Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761225-40880S11

Date of Document: 1998-03-16

اوبليا . شاخه: مرجانها (Cnidaria) . رده: هيدروزوآ (Hydrozooa) . راسته: هيدرها (Hydroida) . جنس: Obelia اوبليا نمونه يك هيدروئيد است به شكل خزه كه روي صخره ها، صدفها يا تيرهاي موجود در آبهاي سطحي سواحل درياها يافت مي شود تعدادي اوبلياي كوچك و سفيدرنگ بوسيله يك پايه ريشه مانند مي توانند با هم محكم بچسبند. پايه داراي ساقه ريسمان مانند و منشعب است. پوليپها به دو نوع تغذيه كننده (شكار مي كنند ) و مولد هستند. در حالت مدوز به شكل موجود شفاف ژله اي و كوچكي است كه شبيه چتر است و حاشيه آن داراي شاخكهاي متعدد مي باشد. پوليپهاي تغذيه كننده و مدوزها از لحاظ ظاهر به طورمحسوسي با هم اختلاف دارند ولي ساختمان اصلي آنها اساسا مشابه يكديگر است. چشمهاي جانور اندامهاي كوچك و ساده اي هستند كه از عده اي سلولهاي بينايي وسلولهايي كه حاوي ذرات رنگينند به وجودمي آيند و گاهي عدسي نيز به آن اضافه مي شود. جنس نر و ماده از هم متمايزند. لارو بوجود آمده از تخم، مژكدار و پهن است. در اوبليا توليد مثل جنسي وغيرجنسي بطور متفاوت ديده مي شود. اوبليااز جانوران كوچك آبزي تغذيه مي كند وبطور فراوان در اعماق مختلف دريا وهمچنين آبهاي سطحي وجود دارد. ازپركامبرين تا عصر حاضر ديده شده اند.