Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761211-40533S1

Date of Document: 1998-03-02

در گردهمايي مديران شهرسازي و معماري شهر تهران اعلام شد: كيفيت ساخت و ساز از سال آينده در همه مناطق تهران كنترل مي شود . سرويس شهري: با بهره گيري از 700 كارشناس فني و مهندس كنترل كيفي ساخت و ساز شهري سال آينده در تهران فراگير مي شود. دكتر زاهدي رئيس گروه مطالعات ستاد هدايت و كنترل ساخت و ساز شهري طي سخناني درگردهمايي معرفي نظام نوين هدايت و كنترل ساخت و ساز شهري كه با حضورمديران شهرسازي و معماري شهرداري تهران برپا شد خاطرنشان كرد: با فراگير شدن نظارت وكنترل بر ساخت و ساز شهري منطبق بااستانداردهاي معماري وآيين نامه هاي نارسايي هامشكلات شهرسازي، و موانع قانوني موجود برسر راه مهندسان ناظر از ميان رفته وراه دستيابي به برخوردار شهري قانونمند، از ضوابط ومعيارهاي شهرسازي هموارتر خواهدشد. دكتر زاهدي همچنين گفت امروزه ساخت و ساز مستلزم به كارگيري تخصص هاي بسيار گوناگون است و از اين رو ايجاد هسته هاي كنترل كيفي در شهرداري هاي مناطق در عمل ناممكن و بسيار پرهزينه است لذا ضرورت دارد ازنيروهاي كارشناس و مهندسان مشاور در شركت هاي خدمات فني و مهندسي بيشترين بهره گرفته شود. وي با اشاره به اين كه پيش ازاين در بسياري از كشورها كنترل كيفي ساخت و ساز، كاري مهمل لوكس، و غيرجدي تلقي مي شد گفت: ژاپن از جمله اين كشورها بودولي اكنون به اين حد رسيده است كه هيچ توليدي در اين كشور بدون كنترل كيفي و بدون وجود روش هاي لازم براي تضمين كيفي صورت نمي پذيرد. دكتر زاهدي با اشاره به اينكه شركت هاي خدمات فني در مدت يكسال كار سه هزار متقاضي راپذيرفته اند گفت: پروانه 550تاكنون ساختماني صادر شده است و موفقيت نسبي نظام نوين هدايت و كنترل ساخت و ساز شهري نيز در گرو همكاري صادقانه مسئولان شهرداري و مديران شركت هاي خدمات فني است. وي تعداد شركت هاي تحت پوشش نظام نوين هدايت و كنترل ساخت و ساز شهري را 94 مورداعلام كرد و گفت در اين شركت ها 700 كارشناس به عنوان بازوي فني شهرداري تلاش مي كنندكه در سال آينده با آغاز فعاليت كنترل كيفي دامنه عملكرد نظام نوين هدايت وكنترل ساخت وساز شهري تمام ساخت و سازها در كلان شهرتهران را در بر خواهد گرفت ستاد هدايت و كنترل ساخت و ساز شهري تهران سي ام بهمن 1375 با انگيزه ايجاد همكاري وهماهنگي ميان سازمانها ونهادهاي مسئول امور شهري وبراي دستيابي به ضوابطي روشن واهدافي يكسان براي رفع نابساماني هاي ساخت و ساز شهري شكل گرفته است تا هم سرمايه هاي كلان ساخت وساز را به سمت بهره وري سوق دهد و هم فضاي شهررا از كيفيت مطلوبو شايسته برخوردار كند. در اين گردهمايي مهندس غفراني شهردار منطقه چهار تهران طي سخناني تحول كيفي در ساخت و ساز و ضرورت حمايت از سياست هاي ارتقاي كيفي را از اولويت هاي كاري نظام نوين هدايت و كنترل ساخت و ساز شهري برشمرد و گفت: با برنامه ريزي، سازماندهي وبهره گيري شبكه معماري شهرها از هويت اصيل تاريخي مي توان چشم انداز اميدواركننده اي رافرا روي شهر بزرگ تهران وديگر شهرها پيش بيني كرد تا ازرهگذر آن هويت از دست رفته معماري غني و كارآمد اين مرزوبوم بار ديگر خود را نمايان سازد. مهندس معيني معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران نيز در اين گردهمايي ضرورت تمركز نيروهاي فني بخش خصوصي وبهره گيري از توان كارشناسي آنهارا يادآور شد وگفت: مااميدواريم در آينده سمينارهاي ديگري از اين دست تشكيل شود تامردم، مديران ومسئولان بيش ازگذشته با نظام نوين هدايت وكنترل ساخت و ساز شهري آشناشوند و از رهگذر اين شناخت كارشناسان ومعاونت هاي معماري و شهرسازي با همكاري و همراهي شركت هاي خدمات فني و مهندسي -كه هسته هاي كنترل كيفي هستند -بتوانند بستر مناسب براي تحقق برنامه هاي مدون نظام نوين را فراهم آورند. به گزارش خبرنگار ما مهندس پردلي دبير اجرايي ستاد نظام نوين هدايت و كنترل ساخت وساز شهري ضمن برشمردن ويژگي هاي ساخت و ساز در دوران تاريخي شهر تهران، به مسئله افزايش جمعيت و رشد روزافزون نياز به تامين مسكن با كيفيت اشاره كرد و گفت: شهر تهران مانند بسياري از شهرهاي ايران بر روي كمربند زلزله قرار گرفته و به همين خاطر حمايت از ساخت بناي با كيفيت و برخورد باتخلف ازاين اصل سرمايه ملي تلقي شده ودر نهايت موجبخواهد شد كه عمر ساخت و سازبه ميزان قابل توجهي افزايش يابد. دكتر بهبهاني معاون فني ستادنظام نوين هدايت و كنترل ساخت وساز شهري يكي ديگر از سخنرانان بود كه به شيوه هاي تامين اهداف كنترل كيفي اشاره كرد و گفت: ديگر دوران نقشه هاي دو برگي و اقدامات سطحي براي كنترل ساخت و سازشهري سپري شده است و اكنون فعاليت ها درجهان متمدن امروزبايد بر مبناي استانداردهاي مورد قبول جهاني بوده و مطالعات مبتني برنقشه هاي دقيق فني و تخصصي ساخت وساز باشد، نيز به تدريج و به طور كامل در زمينه هايي كه به شهرداري مربوط مي شود سامان داده شود. مهندس زنوزي ازكارشناسان برجسته معماري وشهرسازي ضمن برشمردن روند رشدسطحي شهرتهران و افزايش بي رويه جمعيت تاكيد كرد اكنون در شهر تهران و يا دست كم بخش هاي شمالي آن از نظر تعدادطبقات از متوسطشهر پاريس فراتر رفته است كه اين افزايش اهميت كليدي توجه به كنترل كيفيت را دوچندان مي كند. وي با اشاره به اينكه جمعيت شهر تهران و اطراف آن سيرصعودي پيدا كرده است گفت: زمان به سرعت سپري مي شود وچنانچه تمهيدات فعالانه و مسئولانه در عرصه كنترل كيفي پيش بيني نشود خسارت هاي ناشي از خطرات زلزله، آتش سوزي و حتي زيبايي شناسي شهري غير قابل جبران خواهد بود.