Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770118-40968S4

Date of Document: 1998-04-07

ديدگاه خوانندگان چرا شهردار مجرم؟ است نامه اي كه در پي مي آيد توسط يكي از خوانندگان به دفتر روزنامه ارسال شده و در مقدمه آن - مانند بسياري از ديگر كساني كه با روزنامه تماس مي گيرند - خواسته شده تا متن نامه با نام و امضاي محفوظ در همشهري چاپ شود. به نظر مي رسد اغلب افراد نسبت به رعايت آزادي بيان مصرح در قانون اساسي چندان خوشبين نيستند. آقاي شهردار مجرم است زيرا در زمان تصدي پست استانداري اصفهان نشان داد كه بهانه شرايط جنگي براي توجيه رخوت در توسعه و آباداني حقيقت نداشته و قابل پذيرش نيست. مجرم است زيرا مخالفينش در همان زمان با تمام هياهوئي كه به خاطر منافع و سرپوش گذاشتن بر بي كفايتي خود براي عزل او بكار بستند ناكام ماندند. مجرم است زيرا با رحلت امام خميني در حاليكه مخالفان حيات اجتماعي او را پايان يافته مي پنداشتند بنا به پيشنهاد آقاي نوري و با حمايت فراوان از سوي آقاي هاشمي به عنوان شهردار تهران كه در حال تبديل به مخروبه اي بود انتخاب شد. مجرم است زيرا با اعمال مديريت صحيح و دادن اختيارات كافي به همكاران و استفاده حداكثر از توانائيهاي موجود افراد، موجد چنان دگرگوني در اين ابرشهر كه بسياري از خرده گيران تحصيلكرده غيرهمدم باانقلاب را همراه انقلاب و چشمان دوستان واقعي را آشنا به افقي تازه و خارجياني را كه چنين سرعت تحول در دگرگوني و آباداني را تنها در تيول خود مي دانستند به شگفتي واداشت. مجرم است زيرا با عملكردخويش نشان داد كه بسياري از مديريتها بالاخص مديريت تحت فرماندهي مخالفان اصلي او در اكثريت قريب به اتفاق وظايف محوله اجرائي ازجمله همين شهرداري تهران و عليرغم دريوزگي بودجه از دولت با بي لياقتي خود چه خسران فراواني به اين مرز و بوم وارد آورده اند كه اگر روزي پاي حساب به ميان آيد محشري برپا خواهد شد. مجرم است زيرا به عنوان يكي از مهمترين مولفه هاي مورد حمايت آقاي هاشمي بايد قرباني شود تا تصفيه حساب نهايي مخالفين متحجر با ايشان كه به دليل نقش استثنايي او درانقلاب اسلامي و انگشت نما بودنش به عنوان فردي كاملا مورد اعتماد امام خميني (ره ) جرات حمله مستقيم به اوو يا در حقيقت راه انتخاب شده او براي سازندگي و تلطيف فضاي فرهنگي و سياسي را در حال حاضر ندارندبه زمان مناسب واگذار شود. هرچند اين رفتار در مورد ساير برگزيدگان اين راه نيز با شدت و حدت متفاوت اعمال مي شد و نمونه بارز آنرامي توان در مورد خود آقاي خاتمي در دوران مسئوليت ايشان در وزارت فرهنگ و ارشاد به ياد آورد. مجرم است زيرا بايد به مديران باكفايت و مبتكر كه بطور طبيعي نمي توانند در راستاي افكار محدود و الزاما انحصارطلب اين مخالفان قرار گيرند چنان درسي داده شود تا كسي جرئت نكند پا را از گليم خود بيرون گذارده قصابخانه ها را به فرهنگسرا، حلبي آبادها را به پارك، مخروبه ها را به بوستان، زشتي ها را به زيبائي، خيابانهاي تنگ و بي قواره را به بزرگراههاي مجهز به فني ترين پلها كه تا چند سال پيش تصوراجراي آن بدست مهندسين داخلي به مخيله خوشبين ترين افراد نيز خطور نمي كرد تبديل نمود. مجرم است زيرا بدون آنكه در كوس و كرنايي زده شود با اخذعوارض از صاحبان ثروت، چنان تحولي در محيط بيروني زندگاني مردم جنوب شهر تهران كه مركز اصلي خانواده هاي محروم و شهيدداده است بوجودآورد كه آنان با پوست و گوشت خود حس كنند كه چه دره عميقي است فاصله بين شعار و عمل و كدام اهل اينست و كدام آن مجرم ديگري است زيرا از رياست جمهوري آقاي خاتمي اين انسان وارسته كه مناعت طبع وبلنداي حريت و آزادگي او نمايانگر يك روحاني تمام عيار است با تمامي توان خود حمايت كرد و اثرات آن به خوبي نشان داده شد. مجرم است زيرا بايد در اين مرحله آقاي خاتمي را از يكي از بي نظيرترين مديريت هاي موجود در اين مملكت محروم كرد و هم عرض آن تمامي توان خود را براي فلج نمودن ساير اهرمهاي مديريتي او به كار بست تا شايد دردوره هاي بعد بتوان آب رفته را به جوي بازگرداند و روياي كسب قدرت اجرايي را تحقق بخشيد. مجرم است زيرا نبايد به او فرصت داد تا درمقابل راي مردم به طور مستقيم ارزش يابي شود چه به طور حتم نتيجه آن همان خواهد بود كه بايد باشد و اين آني نيست كه مورد طبع مخالفان باشد. وبالاخره در تمامي اين محاسبات مردم به هيچ انگاشته شده اند و مخالفين اندرز در خور از راي دوم خرداد فرانگرفته اند ولي مهمتر آنكه هر ابري را برآمدن آفتاب در پس است و در پيشگاه حق هيچكس را ياراي فريبكاري نيست.