Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770116-40940S9

Date of Document: 1998-04-05

گزارش مركز آمار ايران از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي ايران سرويس اقتصادي: سه ماه پس از انتشار نتايج آمارگيري نمونه اي بانك مركزي از هزينه و درآمد خانوارهاي ايراني در سال 75 نتايج آمارگيري نمونه اي مركز آمار ايران نيز در اين زمينه اعلام شد. هرچند ارقام ارائه شده در اين 2 آمار با هم متفاوت است اما هر دو نشان دهنده يك روند هستند و آن افزايش سريع تر درآمدهاي خانوارهاي ايراني نسبت به سرعت رشد هزينه هاي آنان در است هر حال هر دو سازمان اعلام كرده اند كه خانوارهاي كشور در سال 75 با كسري بودجه مواجه بوده اند. براساس آمارگيري مركز آمار ايران از خانوارهاي نمونه شهري در سال متوسط كل 1375 هزينه خالص سالانه يك خانوار شهري در سال 1375 بالغ بر 11060675 ريال (ماهانه 92 هزار و 172 تومان ) بوده است كه نسبت به رقم مشابه در سال 1374 /24 6معادل درصد افزايش نشان مي دهد. از كل هزينه خانوار شهري در 1375 3407666 سال ريال ( /30 8درصد ) هزينه خوراكي و دخاني و 7653009 ريال ( /69 2 درصد ) هزينه غيرخوراكي بوده است. رشد هزينه هاي خوراكي و غيرخوراكي خانوار شهري در سال 75 نسبت به ارقام مشابه سال 1374 /11 7به ترتيب درصد /31 3و درصد بوده است. براساس نتايج آمارگيري مزبور، متوسط درآمد اظهار شده خالص (پس از كسر كليه كسورات و زيان احتمالي مشاغل آزاد ) سالانه يك خانوار شهري در سال 1375 بالغ بر 9879358 ريال (ماهانه 82 هزار و 328 تومان ) بوده است كه نسبت به رقم مشابه در سال 1374 /34 1برابر درصد افزايش نشان مي دهد. آمارگيري مزبور همچنين نشان مي دهد از خانوارهاي نمونه شهري در سال 1375 98 درصد از آب لوله كشي 100 درصد از برق حدود 50 درصد از گاز لوله كشي و حدود 51 درصد از تلفن استفاده مي كردند. در سال 1375 نحوه تصرف مسكن بيش /74 6از درصد خانوارهاي نمونه /13 3 شهري ملكي درصد اجاري و بقيه /12 1يعني در درصدمجاني برابر خدمت و ساير انواع تصرف بوده است. در سال 1375 بيش /16 8از درصد خانوارهاي نمونه شهري اتومبيل شخصي /48درصد 6تلويزيون /95 7 رنگي درصد /49 4 يخچال درصد ماشين لباسشويي /10 8و درصد ويديو در اختيار داشته اند. جامعه روستايي براساس نتايج آمارگيري از خانوارهاي نمونه روستايي، متوسط كل هزينه خالص سالانه يك خانوار روستايي در سال 1375 بالغ بر 6986808 ريال (هزار 58ماهانه و 223 تومان ) بوده است كه نسبت به رقم مشابه در سال 74 /17 3معادل درصد افزايش داشته است. از كل هزينه خالص خانوار روستايي در سال 1375 معادل 3258003 ريال /46درصد ) ) 6هزينه خوراكي و دخاني و 3728805 ريال ( /53 4درصد ) هزينه غيرخوراكي بوده است. رشد هزينه هاي خوراكي و غيرخوراكي خانوار روستايي در سال 75 نسبت به ارقام مشابه سال 74 /9 8به ترتيب درصد و /24 7درصد بوده است. براساس آمارگيري مزبور، متوسط درآمد اظهار شده خالص (پس از كسر كليه كسورات و زيان احتمالي مشاغل آزاد ) سالانه يك خانوار روستايي در سال 5865027 1375 برابر ريال (ماهانه 48 هزار و 875 تومان ) بوده است كه نسبت به سال 74 /28 6معادل درصد افزايش يافته است. آمارگيري مزبور همچنين نشان مي دهد در سال 75 از خانوارهاي نمونه /73 1 روستايي درصد از آب /88 0 لوله كشي درصد از /2 2 برق درصد از گاز لوله كشي /8 4و درصد از تلفن استفاده مي كردند. در سال 75 نحوه تصرف محل /78 8سكونت درصد خانوارهاي نمونه /3 1 ملكي روستايي درصد اجاري و بقيه /9 1يعني در درصدمجاني برابر خدمت و ساير انواع تصرف بوده است. در سال 1375 بيش /3 8از درصد خانوارهاي نمونه روستايي اتومبيل /11درصد 8 شخصي تلويزيون /72 6 رنگي درصد /12 1 يخچال درصد ماشين لباسشويي /1 1و درصدويدئو در اختيار داشته اند. در گزارش سه ماه پيش بانك مركزي متوسط هزينه هاي ماهانه زندگي يك خانوارايراني شهري در سال 75 معادل 110 هزار تومان رشد ( درصد ) 25 و متوسط درآمدهاي آنها ماهانه 92 هزار و 500 تومان (با /29 2رشد درصد ) اعلام شده بود.