايمان و عملت بسياري را بهشتي كرده است. براي سعادت و سلامتي شما كه راه بان ما هستيد و سياستتان سببساز سيادت ما درجهان گرديده صلوات مي فرستم. و شما (روزنامه همشهري ):چون توان ديدن زيبايي ها را داريد، هيچگاه ياس و درد را ديدار نخواهيد كرد و ما شب سردمان رابا بودن خدمتگذاراني چون آقاي كرباسچي گرم نگاه خواهيم داشت. چون اجازه داديد ديگران آزادانه خودشان باشند. با تقديم احترام احمد خوش صفت كارگر نقاش ساختمان