Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770126-41037S1

Date of Document: 1998-04-15

مديريت زمان را از خانواده آغاز كنيم براي يازده ماه آينده سال چه برنامه هايي؟ داريد توجه به مديريت زمان و نظام بهره وري هنوز در فرهنگ ما جا نيفتاده است هنوز فرصت باقي است در يك بررسي پژوهشي ميزان كار مفيد ودر واقع ميانگين زمان كار مفيد در بخش هاي گوناگون اداري و خدماتي كشور /1 5ما ساعت اعلام شده است به همين ترتيب مي توان ميزان زمان از دست رفته و وقت تلف شده را در طول سال محاسبه كرد. با وجود آنكه در سال هاي اخير درباره ساماندهي مديريت زمان و نظام بهره وري، همايش ها و تلاش هايي انجام شده است اما هنوز استفاده درست از وقت، در فرهنگ ما جا نيفتاده است. اينك در روزهاي پاياني فروردين، نخستين ماه بهار هنوز فرصت هاي خوبي براي بهره برداري صحيح از زمان يا به كارگيري مديريت زمان داريم و اگر بتوانيم كارها و وظايف خود را بر اساس برنامه ريزي درست و استفاده بجا از زمان انجام دهيم، بي شك در پايان سال كارنامه رضايتبخشي خواهيم داشت و دستكم حسرت زمان تلف شده و فرصت هاي از دست رفته آزارمان نخواهد داد. حتما هر يك از ما روزانه با عباراتي از قبيل وقت طلاست، زمان هر چيز را حل خواهد قدر كرد، فرصتها را بدانيد و غيره. مواجه شده ايم و بسيار پيش آمده كه به وقتهاي تلف شده اي فكر كنيم كه مي توانستيم به نحو بهتر ومطلوبتري از آن استفاده كنيم اما بي توجه از كنار آن گذشته ايم. از زماني كه بشر خود را شناخته پيوسته به دنبال اين بوده است كه چگونه اين عنصر گرانسنگ را تحت كنترل خود درآورده و از آن بهره بيشتري ببرد و نگاهي گذرا به تاريخ و زندگي انسانهاي موفق و توانا به خوبي بيانگر اين نكته است كه آنهايي توانايي بيشتر در به كنترل درآوردن وقت داشته اند، كه نگاهي عميق و هوشمند به اين عنصر حياتي كرده اند و با برنامه ريزي دقيق و حساب شده توانسته اند لحظه به لحظه آن را تحت كنترل درآورده و به بهترين وجهي از آن بهره ببرند. آيا تا به حال براي كسي پيش آمده كه با بي نظمي، بي قيدي و باري به هر جهت زندگي كردن به موفقيتي نائل آمده و يا در پيشبرد هدفي به مقصود رسيده باشد. شايد بتوان با صراحت به اين نكته اشاره داشت كه براي هر چيزي مي توان در اين دنيا جايگزيني يافت و به نوعي خلا ناشي از نبود آن را جبران كرد اما تنهاچيزي كه به هيچوجه بازگشت و جايگزين براي آن وجود ندارد. زمانهاي از دست رفته است و اگر قدري در اين مسئله تعمق كنيم براحتي خواهيم ديد كه حتي طلا و عبارت وقت طلاست نيز نمي تواند بيانگر ارزش واقعي وقت باشد. هر يك از ما سالهاي زيادي از عمر را سپري كرده ايم واينك ماههاي نخست سال فرصت خوبي است كه به برنامه ريزي فكر كنيم و وقتهايي را كه در سالهاي اخير به بطالت گذرانده ايم، تكرار نكنيم. نبايد يكسال ما سالي باشد كه به قول قديمي ها مجبور به اعتراف سال به سال دريغ از پارسال داشته باشيم. ضرورت موفقيت در هر كاري مديريت و برنامه ريزي در آن كار است و لازمه به تسخير درآوردن مديريت وقت، زمان است. در هر مقطع، شغل و رده اي مي توان آنچنان برنامه ريزي كرد كه به هدف نهايي و مطلوب با رضايت خاطر دست يابيم و افسوس روزها و ساعتهاي به هدر رفته را نخوريم. همانطور كه حضرت علي ( ع ) مي فرمايند: تاسف خوردن برگذشته هيچ مشكلي را حل نمي كند اما وقت زيادي را ازانسان تلف كرده و روحيه او را در هم مي شكند و قدرت و جسارت مقابله با مشكلات آينده را از او مي گيرد، از گذشته تنها بايد عبرت گرفت. اهميت زمان ف. يوسفي روزنامه نگار در مورد وقت و ارزش نهادن به آن چنين مي گويد: بيشتر ما بيش از آنكه به فكر انجام دادن كاري باشيم براي وقت تلف چه كردن آماده ايم در خانواده، چه در مدرسه و چه در جايي كه كار مي كنيم هميشه فضابه شكلي است كه ما بتوانيم بيشتر وقت تلف كنيم و به طوركلي در جامعه ما آن طور كه بايد براي زمان ارزش لازم منظور نمي شود. بايد توجه داشت كه بخشي از مديريت زمان و استفاده مطلوب از آن مستلزم اجراي دقيق و زمانبندي شده كارهاست. به عنوان مثال در بسياري از كشورها فاصله آمدن اتوبوسهاي عمومي 3 دقيقه به 3 دقيقه است و شخص مي تواند براساس آن براحتي برنامه ريزي كند و وقت زيادي را مجبور نباشد در صف به انتظاراتوبوس بايستد. در حاليكه در كشور ما برخي اوقات افراد مجبورند حتي تايكساعت منتظر اتوبوس بمانند و اين مشكل را تنها در نحوه فعاليت مسئولان اتوبوسراني نمي توان جستجو كرد، بلكه عواملي دست به دست هم داده و در نهايت منجر به تلف شدن زمان مي شود. وي در ادامه چنين مي گويد: البته همه اينها را نمي توان به گردن محيط بلكه انداخت، به شكل فردي نيز مي توان به نوعي مديريت زمان را سامان بخشيد و هميشه به فكر برنامه هاي دراز مدت نبود. زيرا به وسيله برنامه ريزي هاي مقطعي و كوتاه مدت نيز مي توان بسياري از زمان هاي در آستانه تلف شدن را تحت كنترل درآورد. ژان پل سارتر، انديشمند فرانسوي در مورد اراده انسان مي گويد: هر مشكلي يا كاري هر چقدر بزرگ در برابر اراده انسان كوچك است. پس به كارگرفتن اراده انساني براي استفاده مطلوب از مديريت زمان مهم و ضروري است. ميترا مرداني بانوي خانه دار ساكن تهران ضمن گلايه از وقتهاي تلف شده مي گويد: بسياري از وقتها پيش مي آيد كه من به اين مسئله فكر كنم كه ماخانمهايي كه صرفا خانه داري مي كنيم تمام روزمان به مسائل و امور خانه مي گذرددر حالي كه بسياري از اوقات نيز وقت كم مي آوريم و برخي از كارهاي ما عقبمي افتد، نمي دانم خانمهايي كه شاغل هستند چگونه به همه كارهايشان؟ مي رسند در ادامه صحبتهاي اين خانم از او مي پرسم كه آيا هيچوقت شده واقع بينانه به اين قضيه فكر كنيد و به دنبال عوامل آن ؟ بگرديد وي در پاسخ چنين مي گويد: راستش را بخواهيد مكالمه هاي تلفني يكي ازوقت گيرترين كارهايي است كه متاسفانه، بيشتر خانمهاي ما به آن مبتلاهستند. تلفنهايي كه بعضي وقتهازمان آن به يك ساعت نيز مي رسد و اين مكالمه ها در بسياري از مواقع زماني پيش مي آيد كه يك خانم خانه دار مي بايست به كارهاي مهم تري بپردازد. وي مي افزايد: حضور ميهمان هاي ناخوانده اي كه هم از ديدن آنها خوشحال مي شوي و دوست داري كه در كنارشان باشي اما از سوي ديگر تو را از كارهايي كه براي آنها برنامه ريزي كرده اي باز مي دارند، در صورتي كه اگر در ساعات مشخص و پيش بيني شده با اين عزيزان روبه رو شوي لذتي كه از مصاحبت باآنها خواهي برد، قطعابيشتر خواهد بود. مجيد سرسبز مدير داخلي يك كارخانه در مورد چگونگي استفاده از وقت چنين مي گويد: مسئله مهمي كه در اين مورد به نظر من بايد به آن توجه داشت اين است كه هر يك از ما در يك مقطع و رده شغلي و خانوادگي قرار گرفته ايم كه مي توانيم بر اساس آن از وقت خود استفاده مطلوب داشته قدر باشيم مسلم اين كه چگونگي استفاده براي يك مسئول بلند پايه با يك شخص عادي متفاوت است اما هر كس مي تواند با توجه به شرايط و موقعيتي كه در آن قرار گرفته براي وقت خود ارزش و اهميت قائل باشد. من معتقدم افراد بايد در انتخاب شغل خود دقت كافي داشته باشند تا نحوه بهره وري و ارايه خدمات مختلف آنها شكل سازمان يافته تري پيدا كند. به عنوان نمونه اگر فردي را در نظر بگيريم كه امروز شغلي را برمي گزيند و پس از دو ماه به فكر تغيير شغل مي افتد و در صورت تغيير پس از گذشت مدتي كوتاه دوباره اين تصميم تكرار مي شود، آيا مي توان گفت كه اين فرد در مشاغلي كه انتخاب كرده دقت نظر و كارآيي لازم را داشته است. آيا فرصتهايي كه در فاصله اين انتخابها خالي مي ماند وقتهاي تلف شده اي نيست كه در زندگي وي تاثيرگذار خواهد؟ بود بايد گفت كارهاي نيمه تمام هيچوقت سرانجام مطلوبي نخواهد داشت. وي در ادامه چنين مي گويد: علاوه بر مواردي كه ذكر شد نحوه برخورد مديران و مسئولان در جهت استفاده بهينه از زمان بسيار مهم و موثر سياستهاي است مديريتي بايد به گونه اي اتخاذ و اجرا شود كه امنيت شغلي و ثبات فكري و كاري را به دنبال داشته باشد تا كارمندان، كارگران و افراد مختلف از انگيزه كافي نسبت به شغل خود برخوردار باشند. عباسعلي ماهوتي مردي 70 ساله با تاكيد بر ارزش حياتي وقت مي گويد: اي كاش جوانان ما مي دانستند كه چه سرمايه گرانبهايي در اختيار دارند و چگونه بايد از آن استفاده كنند. توصيه من به جوانان اين است كه از شور و نشاط، انرژي خلاقيت، و استعداد جواني كه از ويژگي هاي اين دوره سني است به نحو مطلوباستفاده كنند، زيراتنها در اين دوران است كه پايه هاي اصلي يك زندگي مفيدشكل مي گيرد. جوانان ضمن خلاقيت و ابتكاري كه از خود در كارها نشان مي دهند، بايد به تجربه بزرگسالان نيز توجه داشته باشند. و از آنچه كه آنان در طول عمر خود به دست آورده اند بهره كافي ببرند. زيرا براي به دست آوردن هر تجربه اي عمر زيادي بسرشد و موهاي سياهي به سپيدي گراييده است و تجربه به خوبي نشان داده كه براي دانستن هر چيزي در زندگي نبايد شخصا به دنبال تجربه آن باشيم. گزارش از: ليلا خاكسار