Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770116-40940S8

Date of Document: 1998-04-05

صادرات غيرنفتي عامل خروج كشور از اقتصاد تك محصولي و گسترش رفاه اجتماعي است در پاسخ به گزارش مندرج در اين صفحه در روزنامه مورخ پنجشنبه /11/76 16تحت عنوان مركز توسعه صادرات برنامه مشخصي براي گسترش صادرات غيرنفتي ندارد. مطلب زير كه درباره تحول چشمگير در برنامه ها و سياست هاي مركز توسعه صادرات ايران براي توسعه صادرات غيرنفتي است از سوي اين مركز ارسال شده كه طبق قانون مطبوعات چاپ مي شود. در ظرف مدت چهار ماه كه از استقرار مديريت جديد در مركز توسعه صادرات ايران بعد از روي كارآمدن دولت جناب آقاي خاتمي مي گذرد اقدامات گسترده اي در زمينه بسترسازي براي توسعه صادرات غيرنفتي كشور و تحقق اهداف برنامه دوم در بخش صادرات غيرنفتي صورت پذيرفته است به طوري كه به اعتراف تمامي صادركنندگان واقعي و مسئولين و كارشناسان ذيربط در بخشهاي مختلف توليدي و صادراتي كشور سرفصل نويني در برنامه هاي توسعه صادرات غيرنفتي كشور گشوده شده است. ذيلا به اختصار به گوشه اي از اقدامات اساسي انجام شده ظرف چند ماه گذشته اشاره مي شود: الف - فرهنگ سازي براي صادرات و حركت در جهت ايجاد عزم ملي براي صادرات از طريق: - 1 تصويب روز 29 مهرماه هر سال به عنوان روز صادرات و انجام اقدامات گسترده در اين روز براي اولين بار در راستاي فراهم نمودن زمينه اجتماعي و فرهنگي در اذهان مردم مبني بر اينكه صادرات امري است مقدس و عنصر حياتبخش اقتصاد ملي مي باشد. اگر حجم مطالب و مباحث علمي مطرح شده درخصوص صادرات را طي چند ماه گذشته در راديو و تلويزيون، مطبوعات و محافل كارشناسي، برنامه ريزي و تصميم گيري كشور را با گذشته اي نه چندان دور مثلا شش ماهه اول همين سال جاري مقايسه بفرماييد به خوبي تصديق خواهيد فرمود كه برخلاف آنچه در گذشته به جامعه تفهيم شده بود كه صادرات غيرنفتي عامل گراني و تورم است و صادركننده عنصري نامطلوب، امروزجامعه ما با انجام اين اقدامات زيربنايي و در سايه فضاي اقتصادي فرهنگي، اجتماعي و سياسي اميدبخشي كه براساس ديدگاههاي رئيس جمهورمحبوب ما بوجود آمده است صادرات غيرنفتي را عامل خروج كشور از مصائب اقتصاد تك محصولي و نامطمئن متكي به نفت، عامل رشد درآمد ملي، افزايش توليد ناخالص داخلي، توسعه اشتغال، بالا رفتن درآمد سرانه و گسترش رفاه اجتماعي مي داند. - 2 برگزاري همايش عزم ملي براي صادرات براي تنظيم برنامه و سمت گيري جديد صادراتي كشور كه در آن مسئولين طراز اول جمهوري اسلامي ايران استراتژي جديد توسعه صادرات كشور را تبيين فرمودند و صادركنندگان موانع و تنگناهايي را كه بايد از سر راه صادرات برداشته شود بيان نمودند و با جمعبندي مطالب آن همايش ارزشمند و پيگيري مجدانه توسط مركز توسعه صادرات ايران فعاليت هاي زيربنايي در زمينه حل مشكلات صادرات كشور آغاز و بارقه اميدي در دل صادركنندگان ايجاد شده است. - 3 توليد و پخش بيش از 50 ساعت برنامه تلويزيوني در چند ماه اخير در جهت توسعه فرهنگ صادرات در كشور نيز مويد اين حركت نوين است. - 4 زنده نگهداشتن فضاي توجه به صادرات غيرنفتي در جامعه به طوري كه روزي نيست كه در رسانه ها و جرايد كشور مطلبي در اين خصوص به مردم اعلام نشود. ب - بررسي و شناخت دقيق علمي و كارشناسانه موانع موجود بر سر راه صادرات از طريق برگزاري دهها نشست تخصصي با مديران صادراتي و توليدي هر گروه از كالاهاي صادراتي و ارائه راه حلهاي منطقي براي اين مشكلات وپيگيري مجدانه آن از طريق دستگاههاي اجرايي ذيربط و مراجع تصميم گيري كه عدد اين پيگيري ها در چند ماه اخير به بيش از هزار مورد مي رسد و قدمهاي عملي كه براي حل مشكلات صادرات غيرنفتي كشور برداشته شده است و موانعي كه يكي پس از ديگري رفع مي شود و در جرايد و رسانه ها اعلام مي گردد نسبت به گذشته تفاوت فاحشي را نشان مي دهد. ج - انجام اقدامات اساسي ذيل براي اقتصادي كردن مقوله صادرات غيرنفتي: - 1 پيگيري و تشكيل دو جلسه شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي به رياست رئيس محترم جمهوري در چند ماه اخير و تصويب واگذاري 100 درصد ارز حاصل از صادرات به صادركنندگان جهت ورود كالاهاي مورد نياز و يا فروش واريزنامه خود در بورس به قيمت روز كه در گذشته از 50 درصد امتياز ارز خود محروم بودند. - 2 علمي كردن فرآيند قيمت گذاري و پيمان سپاري كالاهاي صادراتي به طوري كه رويه قيمت گذاري كاملا اصلاح و تشريفات زايد دست وپاگير از سر راه برداشته شده و اين موضوع ديگر مانع و ايستگاهي بر سر راه صادرات تلقي نمي شود. (تصميمات اساسي اتخاذ شده در اين رابطه قبلا از طريق جرايد به اطلاع عموم رسيده است. ) در حال حاضر اكثريت قريببه اتفاق كالاهاي صادراتي كشور داراي قيمت قابل رقابت در بازارهاي بين المللي است هرگونه قيمت گذاري جديد و يا تجديدنظر در قيمت هاي صادراتي حداكثر ظرف يك هفته انجام مي پذيرد. - 3 ارائه راه حل هاي مناسب براي تسهيل در خدمات صادراتي از قبيل امور گمركي، استاندارد، امور بانكي و بيمه اي، حمل و نقل و پيگيري هاي مستمر درهمه زمينه هاي فوق كه تاكنون اقدامات موثري نيز از سوي دستگاههاي مسئول در جهت كاهش بروكراسي موجود بر سر راه صادرات انجام شده است و يا حداقل در اين مسير حركت مي كنند. - 4 جامع نگري و پرهيز از مجوزهاي موردي و حركت در جهت حذف هرگونه تبعيض بين بخشهاي مختلف صادراتي كشور و ايجاد وحدت رويه در مقررات صادراتي كه اقدام بند يك نمونه اي از آن است. - 5 چندين پيشنهاد اساسي ديگر اين مركز براي هرچه اقتصادي تر كردن فرآيندصادرات غيرنفتي كشور و تشويق سرمايه گذاري در اين بخش كه هم اكنون درمراحل تصميم گيري است. (قطعا تصديق خواهيد فرمود كه تصميم گيريهاي اقتصادي به علت آثار و تبعات گسترده آن نمي تواند يك شبه و يا حسابنشده صورت پذيرد. ) - 6 تسري معافيت هاي مالياتي (كه هم اكنون در بخش صادرات صنعتي معمول است ) به كليه اقلام صادراتي غيرنفتي به ويژه محصولات كشاورزي كه اخيرا در مجلس محترم شوراي اسلامي به تصويب رسيد. د - برنامه اي كردن و هدفمند كردن فرآيند صادرات غيرنفتي كشور: - 1 همان گونه كه شاهد بوديد براي اولين بار هدف كمي صادراتي كشور در سال قبل 1377 از شروع سال به تفكيك بخشهاي مختلف اقتصادي اعلام شد و به زودي شاهد توزيع استاني و منطقه اي /5 7هدف ميليارد دلاري صادرات در سال 77 نيز براي اولين بار در تاريخ كشور خواهيد بود. اين سياست همه بدنه اجرايي كشور و امكانات منطقه اي را درگير اهداف توسعه صادرات خواهد نمود و از همه ظرفيت هاي موجود در كشور در راه تحقق اهداف صادراتي استفاده خواهيم كرد. - 2 تدوين سياست هاي اجرايي صادرات غيرنفتي كشور در سال 1377 كه اين اقدام نيز براي اولين بار صورت پذيرفته و حسب مصوبه اخير شورايعالي توسعه صادرات در چارچوب سياست هاي تجاري سال 1377 كل كشور بعد از تصويب هيئت محترم وزيران به اطلاع مردم خواهد رسيد. اضافه مي دارد اين سياست ها در جهت حل مشكلات كوتاه مدت و بعضا ميان مدت صادرات تنظيم شده است. - 3 تدوين راهبردهاي توسعه صادرات كشور در بلندمدت از طريق بررسي علمي ويژگيهاي توليد رقابتي و راهكارهاي نفوذ در بازارهاي هدف با همت و همكاري كارشناسان و مديران صادراتي كشور. - 4 تنظيم نشست هاي تخصصي صادراتي هفتگي با شركت صادركنندگان كالاهاي مختلف و مسئولين بانكي، استاندارد، گمركي و حمل و نقل در جهت حل مشكلات صادركنندگان. ه - همسو نمودن سياست هاي نمايشگاهي با اهداف توسعه صادرات و نفوذ به بازارهاي هدف: - 1 تدوين گانه 15سياست هاي براي جهت گيري كاملا صادراتي نمايشگاههاي تخصصي صادراتي و تغيير جهت كامل نوك پيكان اين نمايشگاهها به سمت خارج كشور و هجوم به بازارهاي هدف. البته نبايد انتظار داشت كه در اولين سال تغييرجهت اين نمايشگاهها تحولات آنچناني رخ دهد ولي بايد به اطلاع صادركنندگان و مردم عزيز برسانيم كه ظرف همين دو سه ماه كه از تنظيم و ابلاغ سياست هاي جديد مي گذرد نيز اقدامات اساسي ذيل صورت پذيرفته است: - تمركز اين نمايشگاهها در دهه مبارك فجر براي ايجاد موقعيت و فرصت زماني و مكاني مناسب در جهت هدفمند شدن آنها. - تهيه كاتالوگ و بروشور كاملا صادراتي براي اين نمايشگاهها و توزيع آن در سطح وسيع در خارج از كشور. - هماهنگي با تمام سفارتخانه هاي كشورهاي خارجي مقيم تهران و ارسال به موقع دعوتنامه و بروشور نمايشگاه براي آنها. - هماهنگي گسترده با 35 نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور كه بازارهاي هدف اين پنج گروه كالا محسوب مي شده اند و ارسال دعوتنامه و بروشور نمايشگاه از طريق نمايندگي هاي مذكور براي بيش از اتحاديه 1500 واردكنندگان شركت هاي خريدار اتاق بازرگاني و تجار خارجي در بازارهاي هدف. - انتشار آگهي تبليغاتي در روزنامه هاي امارات متحده عربي، مسكو و تركيه در رابطه با پنج نمايشگاه تخصصي صادراتي دهه فجر. - دعوت مستقيم مركز توسعه صادرات ايران از 750 خريدار عمده اين 5 گروه كالاي صادراتي موضوع اين نمايشگاهها در خارج از كشور كه تعدادي از آنها هم اكنون در حال مذاكره و عقد قرارداد با طرف هاي ايراني درخلال برگزاري نمايشگاه هستند. - برگزاري سه همايش علمي تخصصي درخلال برپايي پنج نمايشگاه تخصصي صادراتي دهه فجر شامل ـ 1توليد رقابتي - 2 نفوذ در بازارهاي هدف - 3 راهكارهاي صادرات با شركت كارشناسان داخلي و خارجي صاحبنظران و مسئولين اجرايي ذيربط كه دستاوردهاي ارزشمندي براي توسعه صادرات كشور در هر بخش داشته است. - ايجاد اتاق مذاكرات تجاري با تسهيلات لازم در حد مقدورات مركز توسعه صادرات براي هر يك از اين نمايشگاههاي تخصصي صادراتي. - براي اولين بار سه روز اول اين نمايشگاهها با كنترل و مواظبت كامل به بازديد افراد و بازرگانان خارجي، صادركنندگان و بازرگانان ايراني، متخصصين و دانشگاهيان اختصاص يافت. - مراسم افتتاح اين نمايشگاهها هيچ رنگ و لعاب سياسي نداشت و كاملا هدفمند و همسو با سياست هاي تجاري و صادراتي بود. - با برگزاري اين نمايشگاهها در دهه مباركه فجر در فضايي به وسعت 35 هزار مترمربع و مملو از دستاوردها و امكانات صادراتي كشور اين نمايشگاهها علاوه بر تامين اهداف فوق به چشم اندازي زيبا از دستاوردهاي انقلاب شكوهمند اسلامي در نوزدهمين سالگرد پيروزي آن تبديل گرديد و جايگاه مناسبي براي بازديد ميهمانان خارجي دهه فجر بود. و اما اينكه بازرگانان خارجي در حد مورد انتظار به ايران مسافرت نمي نمايند ارتباطي به ضعف برنامه هاي مركز توسعه صادرات ايران ندارد بلكه ريشه در پاره اي مشكلات موجود براي اخذ رواديد و برخي مشكلات سياسي و بين المللي ديگر دارد. - 2 تدوين برنامه هاي نمايشگاهي سال 1377 مركز توسعه صادرات ايران با بررسي و شناخت كامل نقاط ضعف قبلي و با راهبرد نفوذ در بازارهاي هدف كالاهاي صادراتي كشور و همسويي آنها با اهداف توسعه صادرات غيرنفتي. - 3 كتاب نمايشگاه در خدمت توسعه صادرات متضمن برنامه ريزي در زمينه مشاركت در نمايشگاههاي ( بين المللي، تخصصي بين المللي، اختصاصي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور، بين المللي و تخصصي صادراتي داخل كشور ) وبا توضيحات و اطلاعات به روز و كافي در زمينه بازارهاي هدف و همچنين تبيين سياست هاي جديد نمايشگاهي مركز توسعه صادرات ايران به زودي انتشار مي يابد. - 4 فراخوان عمومي براي اصلاح ساختار نمايشگاههاي كشور در جهت اهداف توسعه صادراتي غيرنفتي.