Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770126-41034S2

Date of Document: 1998-04-15

مشكلات مهاجران روستايي به شهرها در هند . واحد رسانه هاي خارجي همشهري: در بمبئي و بسياري از شهرهاي بزرگ هند، قولهاي گرفتن كار و روياي خوشبختي و كاميابي هر سال ميليونها تن را به سوي خود مي كشد. اماهمانطوري كه خواهيم ديد بسياري از افرادهنگامي كه به اين شهر وارد مي شوند، جزقولهايي كه به آنها وفا نشده، قرارهايي كه شكسته و نااميدي چيز ديگري نمي يابند. به گزارش تلويويزن سي. ان. ان، نكته وموضوعي كه تازه واردان به بمبئي را به خودجلب مي كند، پراكندگي حلبي آبادها و كپرنشينهاي اين شهر است. هر سال 120 هزارروستايي در جست و جوي كار به بمبئي مهاجرت مي كنند. يك روستايي مي گويد: در روستاي ما ما كارنيست چهار برادريم و قطعه زمين كوچك خانواده ما براي امرار معاش همه ما كافي نيست. از اين رو، من با خانواده ام به شهرآمدم. هاريرم چاودري با خانواده اش دريك كپرنشين خيلي شلوغ زندگي مي كند. بي خانماني بزرگترين مساله بمبئي است. بيش از نصف جمعيت 12 ميليوني اين شهردر حلبي آبادها زندگي مي كنند بي آنكه تسهيلات ابتدايي زندگي مانند آب لوله كشي و بهداشت را داشته باشند. مردم هنوز براي پيدا كردن كار به بمبئي مي آيند. اما در اينجا رفته رفته كميابمي شوند. در ساير شهرهاي بزرگ هند هم وضع به همين منوال است. هاريرم از فروش سبزيجات امرار معاش مي كرد. اما چند ماه پيش ورشكست شد. وي مي گويد: اين روزها مردم نمي توانندسبزيجات بخرند. قيمتها خيلي بالاست. ده سال پيش كارخانه هاي پارچه بافي بمبئي هزار 250 كارگر را در استخدام خود داشتند. از آن هنگام بيش از دو سوم آنها كار خودرا از دست داده اند. فعالان و شورشهاي مبارزان، اخير را مربوط به عاجز شدن شهرنشينان مي دانند. يك كارشناس مي گويد: چون كاري نيست، جوانان به خشونت و موادمخدر كشيده مي شوند. بيشتر مردم ايمان خود را نسبت به سياستمداران از دست داده اند. چهار سال پيش حكومت محلي قول داد 4 ميليون خانه براي فقيران بسازد. حتي يك واحد مسكوني هم ساخته نشده است. يك شهروند مي گويد: من چه مي توانم درباره رهبرانمان ؟ بگويم همانطور كه يك پسر مسئول از بين رفتن پدرش است، رهبران هم مسئول نابودي كشورشان هستند. اما باز هم تنها اميد آنان دموكراسي است. ما به رهبراني راي خواهيم داد كه نيازهاي ابتدايي ما را برآورده كنند. احتمالا مردم اينجا نسبت به سياستمداران بدبين و عيبجو اما شده اند ايمان آنان به دموكراسي محكم است.