Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761226-40895S3

Date of Document: 1998-03-17

تا فردا شكيبا باشيم اسفند تنها ماه پاياني سال نيست، اين ماه براي دانش آموزان امتحانات ثلث دوم را به همراه دارد. از آنجا كه هنوز در نظام آموزشي كشور ما فراگيري به مفهوم درك مطالب نه از بر كردن دروس هنوز جانيفتاده است و معيار همچنان پس دادن درس ها براي بدست آوردن نمره بيشتر است بعضي از خانواده ها نيز هنگام برگزاري امتحانات از جمله امتحانات ثلث دوم در اين ايام، فشار شديدي را متوجه فرزندان خود مي كنند و گاه پدر يا مادر بدون آنكه با فن تدريس آشنا باشند، در نقش مربي ظاهر مي شوند و تا دانش آموز مطابق تشخيص آنها درس را پس ندهد، او را رها نمي كنند. اين شيوه برخورد با دانش آموزان در ايام امتحانات با ايجاد هيجان منفي، فشار رواني سنگيني را بر دانش آموزان وارد مي كند و آنها را به هنگام رودررويي با امتحانات در تمام دوران تحصيل دچار فشار عصبي و اضطراب مي كند. امروزه در بسياري از كشورهاي جهان روش تدريس، بگونه اي متحول شده است كه دانش آموزان نه با فشار و تهديد، بلكه با شوق و رغبت و در طول سال تحصيلي به مرور درس ها را به طور عميق فرا مي گيرند. اين كار با استفاده از وسايل كمك آموزشي انجام مي شود و مفهوم هر درس، به صورت نمادهاي مشخصي در ذهن دانش آموز پايدار مي شود. روش از بر كردن كتابهاي پرحجم، به صورتي كه در نظام آموزشي ما جريان دارد، موجب مي شود كه اولا دانش آموزان موفق به فراگيري عميق درس ها نشوند و ثانيا از امتحانات به مثابه هيولايي ترسناك و آزاردهنده گريزان شوند. در موقعيت كنوني و تا دستيابي به شيوه مطلوب در نظام آموزشي كشور در سطح حداقل مدارس، خانواده ها مي توانند به هنگام برگزاري امتحانات شكيباتر باشند و با برخورد به درست، فرزندان خود فرصت بدهند، تا حداقل آنچه را كه جسته و گريخته آموخته اند، مرور وبازآوري كنند.