Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770122-40990S7

Date of Document: 1998-04-11

ديدگاه اعتراف و اعتبار آن يكي از دلايل دستگيري آقاي كرباسچي شهردار تهران، اعترافات آن دسته از مديران شهرداري كه قبلا تحت بازجويي قرار گرفته اند، ذكر شده است. براهل نظر پوشيده نيست كه تنها افراد، در مورد جرايمي كه خود شخصامرتكب شده اند، قادر به اعترافند وادعاي آنان در مورد جرايم نه تنها ديگران، از مقوله اعتراف بلكه نيست، صرفا طرح اتهامي است كه اگرهمراه با قراين و شواهد عقل پسندنباشد، اصولا نبايد محل اعتنا قرارگيرد. براي نمونه، اگر كارمند يك وزارتخانه در هنگام بازجويي بگويدكه شخصا مرتكب خلافي شده مي گويند است، وي به خلافكاري خوداعتراف كرده است، اما اگر همين شخص مدعي شود كه تمامي كارمندان وزارتخانه متبوع وي خلافكارند، در آن صورت مي گويند وي ساير همكاران خود رامتهم كرده است. اگر چنين كارمندي نتواند شواهد محكمه پسندي در مورد ادعاي خود به دادگاه ارائه دهد، در واقع مرتكب جرم شده است و اگر بتواند، در آن صورت فرد يا افراد متهم، بر مبناي اسناد و مدارك دستگير مي شوند و نه براساس اعتراف فردي ديگر! به علاوه، اعتراف شرايطي دارد كه در غيابهريك از آنها، از هيچگونه اعتبار وارزشي برخوردار نخواهد بود. عمده ترين شرط اعتبار هرگونه اعتراف، انجام آن در شرايط كاملا عادي و بدور از هرگونه فشار رواني و فيزيكي است. مديران شهرداري تهران پس از آزادي خود از زندان، در جلسات مختلفي از برخورد شديد بازجويان با خود سخن گفته اند. اين برخوردها تا بدان حد شديد بوده است كه بسياري ازشخصيتهاي سياسي، ازجمله برخي ازنمايندگان مجلس از شنيدن آنها شوكه شده اند، به گريه افتاده اند و خواببه چشم شان حرام شده است. مسلمااعترافاتي كه در چنين شرايطي صورت گيرد، نه تنها نمي تواند مورد استنادقرار گيرد، بلكه بازجوياني كه باشدت عمل خود، چنين اعترافاتي را ازمتهمان گرفته اند، براساس قانون اساسي كشور خود مجرمند و بايد تحت پيگرد قانوني قرار گرفته و مجازات شوند. در حال حاضر، مردم ايران پيش ازهرچيز، منتظر انتشار علني گزارش هيات ويژه رياست جمهوري در مورد نحوه رفتار بازجويان با مديران شهرداري تهران هستند تا خود ميزان اعتبار و ارزش اعترافات ادعايي را دريابند. احمد زيدآبادي