Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761210-40443S1

Date of Document: 1998-03-01

متوسط اجاره پرداختي براي يك مترمربع خانه در مناطق مختلف تهران اعلام شد سرويس شهري: متوسط اجاره بهاي يك مترمربع خانه در نيمه نخست امسال در شهر تهران ريال 6517معادل بود كه بالاترين ميزان در بين ساير شهرهاي كشور بعد است از تهران شهرهاي رشت، قزوين، كرج، شيراز، تبريز، اهواز، اصفهان و مشهد بالاترين ميزان اجاره بها را داشته اند. به گزارش دفتر برنامه ريزي واقتصاد مسكن وزارت مسكن وشهرسازي در نيمه نخست امسال پايين ترين متوسط اجاره بها براي هر متر مربع واحد مسكوني در بين 21 شهر منتخب كشور معادل 2057 ريال بوده كه مربوط به شهر اراك است كه اين رقم از يك سوم متوسط اجاره بهاي شهر تهران كمتر است. براساس اين گزارش، اختلاف قيمت بين حداكثر و حداقل اجاره بها برحسب كيفيت و موقعيت مكاني مسكن در شهرها بسيار متفاوت است به گونه اي كه حداكثر اجاره بها در تهران در نيمه نخست امسال براي يك متر مربع مسكن لوكس 38 هزار و 142 ريال بوده همچنين است كمترين اجاره پرداختي براي يك مترمربع مسكن معادل 359 ريال در شهر قزوين بوده است. اين گزارش افزوده است: آهنگ رشد اجاره بهاي واحدهاي مسكوني مانند دوره هاي قبل داراي سيرصعودي بوده اما شتاب درافزايش آن نسبت به دوره قبل كم شده است. بالاترين رشد متوسط اجاره بهاي يك مترمربع خانه در نيمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال مربوط به شهرهاي رشت با/32 6درصد رشد /30درصد 5قزوين /27 1اراك درصد و اهواز/26 5درصد بوده است. متوسطاجاره بهاي مسكن در شهر تهران نيز در اين دوره 22 درصد افزايش داشته است. كمترين نرخ رشد متوسط اجاره بهانيز در اين دوره مربوط به شهرهاي /5 8زنجان درصد و يزد/6 5درصد بوده است. متوسط قيمت اجاره بها درمناطق 20 گانه تهران براساس اين گزارش متوسط اجاره بهاي پرداختي براي يك متر مربع مسكن در تهران از سال 1371 تاپايان نيمه نخست امسال 3 برابرشده است. متوسط قيمت اجاره پرداختي براي يك متر مربع خانه در مناطق مختلف تهران در تابستان امسال به شرح زير است: منطقه يك معادل 9207 ريال منطقه دو 7667 ريال منطقه سه 10 هزار و 100 ريال منطقه چهار 6704 ريال منطقه پنج 6147 ريال منطقه شش 9149 ريال منطقه هفت 8182 ريال منطقه هشت 7180 ريال منطقه نه 6098 ريال منطقه ده 7158 ريال منطقه يازده 6862 ريال منطقه دوازده 6255 ريال منطقه سيزده ريال 6715 منطقه چهارده 6008 ريال منطقه پانزده 4957 ريال منطقه شانزده 5417 ريال منطقه هفده 6322 ريال منطقه هيجده 4813 ريال منطقه نوزده 5101 ريال و منطقه بيست 5168 ريال. به اين ترتيب بالاترين اجاره پرداختي مربوط به منطقه 3 و پايين ترين آن مربوط به منطقه 18 بوده است.