Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770124-41018S13

Date of Document: 1998-04-13

در حمايت از دولت خاتمي و اعتراض به دستگيري كرباسچي شوراي هماهنگي نيروهاي خط امام در تهران مردم را به شركت در تجمع فردا دعوت كرد صراحت و نوآوري است شوراي هماهنگي نيروهاي خط امام شهرهاي تهران، شهرري و اسلامشهر با صدور اطلاعيه اي ضمن برشمردن اعمال خلاف قانون نيروهاي مخالف رياست جمهوري اعلام داشتند: دستگيري كرباسچي تنها دستگيري يك فرد نيست بلكه به زندان كشيدن ابتكار، خلاقيت، شجاعت، صراحت و نوآوري است. در اين اطلاعيه آمده است: ملت غيور و انقلابي ايران مي دانند كه پس از تحقق حماسه دوم خرداد 76 و انتخاب جناب آقاي خاتمي به رياست جمهوري كسانيكه با انجام اعمال خلاف درهنگام برگزاري انتخابات از سوءاستفاده در بيت المال گرفته و انواع خاصه خرجي ها و اختلاسها تا دستگيري و پرونده سازي براي دست اندركاران انتخابات جناح مقابل قصد داشتند كانديداي خاص خود را بر مردم تحميل نمايند، پس از انتخابات دست از اعمال خود برنداشته و پيوسته با ايجاد جو مسموم سياسي سعي در كارشكني و ايجاد بحران و در نهايت فلج كردن دولت آقاي خاتمي داشته اند. كسانيكه دستشان در ورازتخانه ها و نهادهاي مختلف تحت لواي حمايت از كانديداي جناح خود به انواع تخلفات آلوده بوده و متاسفانه تاكنون از چنگ عدالت وقانون به دليل برخورد جناحي و يكسويه قوه قضائيه گريخته اند، با اجراي سناريوهاي مختلف به مقابله با برگزيده ملت و رئيس جمهور محبوب برخواسته اند. روزي به بهانه تهاجم فرهنگي به خيابانها ريخته و مردم را مورد ضربو جرح قرار داده و شيشه سينماها را شكسته و اماكن فرهنگي را مورد تخريب قرار مي دهند و صفوف بهم فشرده مردم در نماز جمعه را به شكاف مي كشند و كتاب مي سوزانند و بلوا راه مي اندازند و روزي نيز تحت لواي دفاع از ولايت به حريم مرجعيت حمله مي كنند و اغتشاش سياسي بدون هيچ دليل و ضرورتي بوجود مي آورند و امنيت عمومي را متزلزل مي كنند و سعي مي نمايند در اذهان جهانيان اين مطلب را بگنجانند كه پس از انتخابات اخير در كشور امنيت سياسي و اقتصادي وجود ندارد و حتي دنبال اين مطلب بودند كه برگزاري كنفرانس سران در تهران انجام نشود تا زمينه سقوط دولت را فراهم كنند و روز ديگر به بهانه رسيدگي به ثروتهاي بادآورده (كه خود امر مقدسي است ) مديران نظام را دستگير مي كنند و ناامني اقتصادي فراهم مي آورند، بازداشتهاي غيرقانوني مي كنند، بازداشتگاههاي مخفي مي سازند و در نتيجه باعث فرار ميلياردها تومان سرمايه از كشور مي شوند و بحران و ركود اقتصادي را دامن مي زنند تا با ايجاد مشكلات اقتصادي نارضايتي اقتصادي تشديد شود و محبوبيت رئيس جمهور و كفايت دولت زير سئوال برود و امروز هم با دستگيري شهردار تهران قصد دارند بحران در نظام مديريتي كشور ايجاد نموده سيستم تصميم گيري و اعمال خلاقيت و قاطعيت را فلج نمايند شوراي هماهنگي نيروهاي خط امام شهرتهران شهر ري و اسلامشهر در برابر برخوردهاي غيرقانوني و غيراصولي اعتراض نموده و با حمايت از دولت آقاي خاتمي مصرانه خواستار موارد ذيل هستيم: - 1 چنانچه ضرورت به دادگاهي نمودن شهردار تهران جناب آقاي كرباسچي است تخلفات رياست دادگستري استان تهران و رئيس حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي و حراست دادگستري استان تهران و تخلفات انجام شده در وزارتخانه هاي ارشاد، صنايع، بازرگاني، كميته امداد بنياد امام، مستضعفان و صدا و سيما و ساير نهادها و ارگانهاي ديگر همزمان بايستي مورد رسيدگي قرار گيرد. - 2 از كليه وزرا و روساي شركتهاي دولتي مصرانه مي خواهيم تخلفات انجام شده و سوءاستفاده و حيف و ميل بيت المال را در وزارتخانه هاي ذيربط كه در زمان انتخابات رياست جمهوري و در جهت دفاع از كانديداي خاص انجام پذيرفته افشانموده در معرض ارزيابي و قضاوت عمومي قرار دهند. - 3 گزارش تهيه شده توسط نمايندگان منتخب رئيس جمهور جناب آقاي شوشتري و جناب آقاي مروي درخصوص تخلفات قوه قضائيه وحفاظت اطلاعات نيروي انتظامي جهت اطلاع عموم منتشر گردد. - 4 از رياست محترم دادگاه انتظامي قضات مصرانه مي خواهيم تانسبت به تخلفات انجام شده در حين رسيدگي به پرونده هاي شهرداري تهران خصوصا تخلف قاضي رسيدگي كننده به پرونده آقاي كرباسچي و صدور قرار غيرقانوني با توجه به صدور قرار وثيقه كه قبلا توسط همين قاضي انجام پذيرفته بوده است، رسيدگي نموده و اعمال قانون فرمايند. - 5 از امت شهيدپرور تهران مي خواهيم تا در تجمع اعتراض آميزي كه به دعوت دفتر تحكيم وحدت به منظور حمايت از دولت و مديران جناب آقاي خاتمي رياست جمهور در روز سه شنبه در مقابل دانشگاه تهران برگزار مي گردد حضور بهم رسانند.