Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761228-40913S9

Date of Document: 1998-03-19

مرد جنگي پرتغالي شاخه: مرجانها (Cenidaria) رده: هيدروزوآ (Hydrozoa) راسته: سيفونوفورا (Siphonophora) جنس: Physalia نام انگليسي: (War of Man Portuguese) اندازه: طول بدن به Cmقطر 359 طول mشاخكهاكه 15 در بعضي انواع نادر mتنيز 50 مي رسد. توليد مثل: معمولا از طريق جوانه زدن زيستگاه: در گروههاي بزرگ در رژيم اقيانوس ها، غذايي: هر گونه ماهي كوچك، طول عمر: چند پراكندگي ماه: در، آبهاي گرم دنيا، درياي آتلانتيك شمالي و آبهاي اقيانوس هند و آرام در زير خط استوا. سمي ترين گونه آن فيزاليا اوتريكوليس است كه به نام بطري آبي شناخته شده و در اقيانوس هند و آرام ديده مي شود. مرد جنگي پرتغالي نام خود را از دريانوردان قرن 18 گرفته است. مرد جنگي پرتغالي به تعداد زيادي سلولهاي نيش زننده ( نماتوسيت ) مسلح است. سلولهاي نيش زننده روي شاخكها بسيار ظريفند ولي هر كدام حاوي لوله پيچيده اي هستند كه در انتهاي خود خار دارند. هرگونه فشاري به سلولها، مانند كشيده شدن ماهيهاي كوچك به آن، باعث آزاد شدن خارها مي شود و مانند يك نيزه كوچك به سمت شكار پرتاب مي شوند. نيشها حاوي سمي قوي هستند مانند سم مار كبرا كه بسيار دردناك است و باعث ناراحتيهاي پوستي و حتي مرگ مي شوند ماهي به سرعت مي ميرد. نيش آن در انسان ايجاد تب، شوك و قطع تنفس مي كند. فيزاليا در روي آب شناور است. يك منفذ در انتهاي آن وجود دارد كه در اطراف آن ماهيچه هايي قرار دارند. اين ماهيچه ها به گاز موجود در فيزاليا اجازه خروج مي دهند و بدينوسيله جانور به اعماق آب مي رود جسم شناور فيزاليا مي تواند مجددا با ترشح گاز از غدد گازي شناور شود. تجزيه گاز نشان مي دهد كه تركيبي از نيتروژن و اكسيژن و مونوكسيدكربن است. فيزاليا همزيستي جالبي با نوعي ماهي به نام ماهي مرد جنگي پرتغالي يا Nomeus دارد اين ماهي در ميان شاخكهاي فيزاليا شنا مي كند و هيچگاه جداگانه نمي تواند زندگي كند. موزه آثار طبيعي و حيات وحش ايران - دارآباد