Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770118-40970S9

Date of Document: 1998-04-07

اختلاس غلامحسين كرباسچي شهردار تهران اكنون به 2 اتهام در بازداشت به سر مي برد: اختلاس و سوء مديريت. چنانكه از اظهارات و هيابانگهاي روزنامه هاي عصر مخالف وي برمي آيد، ظاهرا مبلغ اختلاس شده توسط وي يا معاونانش جمعا به حدود ميليارد 130 تومان بالغ مي شود كه به گفته سر تيم بازجويي از مديران شهرداري تهران تاكنون مبلغ 30 ميليارد تومان آن توسط بازجويان و دادگاه به بيت المال برگشت داده شده و اگر بگذارند، بقيه آن نيز باز گردانده خواهد شد. البته در بطن عبارت اگر بگذارند رد پاي مفاهيم و رخدادهاي بسياري را ظرف ماههاي اخير مي توان جست وجو كرد كه برخي از آنها در اعتراض شهرداران بازداشت شده و نيز گزارش تكان دهنده نمايندگان رئيس جمهوري مبني بر آزار و آسيببدني به بازداشت شدگان قابل ردگيري است، اما به نظر مي رسد كه پيرامون رقم 130 ميليارد تومان اتهامي كه تنها اندكي بيش از ميلياردتومان 123 اختلاس قطعي توسط برخي دوستان نزديك به مقامات است، توضيح بيشتري ضروري است. متاسفانه، در ادامه كج فهمي ها وناتواني در درك تحولات ژرف اجتماعي سالها و بويژه ماههاي اخير كشور، چنين مي نمايد كه باوجود اثبات چند باره فهم و قدرت درك بسيار بالا و مثال زدني ملت كبير ايران، برخي جناحهاي سياسي شكست خورده در ماههاي هنوز گذشته، هم در محتوا و ماهيت و هم در قالب و شكل عرضه استدلالات ومنويات خود، از روشهايي بهره مي گيرند كه از فرط كهنگي به ابتذال كشيده شده است. چنين است كه نيم قرن پس از خودكشي خفت بارگوبلز، هنوز هم در اين سوي جهان ابتدا توهمات به ريال و سپس ريالها به ميلياردها تومان تبديل مي شوند تا حتي اگر جبران شكستي به همان سوزناكي در انتخاباتي به همان اندازه تاريخي هم نشود، دست كم مرهمي و تسلايي بر دلهايي ريش و چركين از كينه وحس انتقام باشد. واقعيت اين است كه برمبناي اتهامات و انتساباتي اساس ناپيدا و در شرايطي كه متهمان قبلي و مجرمان بعدي از برخي ازروشنترين حقوق ابتدايي تصريح شده در قوانين نيز محروم برخي بوده اند، دادگاهها در احكام خود و بهره مند و تاثير گرفته از فضاي سياسي تحريك كننده يا رعبانگيز پيرامون خود، هريك از مديران بازداشت شده شهرداري را به جرايمي چند ميليارد توماني محكوم كرده اند. اولا هيچيك از اين احكام به منزله وجود حتي درصدي از ارقام ياد شده نزد هيچيك ازمتهمان نيست، و ثانيا تنها پس از راي ابتدا دادگاه تجديدنظر وسپس ديوان عالي كشور و نهايتاواريز وجوه خيالي مي توان مصاحبه كرد و سرمقاله نوشت و از فتح و ظفر در استيفاي حقوق ملت سخن راند. تا پيش از آن، همه اين ميلياردها، تنها تداعي كننده آن مالك خيالپرداز در داستان شازده كوچولوي آنتوان سنت اگزوپري است كه عدد ستارگان آسمان را بر صفحه كاغذي مي نوشت و آن را در صندوق خود پنهان مي كرد و ستارگان را جملگي مايملك خود مي پنداشت. داستان يكصد ميليارد تومان ديگركه از زبان سه تيم بازجوئي مديران شهرداري بيان شده نيز از همين قرار است. اگر براستي برخي از نويسندگان برخي روزنامه هاي عصر تهران كه حتي به اندازه يك دفترنويس نيز از امور مالي سررشته ندارند، براي كسري بودجه دولت دل مي سوزانند و براي آن چاره مي جويند، بهتر است به جاي عددپردازيهاي خيالي با هدف فريفتن هزار باره افكار عمومي - و چه بي ثمر! - از كارشكني هاي آشكار همفكران خود در دستگاه قانونگذاري كشور بگويند و بنويسند كه سالانه دولت را از صدها ميليارد تومان حقوق مسلم و حقه خود محروم كرده است. يگانه مورد از اتهام اختلاس غلامحسين كرباسچي شهردار به تهران، گفته وكيل وي، اعطاي چند سكه بهار آزادي به وزير سابق كشور در مراسم توديع ايشان است كه بااستفاده از اختيارات قانوني خود ابتدا به معاونان شهردار تهران اعطا شده، سپس از سوي اينان به مقامات ارشد هديه شده، و نهايتا به مصرف حمايت از طلبه هايي در حوزه علميه قم رسيده كه حتي براي گذران زندگي و تهيه لباس نيز در زحمت بوده اند. در كشوري كه در برخي موارد حتي متهمان به قتل عمد نيز گاه باوثيقه نازل 10 ميليون تومان -به ارزش ديه خون يك انسان - ازبازداشت رهايي مي يابند، حتي اگراتهام اعطاي سكه نيز براستي قابل طرح در محاكم قضايي باشد، آيا بايد يك ماه بازداشت موقت قرار چنين اتهامي؟ باشد آيا همزماني اين حوادث با سخنراني عقده گشاگونه يك نماينده تهران در مجلس پيرامون مصاحبه 4 ماه پيش رئيس جمهوري با يك رسانه آمريكايي، و سرمقاله يك روزنامه عصر تهران در نكوهش نظريه گفت وگوبين تمدنها - به بهانه حمله منافقين به وزير فرهنگ و ارشاداسلامي، شبهه برانگيز؟ نيست آيا اين گروههاي سياسي ونمايندگان رسانه اي آنها براي اين گفته رئيس قوه قضائيه ارزشي قائل هستند كه اتهامات شهردار تهران را از نوع اختلاس ندانست وآشكارا اين اتهامات را صرفا به تخلفات اداري منسوب؟ كرد آيا اين بخشنامه رئيس قوه قضائيه در نزد اين گروههاي به ظاهر هوادار ايشان ارزشي دارد كه تا پيش از احرازجرم و نه اتهام نمي توان آبروي كسي را در رسانه ها به؟ خطرافكند متاسفانه و برخلاف تمايل قلبي نيروهاي مسلمان، ترقيخواه و ميهن دوست كشور كه در قالبجناحهاي سياسي پشتيبان دولت حضرت حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري محترم تبلور يافته اند، رفتار گروههاي سياسي رقيب ايشان بويژه درماجراي بازداشت شهردار تهران نشان مي دهد كه آنان موقعيت وجايگاه يك بازنده بزرگ درتحولات اجتماعي كلان ايران راپذيرفته اند و اينك مطابق آن جايگاه عمل مي كنند. مطابق اين نگرش، نتايج انتخابات رياست جمهوري در دوم خرداد ماه سال 1376 نه به عنوان شكست تاكتيكي در يك انتخابات معمولي، بلكه به مثابه باختي استراتژيك در صحنه مناسبات اجتماعي ايران تلقي مي شود. براي گروندگان به اين نظريه، چندان غيرطبيعي يا شگفت انگيز نخواهد بود اگر به گونه اي رفتار كنند كه گويي براي سرنوشت و سمت و سوي كل نظام دغدغه اي ندارند و به اعمالي دست مي يازند كه جز نشان دادن تصويري هرچه ناخوشايندتر - والبته دروغين - از نظام در انظار جهانيان، ثمري ندارد. آيا اين رفتار، ناخواسته و بانياتي كاملا متضاد اما در عمل، همان نتايجي را به دست نمي دهد كه مثلا منافقين را به حمله به سخنراني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در استكهلم؟ واداشت همه اين حوادث را دست كم از اين جنبه مي توان عبرت آموز تلقي كرد كه نشان مي دهنداحتمالا در تمام دنيا، تنها دو گروه مفهوم و ژرفا و سمت وسوي تحولات اجتماعي جاري ايران رامطلقا درنيافته اند و همچنان در توهمات بشدت كهنه خود غوطه مي خورند و دست و پا مي زنند: گروهي در خارج كشور، و گروهي در داخل، چنين است كه با شعارها، نيات، و عملكردهايي كاملا متفاوت و حتي متضاد، نتايج عملي ناشي ازكاركرد اين دو گروه، بويژه دراين اواخر، تقريبا مشابه از آبدرمي آيد، عبرت آموز؟ نيست سعيد ليلاز