Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761226-40895S1

Date of Document: 1998-03-17

توزيع گاز مايع در چرخه تكرار مشكلات چرا بسياري از خانواده هاي ساكن تهران نمي توانند به آساني گازمايع مورد نياز خود را تامين؟ كنند نابساماني هاي توزيع گاز مايع سبب شده كه بيشتر متقاضيان به بازار سياه روي بياورند به خاطر بسپاريم در ذهن يك زن خانه دار كه بايدبخشي از هوش و حواس خود رادر ساعات روز به رديابي خودروهاي حامل كپسول گازمايع اختصاص دهد، هميشه اين پرسش نقش مي بندد كه براي تهيه يك كپسول 11 كيلويي پر از گاز مايع چه ميزان انرژي، وقت و هزينه بايد صرف شود و چرا مردم - عليرغم آنكه ايران از معتبرترين دارندگان منابع گاز در جهان است - نمي توانند به راحتي به گاز مايع دسترسي؟ پيداكنند قبض و بسطهاي مكرر درتوزيع گاز مايع موجب شده كه بخش شكايات تلفني شركت هاي توزيع كننده گاز، همواره مراجعان بسياري داشته وعده باشد مقامات وزارت نفت مبني بر ساماندهي اساسي توزيع گازمايع را كه در گزارش اين شماره بازتاب يافته است به خاطر بسپاريم با اين اميد كه در چرخه تكرار مشكلات توزيع گاز مايع، آنچنان كه وزارت نفت وعده داده است، در سال آينده گشايش حاصل شود و متقاضيان گاز مايع به راحتي به اين بخش از حقوق خود دست يابند. عليرغم افزايش نسبي نرخ سيلندرهاي گاز مايع كه اخيراتوسط شوراي اقتصاد انجام شهروندان شد، همچنان براي تهيه سيلندرهاي گاز مايع موردنيازشان با مشكل روبه رو هستند. علت بروز اين مشكل نيز، شيوه غلط و ناكارآمد توزيع آن است كه تجديد نظر و اصلاح آن حتي خيلي پيش تر اجتنابناپذير ساليان مي نمود متمادي است كه بسياري از مردم به ويژه شهروندان مناطق سردسير و محروم در ماههاي آخر پاييز و اوايل زمستان با مشقت وسختي سيلندرهاي گازمايع را به دست مي آورند. برداشت و تلقي بسياري بر اين بود كه با گسترش شبكه لوله كشي گاز شهري، ديگر مشكلي در توزيع گاز مايع وجود نخواهد داشت ويا به حداقل خواهد رسيد و مردم نيز به راحتي به سيلندرهاي گازمايع دسترسي خواهند داشت، امامشكلات كماكان باقي است ومتاسفانه حتي در برخي مواقع اين معضل در مناطقي از كشور به يك بحران منطقه اي تبديل مي شود. با دائمي شدن مشكل دسترسي شهروندان به سيلندرهاي گازمايع، وزارت نفت در صدد دستيابي به راه حل هاي تازه اي است و گفته مي شود با اجراي اين طرح از ابتداي سال آينده مشكلات مربوط به توزيع گازمايع در تهران برطرف خواهد شد. همان طور كه گفته شد خانواده ها براي تهيه سيلندرهاي گاز مايع مورد نيازشان همواره با مشكل روبه رو هستند و تاكنون اقدام شايسته اي براي حل اين معضل ازسوي شركت ها و دستگاههاي مسئول صورت نگرفته است. عدم دستيابي آسان و بهنگام شهروندان به سيلندرهاي گاز مايع در مناطقي كه هنوز طرح شبكه لوله كشي گازشهري اجرا نشده است، حاد مي باشد و اين مساله در فصل سرما، دردسر سازتر مي شود. كتايون فرخي خانه دار دراين باره مي گويد: چند سالي است كه براي تهيه بهنگام كپسول ( سيلندر ) گاز مايع بامشكل روبه رو مي شويم. با وجوداينكه مشترك شركت ايران گاز هستيم، اما اين خدمات به موقع ارائه نمي شود و اين كمبوددر روزهاي فصل سرما در طول زمستان امسال رنج آور بود. يك شهروند مي گويد: تصورمي كردم به دليل توسعه شبكه لوله كشي گاز شهري، ديگر مشكلي براي دستيابي آسان به سيلندرهاي گاز مايع نخواهيم داشت اما متاسفانه اين مشكل همچنان به جاي خود باقي است و ظاهرا بسياري از شهروندان ترجيح داده اند براي تهيه كپسول گاز به بازار سياه مراجعه كنند و با پرداخت پول بيشتر گازموردنياز خود را از شبكه هاي دلالي تامين نمايند. به گفته بسياري از شهروندان برخي عاملان توزيع، سيلندرهاي گاز مايع رابه واحدهاي صنفي تحويل مي دهند. صاحبان واحدهاي صنفي، مبلغ بيشتري نسبت به واحدهاي مسكوني پرداخت مي كنند. يك خانم خانه دار كه در حاشيه بزرگراه همت، در انتظار عبور خودرو ويژه حمل سيلندرهاي گاز مايع بود مي گويد: در آن چند روزي كه گاز مايع نداريم، زندگي مان مختل هر مي شود روز صبح، پس از راهي كردن بچه ها به مدرسه، كنار بزرگراه مي نشينم تا شايد از خوش حادثه، دل راننده ماشين مخصوص حمل سيلندر گاز مايع، به رحم آمده و توقف كند و كپسول خالي را با كپسول پر عوض كند. اما 8 روز طول كشيد تا توانستم با زحمت به يك عدد كپسول گاز دسترسي پيدا كنم. كامبيز اكبريان كه با خودرو شخصي اش به محل توزيع سيلندرهاي گاز مايع در شهرك چشمه آمده، مي گويد: بايد توجه داشت كه همه مردم وسيله نقليه شخصي ندارند تا به مراكز توزيع مستقيم گاز مراجعه كنند. از طرفي در مورد اشتراك با شركت هاي توزيع كننده گاز هم مشكلاتي وجود به دارد عبارتي چنانچه مردم مشترك يكي از همين شركت ها شوند، بعضي اوقات تا هفته ها بايد در انتظار رسيدن خودروي مخصوص حمل كپسول گاز باشند و فقط كافي است ظرف اين مدت چند هفته اي، فقط براي يكروز يا چند ساعتي به دليلي از خانه خارج شوند و درست در همان زمان ماموران تحويل گاز بيايند و به علت عدم حضور ساكنان خانه، دوباره تحويل گاز به تعويق افتد و اين چرخه تكرار شود! عوامل مختلفي وجود داردكه موجب مي شوند تا مردم براي دستيابي به كپسول گاز مايع دچار مشكل شوند. سيدحسن ضياء كاشاني - مشاورمعاون وزيرنفت و هماهنگ كننده گاز مايع كشور در اين باره مي گويد: نتيجه بررسي هاي به عمل آمده نشان مي دهد عمده ترين مشكلي كه شهروندان با آن روبه رو هستند، مساله عدم دسترسي بهنگام آنها به سيلندرهاي گاز مايع مي باشد كه به تعبيري اين مشكل نيز ناشي از غيركارآمد بودن شيوه توزيع مي باشد. در حال حاضر توزيع گاز مايع به دو روش مستقيم و غير مستقيم انجام مي شود. روش مستقيم بدين شكل است كه مصرف كنندگان گاز مايع مشترك يكي از شركت هاي توزيع كننده مي شوند و شركت توزيع كننده موظف است، پس از اعلام نياز در اسرع وقت به تامين گاز مايع مشتركين خود مبادرت ورزند. متاسفانه در اثر بي توجهي به مرور زمان، توزيع مستقيم و تحويل گاز مايع در منازل به صورت كارواني يا جاروبي و يا عرضه گاز در طرحهاي سبدي تغيير شكل يافته كه اين روش عرضه به هيچ عنوان مورد تاييد در نمي باشد روش جاروبي يا كارواني خودروهاي حامل سيلندر گاز مايع به مناطق مختلف شهر مراجعه كرده و گاز مايع را به صورت اتفاقي در اختيار شهروندان قرار مي دهند. روش ديگر به اصطلاح سبدي است. در اين روش با هماهنگي شهرداري فضايي تهران، در كنار ميادين ميوه و تره بار وساير محل ها تعيين شده كه به مراجعه كنندگان، گاز مايع واگذار مي شود. در حال حاضر 21 ميليون و 500 هزار سيلندرگاز مايع وجود دارد كه مورد ميليون 8استفاده و 500 هزار خانواده مي باشد. متوسطمصرف سالانه گاز مايع خانواده ها معادل 11 18 سيلندر كيلويي است. براساس آمارهاي موجود فقط 20 درصدشهروندان به روش اشتراكي به تامين گازمايع مبادرت مي ورزند و 80 درصد نيز به روش جاروبي و سبدي و يا با روش توزيع غير مستقيم و از طريق نمايندگيهاي طرف قرارداد شركت ها، گاز مايع مورد نياز را بدست مي آورند. مشاور معاون وزير نفت مي گويد: نتيجه بررسي هاي ما نشان مي دهد بيشترين مشكل مربوط به آن دسته از شهرونداني است كه مشترك شركت هاي توزيع كننده گاز مايع نمي باشند. البته خانواده هايي هم كه مشترك يكي از شركت هاي توزيع كننده هستند، مشكل خاص خود را دارند. طرحي نو در انداختيم براساس آخرين تصميمات وزارت شركت نفت، ملي پخش فرآورده هاي نفتي به منظوردسترسي آسان شهروندان به گاز مايع درصدداست تا با بهينه سازي روش توزيع به مشكلات موجود خاتمه دهد. ضياء كاشاني در اين باره مي گويد: ازابتداي سال آينده به دنبال تحقق سه شعارمحوري تحويل گاز مايع به موقع، به قيمت و ايمن، اقدامات گسترده اي صورت گرفته وتحول اساسي در رونق عرضه گاز مايع ايجاد خواهد شد. البته به دليل سرمايه گذاريهاي كلان انجام شده توسط وزارت نفت، مشكلي در امر توليد گاز مايع وجود نداشته و خوشبختانه ايران جزو كشورهاي صادر كننده گاز مايع مي باشد. اما كمبودهايي در بخش حمل و نقل و ذخاير گاز مايع داريم كه همزمان با اصلاح شيوه توزيع به رفع آنها مي پردازيم. در سال آينده با نصب و تن 10600راه اندازي مخازن ساخته شده در استانهاي مازنداران، خراسان، سيستان و بلوچستان وآذربايجان ظرفيت ذخيره سازي پشتيبان گاز مايع از 27 هزار و 500 تن به رقمي معادل 38 هزار و 100 تن كه معادل 6 روز مصرف كشور است افزايش خواهد يافت. علاوه بر افزايش ذخاير پشتيبان، افزايش ذخيره سازي عملياتي در دستور كار شركت هاي توزيع كننده گاز مايع قرار گرفته است. همچنين برنامه اي تنظيم شده كه توان ذخيره سازي اين شركتها از 20 هزار تن 700و فعلي به 37 هزار و 500 تن برسد. به عبارتي ديگر توان ذخيره سازي اين /3 7شركتهااز روز به 5 روز در مناطق مجاور و مبادي توليد و تا 15 روز در نقاط دور دست افزايش خواهد يافت. براي تحقق اين مهم اعتباري بالغ ميليارد 125بر و 800 ميليون ريال مورد نيازاست. همچنين در زمينه افزايش ناوگان حمل ونقل گاز مايع بايد تا 3 سال آينده هرسال حداقل 100 دستگاه كشنده به ناوگان موجود حمل و نقل گاز مايع افزوده شود. در عين حال در اين مدت بايد 300 دستگاه مخزن حمل گاز مايع به شبكه حمل و نقل گاز مايع افزوده شود. در حال حاضر دستگاه 850 كشنده ويژه حمل گاز مايع وجود دارد كه وظيفه انتقال گاز از مبادي توليد به تاسيسات را برعهده دارند. گفته مي شود براي به تعادل رساندن توان ناوگان حمل و نقل گاز مايع اعتباري بالغ بر 60 ميليارد ريال نياز است. علاوه بر اينها تعداد واگن هاي ويژه حمل گاز مايع بايد از 80 به 280 دستگاه برسد. مسئولين شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي تاكيد مي كنند براي تامين گاز مايع نقاطدور دست از قبيل استانهاي خراسان ومازندران و آذربايجان، استفاده از توان راه آهن، الزامي و اجتناب ناپذير است. اصلاح شبكه توزيع گاز مايع مشاور معاون وزير نفت درباره اصلاح نظام توزيع گاز مايع مي گويد: درصدد هستيم بااجراي طرحي، شركت ها به صورت اشتراكي نسبت به تامين گاز مايع مورد نياز مصرف كنندگان اقدام كنند. همانطور كه گفتم در حال حاضر فقط 20 درصد خانواده ها مشترك شركتهاي توزيع كننده گاز مايع هستند. طبق اين طرح، عرضه گاز مايع از طريق صدور كارت هاي اعتباري و با استفاده از سيستم هاي رايانه اي انجام خواهد شد. وي افزود: اين طرح از اوايل سال آينده فقط درتهران اجرا خواهد شد و پس از تامين امكانات مورد نياز در ساير استانها نيزبه اجرا درخواهد آمد. در اين طرح به وضعيت مصرف كنندگان توجه لازم شده است به عنوان مثال زمان تحويل گاز (صبح - عصر -شب ) محل، تحويل (در خانه -داخل خانه )، نصب در محل مصرف و بازبيني و كنترل رگلاتور و شيلنگ و اتصالات جهت تامين ايمني مصرف كننده مدنظر قرار گرفته است. در هر حال شركت هاي توزيع كننده گاز مايع براساس تكليف شوراي اقتصاد موظفند درشهرهايي كه عرضه گاز مايع به صورت مستقيم تعيين شده است نسبت به تامين گاز مايع مورد نياز مردم به صورت مستقيم و با صدور كارت اشتراك اقدام البته كند در آينده هر نوع مساعدت به شركت ها منوط به نوع خدماتي است كه ارائه خواهند نمود.