Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761223-40863S5

Date of Document: 1998-03-14

تازه ترين يافته ها در مورد تاثير كمبود بدن خواب در تضعيف سيستم دفاعي مبحث تاثير خواب در كاركرد سيستم دفاعي بدن در دهه اخير مورد توجه پژوهشگران بوده است. اخيرا مسائلي از قبيل كمبود خواب و تضعيف سيستم دفاعي بدن و همچنين تغييراتي كه درنتيجه بروز عفونتها در چگونگي خواب بيمار پديد مي آيد، مورد توجه خاص دانشمندان قرار گرفته است. پژوهشگران دانشگاه شيكاگو، طي مصاحبه اي، تازه ترين يافته هاي دانشمندان در اين زمينه را اعلام كرده اند، كمبود خواب در صورت تداوم، تغييرات فيزيولوژيكي تدريجي را به دنبال خواهد آورد; اين تغييرات، ابتدا به صورت نهاني بوده و پس از گذشت زمان، كاملا آشكار خواهد شد. كمبود خواب، بدن را در برابرعفونتها، آسيبپذير مي سازد; بويژه دستگاه تنفسي در نتيجه كمبود خواب مستمر، در برابر عفونتها، بسيار آسيبپذيرمي شود. كمبود خواب در موردبيماران نيز تشديد بيماري رابه دنبال آورده و روند بهبودي را به تعويق مي اندازد. پروفسوربراون و همكارانش در استراليا با آزمايشي كه برروي موشهاي آزمايشگاهي انجام دادند، تاثير بي خوابي درتضعيف سيستم دفاعي بدن رامورد بررسي قرار دادند. دانشمندان استراليايي پس ازتزريق ويروس آنفلوآنزا به موشهاي آزمايشگاهي، آنان را به دو دسته تقسيم كردند پژوهشگران خواب طبيعي مناسب براي موشها يعني 11 ساعت در روز را براي موشهاي دسته اول فراهم كردند; اما دسته دوم موشها را از خواب محروم ساختند. نتيجه آزمايشها پس از سه روز، بيانگر آن بود در ريه موشهايي كه خواب طبيعي داشتند، اين ويروس مشاهده نشد; اما در بدن موشهايي كه از خواب محروم شده بودند، ويروس آنفلوآنزا هنوز فعال بود. نتيجه اين آزمايشها، تاثير بي خوابي در تضعيف سيستم دفاعي بدن، به ويژه در مورد دستگاه تنفسي رامورد تاييد قرار داد. در بدن موشهايي كه از خوابمحروم بودند، ميزان پادتن هاكاهش بسيار يافته بود. دكتربرگمن و همكارانش دردانشگاه شيكاگو با آزمايشهاي مشابهي كه درمورد موشهاي آزمايشگاهي انجام دادند، به نتايج مشابهي دست پژوهش هاي يافتند اخير نشان داده است سه شبانه روز بي خوابي، اثر سمي روي يافته ها داشته و سم سلولي را در بدن افزايش مي دهد. در آزمايشهاي جداگانه اي كه پژوهشگران مختلف انجام داده اند تاثير بي خوابي و كمبودخواب مستمر در تضعيف سيستم دفاعي بدن تاييد شده است. در تاريخ پزشكي، بروز تب به عنوان نشانه هشدار دهنده وجود عفونت و بيماري شناخته شده; اما به مسئله بي خوابي كمتر به عنوان نشانه وجود عفونت يا بيماري توجه شده است; تا اين كه در دهه اخير، مشروح تغييراتي كه عفونتها در خواب طبيعي فرد بيمار به وجود مي آورند، توسط دكتركروگربررسي شده و منتشر شد. اين مسئله كه كمبود خواب، تضعيف سيستم دفاعي بدن و درنتيجه آن بروز بيماري ها را به دنبال دارد، از لحاظ علمي اثبات شده است; از اين روبه اعتقاد دكتربرگمن پژوهشگر برجسته دانشگاه شيكاگو، قديمي ترين و موثرترين دارويي كه پزشكان مي توانند براي بيماران خودتجويز كنند، همان خواب طبيعي است. منبع: اينترنت ترجمه: مريم تاج فر