Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770117-40950S11

Date of Document: 1998-04-06

شقايق دريايي معمولي . شاخه: . مرجانها (Cenidaria) . رده: . آنتوزوآ (Anthozoa) . راسته: . شقايق هاي دريايي (Actiniaria) . جنس: .Actinia نام انگليسي: .Anemones Sea . اندازه: . از چند سانتي متر تا بيش از يك متر قطردارد . توليد مثل: . جنسي و غيرجنسي شقايق دريايي انفرادي زندگي مي كند. و از پلانكتونها و ماهي هايي با اندازه متوسط تغذيه مي در كند اكثر آبهاي جهان موجود است ولي در آبهاي حاره اي بيشتراست. بسياري از انواع حاره اي به دليل بهره برداري از صخره ها و تعدادي ديگر از انواع آنهابه دليل زهكشي و آلودگي آبها در برابر خطر قراردارند. شقايق دريايي نام خود را مديون رنگهاي متنوع بسياري است از انواع بزرگ آن در آبهاي استراليا وجود داشته كه قطري بيش از يك متر دارند. تعدادي از انواع شقايق هاي دريايي شنها و گلهاي كف دريا را حفرمي كنند. شقايق دريايي مغز ندارد و به جاي آن شبكه اي از سلولهاي ساده عصبي دارد كه با حواس و ماهيچه ها پراكندگي درارتباطند آن از پركامبرين تا حال است.