Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761209-40309S1

Date of Document: 1998-02-28

كودكان در خطرند به بهانه برگزاري همايش مسايل كودكان و نوجوانان ايران مسائل و مشكلات كودكان و نوجوانان از ديرباز مورد بحث و دقت نظر روانشناسان، جامعه شناسان، متفكران و خيرانديشان در ايران و جهان بوده است. قطببنديهاي بويژه اقتصادي چند دهه اخير و تقسيم دنيا به شمال و جنوب ضرورت توجه به حفظ حقوق وحريم كودكان را اهميت بيشتري بخشيده علاوه است بر اين جوامع امروزي، كودكان، اين ضعيف ترين موجودات بشري را، ناعادلانه در قلمرومعاملات و معادلات اقتصادي واردكرده اند و آنان نيز از آن روي كه داراي دانش اندك و عدم رشد فكري وجسمي لازم اند به سهولت مورد آزار وتجاوز عاطفي، رواني، جسمي و حقوقي قرار گرفته و نمي توانند در مقابل ناملايمات از خود دفاع نمايند. توجه به مسائل فوق و زمزمه هاي نگران كننده درخصوص بهره كشي از كودكان، همچنين برگزاري كنفرانس جهاني زنان در پكن سرمنشاء تحركات جديد بين المللي پيرامون حقوق كودكان گرديد. دفاتر منطقه اي يونيسف پس از كنفرانس مذكور در موضوع كودكان اقدام به تشكيل نشست هايي با شركت نمايندگان دولتها و سازمانها وشخصيتهاي حقيقي نمود. براي نمونه درارديبهشت ماه سال 75 در دفترمنطقه اي خاورميانه و شمال آفريقاي يونيسف نشست كاري با شركت نمايندگان كشورهاي عضو تشكيل شد. گام تكميلي در اين زمينه تشكيل يك كنفرانس مهم بين المللي باعنوان مبارزه با بهره كشي جنسي ازكودكان در شهريورماه سال 1375 در استكهلم بود. اهميت موضوع تاآنجا بود كه دعوت براي شركت در كنفرانس از سوي نخست وزير سوئد و خطاب به روساي كشورها صورت گرفت و اكثر هيات هاي دولتي شركت كننده در سطح وزراي خارجه، دادگستري و رفاه اجتماعي در كنفرانس حضور يافتند. از ايران نيز هياتي متشكل از رئيس سازمان بهزيستي كشور و نمايندگان قوه قضائيه و وزارت امور خارجه به سرپرستي وزير وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اين كنفرانس شركت كرد. پس از بازگشت و هيات، در پي تاكيدات وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رئيس سازمان بهزيستي كشور، به بررسي وضعيت مسائل كودكان و نوجوانان، برنامه ريزي جدي در دستور كار سازمان بهزيستي كشورقرار گرفت. براساس سرشماري به عمل آمده درسال 1375 از كل جمعيت تقريبا60 ميليون نفري كشور 30 ميليون وهزار 841 و 92 نفر در گروه سني زير 19 سال و 23 ميليون و 700 هزار نفردر گروه سني زير 15 سال مي باشند. از كل جمعيت گروه سني تعداد 15 سال 19زير ميليون و يكصد و پنجاه هزار و 471 نفر دختر و 15 ميليون و621 690 هزارو نفر پسر مي باشند كه نسبت جنسي آنها به ازاي هر 100 دختر 104 پسر است. نزديك به 58 درصد از جمعيت گروه سني زير 15 سال در نقاط شهري و درصد 42 در نقاط روستايي ساكن بوده اند. بررسي هاي به عمل آمده نشان مي دهد كه: از 9 ميليون نفر جمعيت گروه سني ساله 1410 كشور نزديك به هفت ميليون و 900 هزار نفر در حال تحصيل و يك ميليون و يكصدهزار نفر آنها يا اساسا به مدرسه نرفته ويا ترك تحصيل كرده اند. نزديك به 11 درصد از جمعيت يك ميليون و 753 هزار و 979 نفري گروه سني 146 ساله كشور ما اعلام كرده اند كه به تحصيل اشتغال ندارند. به علاوه از جمعيت لازم التعليم مذكوري كه به تحصيل اشتغال /37 7 ندارند درصد /62 3پسرو درصد دختر بوده اند. آمار وضعيت اشتغال كودكان نيزنگران كننده است. از 9 ميليون نفر جمعيت گروه سني 1410 ساله كشور كه زير سن قانوني كار محسوب مي شوندتعداد 368 هزارو 31 نفر شاغل بيكارو يا در جستجوي كار هستند كه از اين تعداد 238 هزار نفر پسر و 130 هزارنفر دختر بوده اند. آمار همچنين نشان مي دهد كه تعدادهزار 48 و 823 نفردختر از گروه سني 1410 ساله ازدواج كرده داراي همسر بوده اند و نزديك به 5000 نفرديگرشان براثر فوت همسر يا طلاق بيوه شده اند. اين درحالي است كه در شهر تهران و ساير شهرهاي بزرگ شاهد تكدي يا دستفروشي كودكان هستيم كه مي بايست آنها را پشت نيمكت هاي تعليم و تربيت مدرسه مي ديديم. گروه ديگري از اين كودكان و نوجوانان به دليل دستمزد كم در كارگاه هاي كوچك و بزرگ به بيگاري كشيده مي شوند و حتي شاهد كودكاني هستيم كه شبها را در گوشه و كنار پارك ها يا معابر عمومي به صبح مي رسانند. اهميت موضوع با توجه به آمار روبه افزايش پزشكي قانوني در ارتباط با كودكاني كه مورد سوءاستفاده جنسي بيشتر قرارمي گيرند آشكار مي شود. موارد فوق حاكي از آن است كه متاسفانه فرزندان ما در معرض برخي از مخاطرات اجتماعي قرار دارند دراين راستا، سازمان بهزيستي به عنوان كشور، مرجع دولتي تامين رفاه اجتماعي و بهداشت رواني و به منظوربررسي، ارائه و تاكيد بر مسائل مهم كودكان و نوجوانان تصميم به برگزاري همايش مسائل كودكان و نوجوانان نمود. اين همايش از فردا به مدت سه روزدر محل مركز آفرينشهاي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان واقع در خيابان حجاب برگزار مي شود. در كل حدود پانصد مقاله به اين همايش رسيده است كه از ميان آن مقاله 50 براي ارائه انتخاب شده است كه اين مقالات در يازده شاخه اصلي - 1 كودكان درمعرض خطر- 2 آسيبهاي اجتماعي و كودكان - 3 بدرفتاري باكودكان - 4 خانواده و كودك -آموزش 5 و پرورش كودكان -مشاركت اجتماعي 6 و كودكان - 7 رسانه ها وكودكان - 8 سازمانها و گروههاي حامي كودكان و ارزيابي عملكرد آنها-بهداشت 9 جسمي كودكان - 10 قانون وكودكان - 11 محيطزيست و كودكان ارائه مي شود. به گفته سعيد مدني دبير اجرايي همايش يكي از خصوصيات جالب اين سمينار تشكيل كميته كودكان ونوجوانان است كه متشكل از كودكان و نوجوانان عضو گروه سبز نوجوانان، كانون اصلاح و تربيت، مراكز حمايتي شبانه روزي سازمان بهزيستي، كانون پرورش فكري، شهرداران مدارس و اعضاي خانه روزنامه نگاران جوان مي باشد كه با تشكيل جلسات به ارائه مشكلات موجود كودكان از ديد كودكان پرداختند. عمده ترين مشكلات ارائه شده از طرف اين كميته مسايلي چون: نامشخص بودن جايگاه كودك در خانواده، عدم مشاركت كودك در تصميم گيريها، كودكان بي سرپرست، جنگ و كودكان، كودكان و حوادث طبيعي، كودكان و دين، مد، برخورد نسلها، علائق شخصي، عرف هاي اجتماعي، احساس ناامني، الگوهاي متضاد، بلوغ جنسي، ترك تحصيل، فقر اطلاعات، ورزش، خلاقيت، آزادي بيان، مشاركت سياسي، احترام به قانون، تهاجم فرهنگي، آموزش قانون، اعتياد، بزهكاري، سرقت، سوءاستفاده جنسي، طلاق، رفاه فقر، اجتماعي، اقتصاد، پاسداري ازطبيعت، كار و قوانين مي باشد. در حاشيه اين همايش نمايشگاه كتاب و نمايشگاه عكس كودك نيز تشكيل مي شود. يكي ديگر از مسائل موجود در امركودكان فعاليتهاي متضاد سازمانهاي درگير با مسائل كودكان مي باشد. اين همايش در نظر دارد به منظور هماهنگي فعاليتهاي بين بخشي كودكان و نوجوانان دبيرخانه دائمي مسائل كودكان راتشكيل دهد. مدني در اين مورد مي گويد: اين امربه اين دليل صورت مي گيرد كه از يك طرف سازمانهاي زيادي متولي امر كودك هستند و از سوي ديگر اين سازمانها مسئوليت خاصي را نمي پذيرند و سياست هاي متفاوتي دارند اين امر خود مشكلي شده است و يك دبيرخانه دائم تا حدي مي توانداين مشكل را حل كند. بررسي مشكلات و مسايل كودكان درايران نشان مي دهد كه اين قشر از جامعه از بدو تولد درگير مسايلي هستند كه آنان را جزو آسيبپذيرترين ودرخطرترين گروههاي اجتماعي قرار داده است. كودكان نه تنها مورد حمايت قرار نمي گيرند بلكه به دليل نداشتن شرايط دفاعي و عدم آگاهي و آشنايي به حقوق خود مورد ظلم مضاعف قرارمي گيرند. آشنا كردن كودكان با حقوق ومسئوليتهايشان مي تواند كمك بزرگي به اين امر كند. بررسي مسايل كودكان ازجنبه عملياتي ودستيابي به راهكارهاي عيني و ملموس مي تواند يكي از عوامل كمك به حل مسايل كودكان باشد. در اين مورد مدني اعتقاد دارد: از نخستين روزهاي بررسي مقالات همايش، هيات علمي تاكيد داشت كه روي مسائل نظري نماند و به نتايج عملي هم دست پيدا كند بنابراين در اين سمينار تمركز بحثهاروي بچه هاي ايران است و يكي ازملاكهاي بررسي مقالات ارائه راهكارهاي عملي است. در هر حال سمينار مسائل كودكان ونوجوانان مي تواند با ارائه راه حلهاي عملي سعي در كمك به حل مسائل هزاران كودكان نمايد مشكلي كه كودكان ايران با آن دست به گريبانند. مشكلاتي كه از خانواده شروع مي شود و متاسفانه به جايي ختم نمي شود. صدها مورد كودك آزاري اعلام مشكلات شده، كار كودكان، ناهنجاريهاي اجتماعي و... كه در اين سمينار بررسي مي شود مي توانند گام مهمي در جهت كمك به حل مسائل كودكان ايران باشد. كودكان و نوجوانان و كارشناسان مسايل كودك براي نخستين بار اين امكان را دارند كه مشكلاتشان رابه طور گسترده مطرح كنند و سازمانها و نهادهاي درگير، استادان كارشناسان دانشگاه، و مطبوعات مي توانند اين مشكلات را بشناسند و اين فرصت مناسبي است تا در آن جايگاه واقعي كودكان در ايران تعريف شود.