Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770126-41034S4

Date of Document: 1998-04-15

گسترش خشونت در ميان نوجوانان ژاپني .واحد رسانه هاي خارجي همشهري -سالها ژاپني ها تصور مي كردند خشونت در ميان نوجوانان مختص امريكا يا برخي ديگر كشورهاست و دست كم محلي از اعراب در جامعه شان ندارد. اما حالا اين حس امنيت از بين مي رود. به گزارش تلويزيون سي ان ان، هرروز دعواهاي خشونت باري در مدارس ژاپن رخ مي دهد. پسري ساله 13آموزگارش را مي كشد. اين حادثه زماني روي داد كه معلم دانش آموز را به علت دير آمدن توبيخ كرد. دانش آموزي ديگر همكلاسش را با چاقو زد فقطبه اين دليل كه وي موهاي فر اورا مسخره مي كرد. حتي نوجواناني كه مي خواستندسلاح پليسي را بربايند، او را با چاقو زدند. اينها صحنه هايي است كه در توكيو پايتخت ژاپن رخ داده و مي دهد نه در اين نيويورك، در حالي است كه سالها تصورمي شد توكيو از امن ترين نقاط جهان است. جرايم جديد يك فصل مشترك دارند. تقريبا همه مجرمان نوجوانان سالهاي اول دبيرستان سلاح بوده اند آنان اغلب نوعي چاقو معروف به چاقوي پروانه اي است. دانش آموزان علت كاربرد اين چاقو را استفاده از آن توسط يك شخصيت محبوب سريال تلويزيوني مي دانند. در هر جامعه اي، دوران نوجواني دوره خطرناكي اما است برخي كارشناسان معتقدند بچه هاي ژاپني استعداد بروز اعمال خشونت آميز بيشتري دارند چرا كه اكثرا تنها بچه خانواده هستند كه در رفاه نسبي بزرگ به شده اند عبارت ديگر، بچه ها از هر آنچه مي طلبند، برخوردار مي شوند. به همين علت طاقت اندكي سختي و سختگيري را ندارند و واكنش آنان شديد است. نظام آموزش سختگيرانه ژاپن نيز يكي ديگر از علل احتمالي بروز خشونتها قلمداد در مي شود اواسط دهه 1980 و اوايل دهه 1990 يك سلسله خودكشي نوجوانان بر اثر فشارهاي درسي رخ داد. يك مادر معتقد است بچه هايي كه با بازيهاي ويدئويي بزرگ مي شوند، ارتباط خودرا با واقعيت از دست مي دهند.