Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770125-41029S4

Date of Document: 1998-04-14

شلاق سنت گراها بر گرده الگوي مديريت موفق خبر دستگيري كرباسچي شهردار تهران، بي ترديد از تضادي عميق ميان سنت گراها و اسلام گراياني مدرن حكايت اما دارد قضيه مجلس پنجم و 2 خرداد 1376 تنها بخش كوچكي از اين تضاد به عنوان كوه يخي است كه سر از آب بيرون آورده، وبخش وسيعي از آن همچنان در زير آب بوده و از انظار پنهان مي باشند. نوشتار زير متكفل توضيح بخش زيرين كوه يخ است. توضيحي كه به جاي دامن زدن به خشونت به روشن شدن قضايا كمك مي كند. يكي از معضلات استراتژيك ايران، عدم برخورداري ازمديريت كارآمد دراين مي باشد ميان مديريت كرباسچي به عنوان يكي از چهره هاي شاخص نظام، تهران را طي مدت كوتاهي كه از بحران جمعيت، آلودگي محيط زيست، و كلاف سر در گم ترافيك هنوز هم رنج مي برد، تا اندازه اي نجات داده است. شهري كه تفاوت جمعيت آن در شب با روز چيزي حدود 3 ميليون نفر است تهران شبها 8 ميليون نفر و روزها 11 ميليون نفرجمعيت دارد. بر اين اساس الگوي مديريتي شهرداري تهران، براي كنترل بحران هاي فوق سعي كرده 7 محور زير را سرلوحه عملكرد سازمان خود قرار دهد. - 1 عملكردها وتصميم گيري هاتابع شناخت باشد - 2 توسعه به مفهوم بهينه سازي نيروهاي انساني ومادي امري جدي باشد - 3 جامعه را به سوي كاركردگرايي سوق داده و توانايي ها و لياقت ها منشاء درامدزايي وارتقاء افراد قرار گيرد. - 4 نظام آموزشي پوياي ضمن خدمت مرتبط و ركن اساسي خلاقيت و نوآوري باشد - 5 محققان متفكران وكارشناسان در تصميم گيري ها نقش كليدي داشته باشند - 6 جامعه در تمامي سطوح اجرايي قانونگذاري و برنامه ريزي، مشاركت داشته و آينده نگر باشد - 7 جامعه به درونسازي پرداخته و در اين ارتباط از ماهيتي رقابتي با محيط بين المللي برخوردار شود. الگوي مديريتي شهرداري تهران براي حل معضل كلان شهري چون تهران، رويكردهاي زير را برگزيده است: - 1 از نظر جمعيتي به جمعيت انبوه قشر جوان در جنوب شهر با تاسيس فرهنگ سراها و مجتمع هاي ورزشي توجه كرده است - 2 از نظر محيط زيستي به پاكسازي هواي آلوده تهران با طرح گاز سوز كردن خودروها و توجه به گسترش فضاي سبز و... پرداخته است - 3 از نظر اداره شهر به ماليات مردم و دوري از كسب درامدهاي نفتي براي اجراي طرح هاي شهري تكيه كرده است - 4 از نظر سالم سازي توزيع به ايجاد سازمان توزيع مناسب در قالب فروشگاه هاي زنجيره اي شهروند اقدام نموده است - 5 از نظر اقتصادي شهرداري تهران هزاران فرصت شغلي را براي جوانان با گردش ده هاميليارد تومان سرمايه در سال ايجاد كرده است. - 6 به مشاركت مردم دراجراي طرح ها توجه نموده است - 7 در ساختار خطوط ارتباطي درون شهري تهران اصلاحات عميقي را ايجاد نموده است - 8 الگوي بيمه درماني مجاني رابراي كاركنان شهرداري كه قابل تسري به ساير نهادهاي اجرايي كشور است به مرحله اجرا در آورده است - 9... سازوكار الگوي مديريتي شهرداري تهران و ميزان موفقيت بالاي آن نشان مي دهد كه مديريت درپنج حوزه يعني تعريف انواع بحران، بحران و مشكلات ناشي ازشناخت آن، منشاء بحران ورابطه بين بحران وتوسعه به شناخت نسبتا جامعي دست يازيده و سعي كرده در دوره گذار براي 6 بحران اساسي كشور يعني بحران مديريت، بحران هويت، بحران مشاركت، بحران رسوخ پذيري، بحران توزيع (در چارچوب بحران اقتصادي ) و بحران ادغام اجتماعي، راه حل و الگوي صحيحي پيدا نمايد. گستره اجرايي چنين طرحي به همراه سياست خصوصي سازي از نظر كارشناسان منجر به تغييرات عميقي در ساختارهاي جامعه ايران شده است - 1 گروه هاي ذينفع از رشدبيشتري برخوردار شده اند و شبه گروه ها كه در سرنوشت اجتماعي كمتر محلي از اعراب دارند، در حال افول هستند. - 2 نخبگان از نقش عمده اي براي ايجاد تغيير در ساختارها برخوردار شده اند. - 3 طبقات اجتماعي از طبقه دارا و ندار (جامعه دو قطب )صرف در هر بعد از ابعاد سياسي، اقتصادي فرهنگي و اجتماعي به ايجاد طبقه اي جديد به عنوان طبقه متوسط تقليل يافته اند و اين امر براي شكل گيري كامل هر چند هنوز راه طولاني در پيش دارد اما با توجه به گسترش آموزش همگاني، آموزش عالي و رسانه هاي خصوصي، به سرعت در حال پيش روي مي باشد. - 4 به تبع محور فوق مردم درمجلس پنجم و 2 خرداد 1376 دولت توسعه گر را مطابق بامنويات خود بر روي كار آوردند - 5 در مقابل نخبگان سنتي فرهنگي واقتصادي تجاري نخبگان مدرن فرهنگي و اقتصادي صنعتي سر برآورده اند - 6 جامعه شهري تهران براي احياء مكانيسم مشاركت ورقابت مردم براي اداره هر چه بهتر زندگي خود عنوان تحقق شهر سالم وانجام انتخابات شوراها توسط آنان وخارج شدن از مدار انفعال و تقليد صرف آمادگي يافته اند. طبيعي است كه كرباسچي به عنوان مدير طرح فوق كه منجر به نمادي از جوان گرايي در تهران شده، به عنوان عامل اصلي تغيير در رويكرد تاريخي مردم با توجه به مشكلات عديده اي كه هر روزه در زندگي خود لمس مي كردند در محور تهاجم واقع شود. زيرا وي در عمل اداره شهري بزرگ را بدون اتكاء به درامدهاي نفتي بر عهده گرفته و قادر بوده معضلات آن را حل نمايد. حال اگر همين الگو مردم 60 ميليون نفري ايران براي خود تكليف برگزينند، سنت گراها چه؟ مي شود اگر كارمندان هر نهاد واداره اي خواهان بهداشت مجاني مانندشهرداري تهران شوند كه از آن بطور مساري بهره مندند آن وقت چه خواهد؟ شد زيرا در اين حالت به جاي جود وبخشش و صدقه، كه در نهايت گره از فقري را نمي گشايد عدالتي برقرار مي شود كه در آن نه كسي فقير و نه كسي ثروتمند است بلكه همگان از شرايطي برخوردار مي شوند كه ويژه طبقه متوسط است و براساس آن مجال انتخاب آگاهانه و حركت هاي آگاهانه تري را براي رفاه و عدالت افزون تر نصيب خود مي سازند، اينها، همه آن چيزي است كه از كرباسچي براي سنت گراها يك قرباني ملي به جاي قهرمان ملي مي سازد. فروزان آصف نخعي