Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770118-40967S1

Date of Document: 1998-04-07

شاهين ها و بازهاي هزاره جات در راه زنده ماندن چنبره نابودي: در اينجا، شكار شاهين است! واحد رسانه هاي خارجي: هواداران محيط زيست نگراني عميق خود را نسبت به افزايش شمار شكارچيان بازها و شاهين ها در افغانستان ابراز نموده اند. اين پرندگان مي توانند پول هاي هنگفتي را براي اين شكارچيان از سوي خريداران در كشورهاي عربي خليج فارس به ارمغان بياورند. طرفداران محيط زيست مي ترسند تا آن اندازه شاهين هارا در افغانستان شكار كنند كه روزي فرا برسد كه نسل آنها نابود شده و در اين كشور ناپديد شود. گزارش تلويزيون بي. بي. سي، درمنطقه كوهستاني هزاره جات افغانستان مي افزايد اين گوشه آسيا، يكي از مشكل ترين مكانهااز لحاظ دسترسي به آن از خارج است. مردم اين منطقه زيبا و فراموش شده در فقري فرو رفته اند كه تقريبا وسيله نجات و فراري از آن وجود ندارد. اما يك راه براي پولدار شدن ناگهاني وجود دارد. با معيارهاي اين منطقه بسيارفقير، شكار بازها و شاهين ها مي تواند پاداش هاي عظيم به همراه آورد. در اينجا مي توان شكارچياني را ديد كه 40 روز است روي يك تپه نشسته تا بلكه بازي را شكار كنند. آنان همچنان نگاه شان به آسمان است تا شايد بازي را كه مي خواهند شكار كنند از دور پيدا شود و بلكه براي يك لحظه اقبال به آنها رو كند و ثروت زيادي نصيبشان نمايد. آنان با پرندگاني كه به عنوان طعمه استفاده مي شوند توجه بازها را جلب مي كنند. اين پرنده ها را به سرنخ حلقه هايي از ريسمان ماهيگيري مي بندند و رها مي كنند. اگر شكارچي خيلي خوش اقبال باشد، شاهيني از آسمان به سرعت فرود مي آيد و پرنده را مي گيرد. در اين حمله چنگال هاي شاهين در حلقه هاي ريسمان گير كرده و به زمين مي افتد، در حالي كه سعي مي كند خود را از دام برهاند. در اين حال، شكارچي مي تواند شاهين را بگيرد. اما يك شكارچي ممكن است پرنده طعمه را روزهاي متوالي به هوا پرتاب كند و شايد ماه ها اين كار را انجام دهد بدون اينكه بازي را به دام اندازد. در اينجا مردي ديده شد كه طي 8 سال توانسته است تنها 4 باز را شكار كند. و اين بار موفق شده پرنده اي را شكار كند كه نامش لانا است و از نوع باز و شاهين اما كم ارزش ترمي باشد. معمولا شكارچيان ازلانا به عنوان پرنده طعمه بهره برداري مي كنند. بخشي از چشمهاي اين پرنده را مي دوزند و نوك پرنده را محكم مي بندند تا نتواند براي خود شكار كند. اين شكارچي اميدوار است باز گرانقيمت تري به سوي پرنده طعمه اش بيايد و گرفتار دامي شود كه لانا در چنگال هايش حمل مي كند. در روستاي اين مرد، به دام انداختن شاهين ها كسب و كاري است كه نقش مهمي را در اقتصاد اين آبادي بازي مي كند. اين مردمي گويد: در اين روستا و منطقه اين كسب و كار بسيار مهم است. زيرا در اينجا اين راهي براي امرار معاش است كه نياز به سرمايه اي براي آغاز آن ندارد. اگر خدا با شما باشد و موفق به شكار شاهين شويد خيلي خوب است. يك شاهين خوب را مي توان به مبلغ 5 هزار دلار فروخت. اين مبلغ در اين منطقه فقرزده بسيار چشمگير است. اما واسطه هايي كه اغلب در پاكستان هستند و از آنجا عمل مي كنند يك باز خوب راحتي ممكن است به قيمت 50 هزار دلار يا بيشتر بفروشند. افرادي در كشورهاي عرب خليج فارس اغلب مشتريان اين پرنده ها هستند. اين مشتريان سپس پرندگان را براي سرگرمي و شكار تفريحي تربيت مي كنند. اين يك سنت كشورهاي عرب حوزه خليج فارس است كه قرنها قدمت دارد. اما طرفداران محيط زيست مي گويند افغاني هاي بسياري در اين كسب و كار شكار شاهين ها وارد شده اند. در واقع انفجاري از اين نوع فعاليت براي جويندگان پول زياد و شكارچيان بازها روي داده است. هواداران محيط زيست مي گويند اين خطر وجود دارد كه بازها را تا حد نابودي شكار كنند. يك كارشناس مي گويد: اين مساله اي است كه اهميت بين المللي دارد. زيرا هرگونه پرنده اي كه فكر كنيد نه تنهابه منطقه و كشور محل زيست خودتعلق دارد بلكه يك ميراث مشترك انسانهاست. بنابراين ما از همه طرفداران محيط زيست در جهان مي خواهيم نه تنها به مساله شاهين ها توجه كنند كه درخطر جدي نابودي هستند زيرامورد دادوستد و معامله گري در اين كشور قرار دارند، بلكه بايد به هر كشور و طرفداران محيط زيست آن كمك كرد تا اين ميراث طبيعي حفظ شود. هواداران محيط زيست مي گويند نياز شديدي به كنترل و تنظيم فعاليت هاي شكارچيان اما هست اين به نظر تقريبا غيرممكن مي آيد. و تا وقتي كه خريداران ثروتمند در كشورهاي خليج فارس هستند كه حاضرند مبالغ قابل توجهي براي اين پرندگان بپردازند، شمار بيشتري از افراد دراين كشور به شدت فقير احتمالا به بخت آزمايي براي شكار بازها خواهند پرداخت.