Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761220-40845S1

Date of Document: 1998-03-11

ارزش، معرفت و منطق عصردانايي پايان عصر ارتباطات، آغاز عصر دانايي (بخش پاياني ) ما در عصر وفور مهمترين چيزي كه احتياج داريم، خرد انتخاباست، خرد انتخاب احتياج به دانايي هاي پيشرفته دارد كه كاملا با دانايي هايي كه در عصركميابي نياز داريم متفاوت است. مهمترين مساله جهان معاصر بحران ادراك است. يعني شما با ذهنيت مرسوم و الگوهاي معرفتي مرسوم نمي توانيد پديده هاي عصر جديد را بشناسيد، با اين پديده ها مواجه شويد و براي آنهاراه حلهاي مناسب پيدا كنيد. هنجارها و ارزشهاي جديد محيط كار: جدول دو را مي توان به عنوان يك نمونه از تغيير ارزش و هنجارهايي كه به كار حاكم است عنوان كرد اين جدول مربوطبه دره سليكان است. دره سليكان سمبل جذب آخرين پيشرفتهاي تكنولوژيكي بخصوص در حوزه مديريت دو است ميليون جمعيت توليد ناخالص داخلي معادل 65 ميليارد را دارند. اين دره شامل 6 هزار شركت است كه بيش ميليارد 200از دلار در سال فروش دارند و نرخ رشد سالانه اش بالاي 20 درصد است. هنجارها و ارزشهاي جديد در دره سليكان (جدول دو ) - فرهنگ ساختارهاي سازماني نامتمركز منعطف، آميبي و شبكه اي - توانايي تخريب خلاق - تحمل شكست - تحمل ازدست دادن آنچه باارزش است (افراد و اسرار ) - شوق تحول - جستجوي خطر - وسواس نوآوري - تنوع - روح تيمي - نظام شايستگي - انعطاف بازار نيروي كار - تحمل ابهام و توانايي تصميم گيري در فضاي پرابهام - امكانات عالي آموزش - دسترسي به سرمايه هاي پرمخاطره با نگاهي به اين متغيرها معلوم مي شود كه تا چه حد فضا و فرهنگ حاكم بر سازمانها و ارزشها و هنجارهاي شكل دهنده رفتار سازماني تغيير پرداخت كرده است. در اين جدول تحمل شكست را مي بينيم يك بررسي نشان داده بيشترين مديران موفق در دره سليكان را ورشكستگان تشكيل مي دهند. درست چيزي كه به عنوان ضدارزش براي جامعه صنعتي و ماقبل صنعت مطرح است. چون اعتقاد براين است كه تجربه و آموخته هايي كه ازطريق شكست به سازمان منتقل مي شود، بسيار باارزش است. نكته ديگر تحمل ازدست دادن آنچه باارزش است (افراد و اسرار ) افرادي كه با سرمايه گذاريهاي زيادي كه روي آنها انجام شده باارزش شده اند و بعد اسرار است كه هر دو تا به عنوان سرمايه تلقي مي شوند و سازمانهاي متعارف هرگزنبايد اين دو را ازدست بدهند. اما درعصر جديد بايد اين تحمل باشد. اگر تمام نكات موجود در جدول دو را كنار هم بگذاريم مي بينيم كه فضاي فرهنگي اجتماعي كاملا متفاوت بر سازمان ها حاكم شده است تا بتواند پاسخگوي اين تحولي باشد كه در حوزه كارو سازماندهي امور اتفاق افتاده است. الزامات معرفتي عصر حاضر مهمترين مساله جهان معاصر بحران ادراك يعني است شما با ذهنيت مرسوم و الگوهاي معرفتي مرسوم نمي توانيد پديده هاي عصرجديد را بشناسيد، بااين پديده ها مواجه شويد و براي آنهاراه حلهاي مناسب پيدا كنيد. اين ذهنيت تازه اي است كه الان به عنوان يك الزام خودش را به ما تحميل مي كند و چند ويژگي مهم دارد. يكي از اين ويژگيهاتفكر جهاني است. اگر ما فرض را بر اين بگذاريم كه حجم فعاليت هايي كه در عرصه هاي جهاني انجام مي شود، روزبه روز بيشتر مي شود ما مي بينيم حتي كشورهاي درحال توسعه لازم دارند كه با يك تفكر جهاني در اين فعاليت حضور پيدا كنند. تفكر جهاني تفكري است سيستمي، كل نگر، پذيرنده تنوع و تفاوت و از نظر فرهنگي متكثر. از آن سو تفكر شبكه اي است يعني اينكه ما بتوانيم روابط را تنظيم كنيم و از فرصت ها استفاده كنيم. تفكرشبكه اي با مدل مرسوم تفكر يك تفاوت عمده دارد. تفكر مرسوم را يك انديشمندبه يك درخت تشبيه مي كند كه يك ريشه و ساقه دارد با شاخه هاي بسيار يعني از كثرت به وحدت رسيدن; درتفكر سنتي اختلاف و تفاوت اصلا مرسوم نيست. ولي در تفكر شبكه اي تمثيلش ريشه زنبق است كه يك پياز دارد در زير خاك يك ساقه دارد، كه آن ساقه منجر به ريشه ديگري مي شود و همين طور ما يك شبكه اي از ريشه هاي به هم پيوسته داريم. در نتيجه بالا و پايين وجود ندارد، سلسله مراتب وجود ندارد. تفاوت و اختلاف را به راحتي مي شود تحمل كرد. الزامات معرفتي عصر حاضر (جدول ) 3 - تفكر جهاني - تفكر شبكه اي - Porfationتفكر - تفكر نقاد - تفكر وارانه و سافت شكن تفكر وارانه يا سافت شكن را چارلز هندي مطرح كرده است. او مي گويد: بايد با نگاهي وارانه به مسايل جامعه جديد برخورد كرد، درواقع تمام ساختارهاي ذهني را بايد دور ريخت و از نو اين ساختارها را شكل داد. اين تفكر وارانه براي حافظان وضع موجود غيرقابل تحمل است. هندي معتقد است كه با اين نگاه بوده است كه تاريخ سازان توانستند تحولات تاريخي را ايجاد كنند. منطق و اصول حاكم منطق و اصول حاكم در جدول شماره چهار اشاره شده است اما مبحث منسوخي، وفور و فراريت مهمتر هستند. منطق و اصول حاكم (جدول چهار ) - منسوخيت - وفور - فراريت - شيزوفرني استراتژيك نيروهاي متناقض جهاني شدن و محلي ماندن Localism Clobalism تخصص گرايي و سلطنت بر Olgoplisticبازار Segmentation رقابت - Copetitionهمكاري اين سه پديده هايي بودند كه از ديدگاه اقتصادي منفور و مضر تلقي مي شدند، اما حالا در تفكر جديد به عنوان عوامل مهم وساختاري از آنها بحث مي شود. منسوخيت. يعني منسوخيت هرچيز ازمحصول تكنولوژي گرفته تا انديشه وتئوري. اينها به سرعت درحال منسوخ شدن هستند و خود اين به عامل تسريع نوآوري تبديل مي شود. وفور; .ما وارد عصر وفور شده ايم يعني از عصر كميابي دور شده ايم. مديريت درعصر وفور با مديريت در عصر كميابي خيلي متفاوت است. يكي از نشانه هاي وفور اين است كه براي مثال بيش ميليون 7از نظام جديد داد و ستد و معامله ايجاد شده است. يا اينترنت در زمينه اطلاعات توليد مي كند. درواقع جرياني رابه وجود آورده كه خودش، خودش راتقويت مي كند و به جايي مي رسد كه اصلامعلوم و قابل پيش بيني نيست. ما در عصر وفور مهمترين چيزي كه احتياج داريم، خرد انتخاب است، خرد انتخاب احتياج به دانايي هاي پيشرفته دارد كه كاملا با دانايي هايي كه در عصر كميابي نياز داريم متفاوت است. فراريت. حالت اترگونه اي است كه در فضاي تقاضا حاكم است. سليقه ها، ايده ها همه به سرعت تغيير پيدا مي كند و سازمان ها بايد خودشان را به اين انطباق بدهند. خوب اگر به اين امر به عنوان عامل ساختاري و مهم توجه نكنند مشكل پيدا مي كنند. شيزوفرني استراتژيك; درروانشناسي به طور كلي به شخصي شيزوفرني مي گويند كه تعارض وتناقض بيمارگونه دارد. حالا بحث اين است كه استراتژيست موفق در كسب و كارهاي امروز براي مقابله با همزيستي روندهاي متناقض اين مرحله را بايد طي كند، يا مي شودگفت بايد شيزوفرني فكر بايد كند اين اصل را بپذيريم كه تناقض درواقع اصل حاكم بر پديده هاي عصرجديد است. نيروهايي متناقض وجود دارند كه به موازات هم رشد مي كنند كه چند نمونه آن در جدول چهار ذكر شده اند. جمع بندي در دنياي جديد ما بايد به يك سري توانايي هاي جديد مجهز شويم. براي مقابله با پديده هاي عصر حاضرتوانايي تحمل پديده هايي كه قبلا منفي ارزيابي مي شده را داشته باشيم، مثل تناقض، تعارض، ابهام، حفظ راز، عدم يقين، پيش يبني ناپذيري. اينها حوزه هايي است كه جامعه شناس معرفتي بايد به آن بپردازد و از همه مهمتر و شايد مهمترين مساله كه بايدجامعه شناسي مطرح كند نوع نگاه به اين تحولات است كه چگونه مي خواهد براي اين سيل تحولاتي كه از بيرون وارد مي شود راه حل ارائه كند. دكتر شهيندخت خوارزمي