Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770124-41017S2

Date of Document: 1998-04-13

معاون درماني وزير بهداشت و طرح نظام نوين درمان درمان: در كشوراجرا مي شود .سرويس شهرستانها: معاون درماني وزير بهداشت و آموزش پزشكي گفت: طرح نظام نوين درمان تخصصي و بستري در اين وزارتخانه در حال تدوين است كه با اجراي آن، نظام درماني كشور دگرگون مي شود. دكتر محمدرضا خاتمي روز گذشته در همايش معاونان درماني دانشگاههاي علوم پزشكي شش استان كشور در اردبيل افزود: روند ارائه خدمات درماني دركشور هم اكنون با برخي كاستي هايي مواجه است كه با اجراي طرح جديد، وضعيت ارائه اين خدمات بهبود مي يابد. وي گفت: در تهيه و تدوين طرح نوين خدمات درمان تخصصي و بستري، از نقطه نظرات مديران و كارشناسان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور استفاده خواهد شد. معاون درماني وزير درمان بهداشت، و آموزش پزشكي در مورد جزئيات اين طرح توضيح بيشتري نداد. در گردهمايي يك روزه معاونين درماني دانشگاههاي علوم پزشكي استانهاي اردبيل، آذربايجان شرقي و غربي، زنجان، گيلان و مازندران كه در دانشگاه علوم پزشكي اردبيل برگزار شد. مسائل و مشكلات درماني و نقطه نظرات مربوط به نظام نوين درمان تخصصي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.