Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770116-40941S4

Date of Document: 1998-04-05

بازداشت يك ايراني در فرودگاه لندن جرم اين مرد ربودن فرزندان 13 و 16 ساله او است يك مرد ايراني كه شش سال پيش از همسر انگليسي خود جدا و به همراه دو فرزندش انگليس راترك كرده بود ديروز هنگامي كه قصد داشت فرزندان خود را براي ديدن مادرشان به انگليس بياورد در فرودگاه لندن بازداشت شد. به گزارش واحد مركزي خبر ازلندن، پليس فرودگاه لندن جرم اين مرد ايراني را كه سيد احمدحسيني خرمي نام دارد آدم ربايي ذكر كرد و دو فرزند او را تحويل مادرشان كه در فرودگاه به مشايعت فرزندان و شوهر سابقش آمده بود داد. نام فرزندان اين مرد زينب ساله ) ) 16و زاهد ( ساله ) 13 اين است زن انگليسي قصد داردفرزندان را نزد خود نگهداري كند اما از پليس فرودگاه خواست شوهر سابقش را آزاد و روانه ايران كند.