Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761223-40862S2

Date of Document: 1998-03-14

تعطيلات نوروز، فرصتي غنيمت براي برنامه ريزي يكساله خودمان را خسته نكنيم و با روحيه اي شاداب گام در سال تازه بنهيم آغاز سال با شادابي طبيعت همراه است. دگرگوني روحيه، فرصتي است براي استراحت و تجديد ديدارها و عرض ارادت ها. به عباراتي نگاه بكنيم كه معمولا در هركارت تبريكي مشاهده مي شودسالي پربار و همراه با نشاط برايتان آرزو براي تحقق مي كنيم اين آرزو بيش از ديگران بايد برروش كار و زندگي خود اتكا كرد. ديگران هم مانند ما آن قدر گرفتار هستند كه نتوانند كمكي به ما بكنند. تحولي در راه است كه از اول فروردين 77 شروع مي شود. از بهارش پيداست كه به كار و كوشش بيشتري نياز است تا بتوانيم خودمان را سرپا نگاه داريم و از مشكلاتي كه دامنگير اقتصاد كشور است بكاهيم. دشواري مالي دولت به هيچ وجه از مشكل مالي خانواده ها جدا نيست. وقتي دولت هزينه كمتري متقبل مي شود، طبعا پول كمتري به بازار سرازير خواهد شد و قدرت درآمدزايي جامعه را كمتر خواهد كرد. دو سه هفته نوروز براي همه فرصتي فراهم است كه درباره عملكرد گذشته و برنامه هاي آينده خودمان، تعمق كنيم. نبايد خسته و كوفته از سفر برگرديم. تمام كوشش ها بايد صرف اين بشود كه از محيط پرنشاط بهره گرفته شود. شروع كار در سال تازه بايد با روحيه بهتري همراه بشود. چرا بايد به گذشته نگاه كنيم! از قديم گفته اندگذشته چراغ راه آينده انسانها است در هر سال تجارب تلخ و شيريني را كسب مي كنند كه بازنگري آنها مي تواند دلايل شكست و پيروزي را بنماياند. سال گذشته با هر مشقتي كه بود به پايان رسيده است و اكنون در آستانه فصلي تازه قرارگرفته ايم. اصلاح روشهاي مان در عرصه كار و زندگي مي تواند آينده بهتري را به ما نويد بدهد. اين فرصت را نبايد از دست داد. در سالي كه گذشت با همه دشواريهايي كه در قلمرو اقتصادي داشتيم، در عرصه هاي فرهنگي واجتماعي، با وضعيت متفاوت و اميدواركننده اي روبه رو فضايي شده ايم در برابرمان ظاهرشده است كه مبتني برقانونمداري بيشتر و نظم و انضباط فراتري است. فرصتي براي توسعه دامنه بحث هاي اجتماعي از اتاقهاي دربسته به سطح كوچه و خيابان فراهم آمده است. اين توفيق را دست كم نگيريم. عادت كنيم كه عقايد و ايده هايمان را از طريق صحبت و بحث پيش ببريم. مي توانيم در خانواده اين كار را تمرين روزهاي كنيم پرنشاطاول سال موقعيت خوبي براي اين تمرين است. مي توان با اعضاي خانواده به اين تفاهم رسيد كه هر برنامه اي كه تدارك ديده مي شودمتكي بر راي و خواست اكثريت اعضاي خانواده باشد. حق وتوي پدر و مادر به جاي خود، اما در جاهايي كه توجيه مناسب دارد مي توان به پيشنهادهاي كوچكترها نيز اهميت داد و به آنها آموخت كه در عرصه زندگي نيز، راه كمال تنها از مسير اهميت دادن به عقايدديگران مي گذرد و زندگي پرنشاط حاصل نخواهد شد مگر آنكه شادي و غم ديگران رامال خودمان بدانيم. در غير اين صورت، هنگام بروز سختي ها خودمان را تنها خواهيم يافت و كسي براي كمك پا پيش نخواهد گذاشت. برنامه مدوني براي آينده بريزيم دولت براي تدارك بودجه كل كشور، پيش از هركاري برنامه ها و اهداف خود را مشخص مي كند. هزاران كارشناس در سازمان برنامه و بودجه و ادارات طرح و برنامه نهادهاي دولتي وقت خودرا صرف مي كنند تا رئوس برنامه ها را مشخص كنند. كار بعدي برآورد هزينه هايي است كه در مرحله اجرا ضروري است. تمام آنچه كه بايد بشود برروي كاغذ مي آيد و از سوي نهادهاي مختلفي مورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرد. كار مهم آنها در اين مرحله تعيين اهميت و اولويت هر طرح است. وقتي دولت پول محدودي در اختيار دارد، بايد دقت شود كه اين پول در مهمترين و ضروري ترين محل هزينه بشود. مي بينيم كه دولت هم براثر ناتواني مالي ناچار مي شود روي برخي از پيشنهادها، خط بكشد و يا اجراي آنها را به سال ديگري حواله بدهد. در كار تدوين برنامه يكساله در خانوار هم مي توان به چنين الگويي دست يافت. اعضاي خانواده مي توانند رئوس كارهاي مهمي را كه مايل به انجامش هستند، مكتوب كنند. الگوي مصرف روزمره بايد تعيين بشود. بايد مشخص كرد كه خانواده در ماه چه مبلغي براي برآوردن نيازهاي اصلي خود كنار مي گذارد و چه مبلغي از درآمدها برجاي مي ماند. اگر خانواده درآمد ثابتي دارد، مي تواند دقت بيشتري هم در برنامه ريزي يكساله به عمل آورد. به طور مشخص مي توان برآورد كرد كه قدرت مانور مالي خانواده تا چه حد است وحد زياده روي و خويشتنداري در هزينه ها در كجاست. بدون شك كاهش قدرت خريد در سالهاي اخير برقدرت مانور مالي خانواده ها تاثير منفي گذاشته است. بسياري از آنها براي خرج و دخل عادي نيز مشكل دارند. بنابراين هنگام تدوين برنامه يكساله، چشم انداز مطلوبي در برابر قرار نمي گيرد. بسياري ازطرحهاي پيشنهادي خط مي خورد و خانواده ناچار است كه با كاهش سطح برخورداري خود از رفاه اجتماعي تن در بدهد. در جستجوي راههايي به سوي موقعيت بهتر با همه مسايلي كه در زمينه نابرابري درآمدها و هزينه ها در خانوارهاي شهري كشور گفته مي شود و عليرغم تاييد كارشناسان بانك مركزي كه هر خانواده شهري حداقل ماهانه 200 هزار ريال بيش از درآمدش خرج مي كند نبايد مايوس شد و از توانمنديهاي استفاده نشده خانواده ها غافل ماند. آسانترين راه براي برابر كردن هزينه و درآمد، كاستن از تمنيات و خواست هاست، كه قابل توصيه نيست. در حقيقت بخشي از رشد خانواده و جامعه در گروي مطرح كردن تقاضاي تازه اما است راه ديگري نيز وجود دارد كه البته در عمل دشوار مي نمايد و آن يافتن راههايي براي افزايش درآمد است. براي كسب درآمد بيشتر، ناچار كار افزونتري هم بايد انجام گيرد. شاخص هاي ديگري نيز وجود دارد كه به قدرت مالي خانواده مي افزايد. براي مثال اقامت در شهرهاي كوچكتر هزينه كمتري هم به بار مي آورد. در شهرهايي مانند تهران، تنها اجاره مسكن يك حقوق كامل رابه خود اختصاص مي دهد. در شهرستانها هم اجاره پايين تر است و هم با شرايط آسانتري مي توان به ساخت و ساز پرداخت. توجه كنيم كه تهيه زميني در حاشيه شهرهاي كوچك خرج چنداني نيازندارد. ساير هزينه هاي خانوار و بخصوص آن چه كه برج ناميده مي شود، در شهرهاي كوچك كمتر سربار اقتصاد خانواده ها مي شود. تغيير محل زندگي، بدون آن كه سطح رفاه خانواده پايين تر كشيده شود، موقعيت بهتري فراهم مي آورد تا خانواده ها بتوانند به مديريت معاش خود كمك برسانند. كاركنان دولت در مناطق دور افتاده مزيت هاي افزونتري دريافت مي كنندكه در كنار كاهش هزينه ها دگرگوني در اقتصاد خانواده را ممكن مي كند. همه اين موارد دربرنامه ريزي يك ساله بايد مورد توجه قرار بگيرد. آن چه كه روشن است مردم ديارهاي مختلف كشورمان با الگوهاي مختلفي زندگي مي كنند و هزينه هاي زندگي در همه جا باهم برابرنيست. انتخاب درست محل كار و زندگي يكي از اصولي است كه در ساماندهي اقتصاد خانواده نقش مهمي دارد و به همين جهت بايد با دقت بيشتري مورد توجه قرار گيرد. همه درآمدها، براي خرج كردن نيست در تدوين الگوي مناسب معيشت، تا كنون بيشتر در زمينه درآمدها و هزينه ها بحث كرده ايم. گزارشها نشان مي دهد كه ميل به پس انداز در كشورمان بسيار پايين است. آن دسته از مردم نيز كه بخشي از درآمدهاي خودرا كنار مي گذارند با هر مشكل يا نياز تازه، آنرا ازسيستم بانكي بيرون مي كشند و اغلب مي بينيم كه نمي توانند مجددا پول برداشتي رابه حسابشان بازگردانند. در ابتداي سال، بررسي وضعيت عملكرد مالي خانواده در طول يك سال گذشته يكي از مهمترين كارهايي است كه براي تدوين يك برنامه تازه مورد نياز است. ترازنامه مالي خانواده مي تواند شامل موارد ساده اي باشد كه احتياج به تخصصي در كار حسابداري ندارد. مي توان مجموع درآمدها و هزينه هاي يكساله را برآورد تفاوت كرد اين دو رقم نشان مي دهد كه وضعيت مالي خانواده بهبود يافته يا آنكه از تامين نيازها عقب مانده است. فقط با درك موقعيت مالي يك ساله است كه مي توان تصوير سال آينده را به درستي ترسيم كرد و در حقيقت باآگاهي به سوي سال تازه گام برداشت. نگاهي مجدد به فهرست هزينه هاي خانوار نشان مي دهد كه كدام يك از هزينه هايي كه در يكسال گذشته انجام شده است، مي توانست اتفاق نيفتد و يا كمتر شود. اشتباهاتي را كه در سال گذشته موجب هدر رفتن بخشي از اندوخته ها شده است، ديگرنبايد تكرار كرد و اين مهمترين سودمندي توجه به تراز مالي گذشته خانوار است. چيزي كه بايد در ذهن همه اعضاي خانواده جابيفتد اين است كه اولا خرجهاي خانواده تابع قانون و سطح مشخصي نيست و به دليل بروزوضعيت هاي مختلف فراز و نشيب دارد و ديگر اين كه همه درآمدها براي خرج كردن نيست وبايد كه هزينه هاي خانوار به گونه اي تدوين بشود كه چيزي براي روزمبادا كنار گذاشته شود. با روحيه بهتري گام در سال تازه بگذاريم گذشته از مسايل مالي و دشواري هاي زندگي، يكي از مقدمات موفقيت در بهبود شرايط زندگي، داشتن روحيه اي مناسب براي برخورد بامشكلات، از ميان برداشتن موانع و بالاخره بهره گيري از فرصت هاي زندگي است. بدون روحيه شاداب، مسائل و مشكلات بزرگتر از آن به نظر مي رسدكه هستند و امكانات و توانمندي شخص و اعضاي خانواده، رنگ مي بازند و به اين ترتيبتدوين و يك اجراي يك برنامه كارساز براي بهبود شرايط زندگي دشوار چه مي شود بهتر كه با روحيه مناسب و پرنشاطي گام در سال تازه بگذاريم. متوجه باشيم كه اقتصاد كشور نيز بامشكلاتي روبه روست كه رفع آنها به همدلي همه اقشار جامعه و همراهي با برنامه هايي دارد كه دولت براي بهبود شرايط به اجرا در مي آورد. طبيعي است كه خويشتنداري، كاستن از سطح تقاضاها، مستلزم عبور از دوران سخت است. اگر همه افراد جامعه به درستي وضعيت موجود رابشناسند، طبعا گامهايي نيز كه بر مي دارند با سنجيدن درست امكانات و استفاده صحيح ازتوانمنديها انجام خواهد گرفت. كاستن از سطح تقاضا همواره با كاهش سطح بهره وري از رفاه همراه نيست. بسياري از هزينه هاي خانوار قابل حذف و يا تعديل است. نوع لباسي كه انتخاب مي كنيد، محل خريد وكيفيت آن يك بخش مساله است و استفاده درست از آن به گونه اي كه مدت بيشتري دوام بياورد بخش ديگر. اگر اصول مناسب را به كار بنديم، از ابزارها و امكانات مي توانيم براي دوره طولاني تري بهره برداري كنيم و هزينه كمتري به بار بياوريم. در يك نگاه مي توان هزينه هاي غيرلازمي را در اقتصاد خانواده ها مشاهده كرد. بسياري از مردم تنها بدون آنكه توانايي تامين هزينه هاي خودرو شخصي را داشته باشند، صاحب آن هستند. درست است كه وضعيت نامطلوب حمل و نقل شهري بسياري از مردم را ناچار از تملك اتومبيل شخصي مي كند، اما بايد توجه داشت كه داشتن اتومبيل دركنار خارج كردن سرمايه هنگفتي از دست خانواده، شانس بروز خسارتهايي را هم افزايش مي دهد كه معمولا تامين آن از عهده خانواده خارج است. بنابراين اگر اتومبيل داريد، بهتر كه پوشش بيمه اي لازم رابراي آن تدارك ببينيد. بسياري از خانواده هاي صاحب اتومبيل در طول سال براثر عدم دقت در تمديد اعتبار بيمه نامه هاي خود به هزينه هايي كشيده مي شوند كه روي اقتصاد خانواده تاثيرنامطلوبي مي گذارد و تحقق ديگر اهداف را به خطر مي اندازد.