Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761212-40634S1

Date of Document: 1998-03-03

در محيطي متشنج اجتماع دانشجويان در مقابل دانشگاه تهران برگزار شد . سرويس سياسي: روز گذشته از سوي اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانشجويان سراسر كشور (دفتر تحكيم وحدت ) در اعتراض به تصميم هيات مركزي نظارت بر انتخابات مبني بر رد صلاحيت تعدادي از كانديداهاي انتخابات مياندوره اي مجلس پنجم تجمع گسترده اي با مجوز رسمي وزارت كشور در مقابل سردر ورودي دانشگاه تهران برگزار شد. به گزارش خبرنگار همشهري در اين تجمع كه به دليل بروز حركات خشن و تهاجمي گروهي معدود به خشونت و درگيري كشيده شد دو تن از اعضاي شوراي مركزي انجمنهاي اسلامي دانشجويان (دفتر تحكيم وحدت ) در فضايي آشوبزده و در ميان حركات ايذايي مهاجمين از جمله پرتابسنگ، لنگه كفش، ميوه گنديده، دسته شكسته چتر، و.. و نيز در ميان حمايت شعارهاي انقلابي از سوي دانشجويان شركت كننده كه تعداد آنها بالغ برحدود 2500 تن مي شد ضمن تاكيد بر اعتراض دفتر تحكيم به روند بررسي صلاحيتها به تشريح ديدگاههاي اتحاديه پرداختند. در ابتدا فراهاني (عضو شوراي مركزي ) با تاكيد بر حفظ آرامش تجمع كنندگان و محكوم كردن حركات جمع قليلي كه در پي به آشوب كشيدن تجمع بودند تصريح كرد: انتخابات به عنوان يكي از مكانيزمها و اهرمهاي اثبات جمهوريت نظام ازمهمترين اهرمهايي است كه جنبش دانشجويي همواره بر آن تاكيد كرده وي است در ادامه افزود: جنبش دانشجويي همواره خود را مصرح به قانون اساسي دانسته و معتقد است كه تنهاراه اعمال جمهوريت نظام، پياده شدن قانون اساسي است، ولي متاسفانه در حال حاضر سرنوشت ملت نه از طريق اجراي قانون اساسي، كه با اعمال سلايق سياسي مختلف و تفسير به راي هاي جناحي از قانون اساسي به بازي گرفته مي شود. پس از سخنان فراهاني جمعيت شركت كننده در اين اجتماع اعتراض آميز با سردادن شعارهايي در حمايت از آقاي خاتمي و صيانت قانون اساسي، عملكردهاي انحصارطلبانه به منظور تضعيف دولت جمهوري اسلامي و نيز چگونگي تعيين صلاحيتهاي كانديداهااز سوي هيات نظارت را محكوم كردند. از جمله شعارهامي توان به اين موارد اشاره كرد: دولت انقلابي، سرمايه نظام است، انتخابات سالم سفارش امام /است وصيت خميني، ميزان راي /ملت دوم خردادماه اتمام حجت ماست، خاتمي زنده دل مظهر ملت /ماست خشونت و تحجر اسلام طالباني است، اسلام طالباني اسلام امريكايي /است دانشجو، دانشجو اتحاد خاتمي اتحاد، خاتمي، اقتدار /اقتدار نظارت جناحي ملغي بايد مجلس گردد، انتخابي ايجاد بايد /گردد نيروي انتظامي، /امنيت امنيت خاتمي، خاتمي، صيانت از قوانين، وظيفه و كارتوست; آراي بيست ميليوني ياور و همراه /توست... گفتني است همزمان با سردادن شعار از سوي دانشجويان شركت كننده دراين تجمع اعتراض آميز گروه اندك هرج و مرج طلبان كه با قصددرگيري و ايجاد بلوا سعي در برهم زدن مراسم داشتند به شكل دسته هاي چندنفره و با حضور در جمع دانشجويان قصد تعرض وپيشروي به سمت تريبون سخنراني را داشتند كه با هوشياري واقدامات مامورين حفاظت مراسم كه از جمع دانشجويان دفترتحكيم وحدت و با بستن بازوبندهاي مخصوص انتظامات مشخص بودند، به عقب رانده شدند. اضافه مي شود كه شدت خشونت به كار رفته از سوي گروه فشار حاضر در مراسم بقدري گسترده بودو عمق داشت كه دانشجويان تجمع كننده ضمن سردادن شعارهايي ازنيروي انتظامي كه در محل حضور داشت، ولي عملا براي كنترل وكاهش درگيريها اقدامي صورت نمي داد درخواست امنيت مي كردند. از جمله مي توان به اين شعار اشاره كرد: نيروي انتظامي تسليت، تسليت! همچنين در ادامه سيد سراج الدين ميردامادي يكي ديگر از اعضاي شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت در فضايي متشنج كه چندين بار بلندگوي جايگاه سخنراني توسطحملات و تهاجم هاي پراكنده گروه فشار قطع و مجددا توسطبرگزاركنندگان مراسم وصل شد در سخناني ضمن تاكيد بر احترام جنبش دانشجويي به نظريات شوراي نگهبان اظهار داشت: مشروعيت، عبارت است از مايه دوام هرنظام سياسي و بدون اين مايه دولتها نمي توانند از طريق سركوب، حكومت همان طور كنند كه دوام هرنظام سياسي برپايه مشروعيت آن زوالشان است، نيز با از بين رفتن آن مشروعيت فرا مي رسد. وي همچنين افزود: مهمترين منابع مشروعيت در نظام ما، اسلاميت و جمهوريت نظام است و همان طور كه امام (ره ) تاكيد داشته اندنه يك كلمه كم، نه يك كلمه زياد. جمهوريت به عنوان يكي از مهمترين اركان ضروري برخاسته از آموزه هاي مذهبي مردم در صحنه حضور مردم است كه قوام و معنا مي يابد و آنچه كه به اين منبع مهم مشروعيت ( جمهوريت ) رونق مي دهد مشاركت توام با رقابت است كه نشاط سياسي و مشاركت مردمي را در يك نظام جمهوري ارتقا مي بخشد. وي تاكيد كرد: در واقع تضمين كننده ركن جمهوريت در نظام اسلامي، مشاركت عادلانه وسالم مردم است. ميردامادي همچنين در ادامه سخنراني جمعيت حاضر را به آرامش دعوت مي كرد و از آنان درخواست داشت كه به تحريكات ايذايي مهاجمان پاسخ ندهند. ميردامادي همچنين گفت: يكي از اشكالات نظارت استصوابي خدشه وارد كردن به آراي كل جمعيت راي دهنده در انتخابات است كه در واقع انتخاباتي چندميليوني به انتخاباتي با آراي دو سه يا چندنفره تبديل مي شود كه خود مغاير با روح قانون اساسي است و در نظام جمهوري اسلامي رجحان نظر تني چند و اقليتي معدود براكثريتي عظيم به هيچ عنوان پذيرفتني سخنران نيست مراسم درادامه تاكيد كرد: اعضاي نهاد محترم شوراي نگهبان كه منتخبرهبري هستند و مورد احترام دانشجويان، در روند فعاليتهاي سياسي خود در سالهاي اخير اشكالات قابل توجهي از خود بروزداده اند كه وظيفه جنبش دانشجويي طرح وجود اين اشكالات است. ميردامادي با اشاره به رد صلاحيت تني چند ازكانديداهاي انتخابات ميان دوره اي مجلس پنجم از جمله بهزادنبوي (كانديداي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ) و ابراهيم اصغرزاده (كانديداي دفتر تحكيم وحدت ) دلايل اعلام شده در خصوص رد صلاحيت اين دو را كاملا غيرقابل قبول و غيرمنطقي دانست و عملكرد هيات نظارت بر انتخابات را در اين خصوص كاملا سليقه اي و جناحي دانست. اضافه مي شود كه ميردامادي در ادامه به دليل وضعيت نامطلوب و به خشونت كشيده شدن مراسم، سخنراني خود رانيمه تمام گذاشت و از تمام حاضرين درخواست كرد ضمن حفظ آرامش، محوطه را ترك كنند. بنا به مشاهدات خبرنگار همشهري گروه فشار حاضر در مراسم كه تعداد آنها به بيش از پنجاه - شصت نفر نمي رسيد در فواصل متعدد با پرتاب سنگ به سمت تريبون سخنراني، سردادن شعارهايي در محكوميت برگزاري اين تجمع و ايجاد درگيري فيزيكي با حاضرين بشدت بر فضاي عدم امنيت در مقابل سردردانشگاه مي افزودند به گونه اي كه چندتن از دانشجويان موردحمله قرار گرفته با سر و پيشاني شكسته و صورت زخمي روانه بيمارستان شدند. همچنين خبرنگار همشهري گفتگويي با يكي ازمقامات وزارت كشور كه در محل حضور يافته بود انجام داد كه وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا نيروي انتظامي حاضر درمحل اقدام به كنترل درگيريها و تامين امنيت مراسمي كه بامجوز رسمي وزارت كشور برگزار شده؟ نمي كند گفت: نيروي انتظامي قاعدتا موظف به كنترل امنيت مراسم و دستگيري متخلفين است. خاطر نشان مي شود كه به دليل ناتمام ماندن مراسم دفتر تحكيم وحدت دانشجويان معترض به حركات گروه فشار با سردادن شعارهايي به سمت ميدان انقلاب به حركت درآمدند و گروهي از مردم نيز در اين مسير با آنان همراه شدند و از سوي ديگر نيروي انتظامي كه در طول مراسم صرفا باحضور فيزيكي ماموران خود در حاشيه خيابان انقلاب (روبه روي سردر دانشگاه ) بر انجام اعمال خشن و ايذايي گروه فشار نظارت مي كردند و نيز مامورين امنيتي حاضر در محل با تهاجم به سمت دانشجويان اقدام به ضرب و شتم و بعضا دستگيري آنان كردند. انجمن اسلامي دانشجويان ديروز در اطلاعيه اي كه يك نسخه از آن در اختيار همشهري قرار گرفت، ضمن اعتراض به حمله به دانشجويان خواستار اعاده حقوق آنان و اقدامهاي قانوني شد.