Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761207-40271S1

Date of Document: 1998-02-26

ساز و كارهاي دستيابي به مشاركت مشاركت سازماني (بخش پاياني ) به كار تيمي به جاي تكروي پاداش دهيد شخصي از يك موسسه رواني بازديد كرد و ازاينكه دريافت فقط سه نگهبان، متجاوز از يك صد نفر بيمار خطرناك را محافظت مي كنند تعجب كرد. پرسيد: آيا نمي ترسيد كه بر شما غلبه كنند و دست به فرار ؟ بزنند يكي از نگهبانان جواب داد: ديوانه ها خير، هيچ وقت متحد نمي شوند. كار تيمي خيلي به ندرت به طور اتفاقي به وجودمي آيد. كار تيمي وقتي به وجود مي آيد كه مديريت براي آنها اهميت قائل شود و ساختاركار و سازمان را به نحوي تنظيم كند كه همكاري تشويق به شود طور خلاصه اگر شما تنها به قهرمانان كار مي خواهيد پاداش دهيد، در اين صورت كار تيمي نخواهيد داشت. لكن اگر شما بازي كنندگان تيم را مي خواهيد، كار تيمي را پاداش دهيد. ذيلا بعضي از ايده هاي عملي براي تيم سازي كه به نحو موفقيت آميزي بكار رفته اند، ذكر شده اند. ـ 1تيمهاي كار خودگردان ايجاد كنيد بارها و بارها نشان داده شده است كه ايجاد گروههاي كاري مستقل، مي تواند به روحيه بالاتر، بهره وري بيشتر و كار تيمي بهتر منتج شود. ـ 2رقابت بي جا را كاهش دهيد اگر متوجه شديد كه افراد يا گروهها به جاي همكاري، بر عليه يكديگر كار مي كنند، اقداماتي را جهت رفع اين معضل انجام دهيد. ـ 3ازرقابت بي جا در آينده جلوگيري كنيد بهترين دارو، داروي پيشگيري كننده است، زيراشما مجبور نيستيد بيماري را كه وجود نداردمعالجه كنيد. ـ 4تيم سازي را با افتخار و قدرداني انجام دهيد. دو نفر از بزرگترين تيم سازان اين قرن يكي بنام جو پاترنو مربي تيم دانشگاه ايالتي پنسيلوانيا وپل بيربريانت فقيد ازآلاباما هستند. اين دو نفر از تجارب خودشان در اين مورد سخن مي گويند، پاترنو مي گويد: بايد طوري رفتار كرد كه افراد احساس كننددر شركت يا موسسه خاصي كار مي كنند كه ارزش آن را دارد كه برايش فداكاري شود. وبريانت مي گويد: من كشاورزي از اهالي آركانزاس هستم اما يادگرفته ام چگونه يك تيم را منسجم سازم، چگونه بعضي از انسانهارا ترفيع دهم و چطور ديگران را به آرامي نگاه دارم تا اينكه افراد از صميم قلب به يكديگر وابسته شوند يعني تيم بوجود آيد. ـ 5در برقراري ارتباط با تيم ازمهمترين كلمات استفاده كنيد هنگاميكه براي به وجود آوردن همكاري و اعتمادكار مي كنيد، نكات ذيل را به ذهنتان بسپاريد: o شش كلمه مهم در زبان ما، عبارتند از: من به اشتباهم اعتراف مي كنم. o پنج كلمه مهم عبارتند از: شما كار خوبي انجام داديد. o چهار كلمه مهم عبارتند از: عقيده شما؟ چه هست o سه كلمه مهم عبارتند از: بازهم كاركنيم o دو كلمه مهم عبارتند از: خيلي سپاسگزارم o يك كلمه مهم عبارت است از: ما اين كلمات را در جايي كه هر كسي ببيند در تابلو اعلانات نصب كنيد وبه كار ببريد. ( ) 9 بهبود كيفيت محصول مشاركت كاركنان آخرين بحثي كه در اين مقاله بدان اشاره بهبود مي كنم، كيفيت است كه مهمترين نتيجه مشاركت كاركنان مي باشد. مهمترين عامل براي موفقيت سازماني كه مي خواهد در جهت بهبود مداوم قرار داشته باشد، مشاركت كاركنان در امور است. البته مشاركت كاركنان در امور و قدرت بخشيدن به آنان نيازمند سازماندهي مناسب است تا بتوان از مجموعه فعاليت هاي گروهي و انفرادي در سازمان به نحو موثر استفاده كرد. در فرهنگي كه به كارهاي گروهي و مشاركت درامور اهميت داده مي شود، لازم است قدرت واختيار كافي هم جهت مشاركت به كاركنان داده شود، اگر هم قدرت كافي و هم ابزار مورد نيازجهت رفع موانع و مشكلات در اختيار كاركنان قرار داده شود كارهاي برجسته قابل انجام خواهد بود، زيرا معمولا كسانيكه به مسائل و مشكلات نزديك تر هستند، بهترين راه حل ها را ارائه مي دهند. وقتي مشاركت در يك سازمان پياده شود، تمام كاركنان وجود خود را محترم، با ارزش و كارساز و موثر مي يابند و خود را در سرنوشت و موقعيت كارخانه سهيم و شريك بدينگونه مي دانند آنها، به حق احساس مي كنند كه در شكست و زيان دهي و يا در موفقيت و سودآوري شركت نقش مهم و تاثيرگذار و تعيين كننده دارند. لذا دستورعملهاي ذيل به سازمانهايي كه علاقه مند به مشاركت كاركنان در امور هستند پيشنهاد مي شود: ـ 1دخالت دادن كاركنان در فرايند تصميم گيري در همه سطوح سازماني لازم است به كاركنان فرصت مشاركت در تنظيم اهداف و استراتژيهاي مناسب براي بهبود مداوم داده شود. اين مسئله به اشكال گوناگون قابل اجراست: متمركز كردن گروههاي كاري برروي مسائل خاص ومشكلات موجود در فرايند توليد، استفاده ازابتكارهاي گروههاي كاري، تشكيل تيمهاي برنامه ريزي جهت بهبود كيفيت، اجراي سيستم پيشنهادات جهت انتقال مشكلات موجود، مشاركت دادن كاركنان در امور باعث تسهيل در فرايند انتقال اطلاعات در بهبود ارتباطات شده، در نتيجه نظريات و ديدگاهها به سهولت به سطوح مديريت منتقل مي شود. ـ 2مجهز كردن كاركنان به دانش ها و مهارتهاي مورد نياز از آنجايي كه منابع انساني بزرگترين سرمايه براي هر سازمان مي باشد، لازم است در زمينه آموزش آنان سرمايه گذاري شود، قدرت و اختياردادن به كاركناني كه دانش و تخصص لازم براي حل مسائل و انجام تصميم گيري ها را ندارند، هدايت كردن آنها به سوي انجام اشتباهات است. ـ 3تعيين ميزان اختيار و دخالت كاركنان براساس ماموريت سازمان در همه سطوح سازماني لازم است اختيار دادن وقدرت بخشيدن به كاركنان به عنوان يك فرصت در جهت مشاركت آنها در بهبود فرايند، تصميم گيري ها و احساس مالكيت آنان در بازده كار تلقي شود. در صورتيكه كاركنان داراي توانايي حل مسائل به كسب رضايت مشتريان و نگرش مثبت نسبت به مسائل باشند، زمينه لازم براي تفويض اختيار و قدرت بخشيدن به همه سطوح سازماني مهيا مي شود. ـ 4بوجود آوردن اهداف فردي و سازماني كاركنان معمولا از اهدافي حمايت مي كنند كه قادر به درك آن باشند، به منظور مشاركت داشتن كاركنان لازم است اهداف كوتاه مدت و بلند مدت سازمان به صورت ساده و قابل فهم تبيين در شود اهداف سازمان بايد به مديريت و رهبري مناسب در سازمان براي بهبود مداوم، نيازهاي محصول و خدمات براي بهبود پيوسته، بهره برداري از منابع انساني، اطمينان از مرغوبيت محصول و خدمت، مديريت منابع، مديريت تكنولوژي، رضايت مشتري و برنامه ريزي كيفيت جامع اهميت داده شود. دخالت دادن كاركنان در امور با مشاركت آنان در تنظيم اهداف سازماني شروع شده و قدرت بخشيدن و اختيار دادن به آنها به معني قدرت دادن جهت انجام كار و مسئول كردن آنان در مورد كيفيت كارشان مي باشد. ـ 5متمركز كردن همگان برروي مشاركت در بهبودمداوم در سازماني كه سطح بالايي از مشاركت در آن وجود دارد، همگان بايد تشويق شوند تا واردمسائل جديد شوند و از فرصت هاي موجود استفاده كنند، هنگاميكه فرايند بهبود مداوم به عنوان يكي از رسوم فرهنگي درآيد آن سازمان پيشرفت معني داري كرده است. فرايند بهبود مداوم شبيه مسابقه اي است كه خط پايان ندارد. و كليد موفقيت در آن تلاش همه كاركنان در جهت بهبود كيفيت محصولات و خدمات و كسب رضايت مشتري است. متمركز كردن همگان در اين فرايند باعث نيل سريع به اهداف مي شود و زمان مورد نياز راكاهش مي دهد. ( ) 10 پانوشت ها: Mechanism - ـ 2مديريت دولتي دوره جديد شماره سيزدهم - تابستان 1370 ص 3 ـ 3همان ماخذ ص 40 ـ 4همان ماخذ ص 41 Canon- ـ 6 ايمايي ماساكي ترجمه دكتر محمد حسين سليمي كايزن كليد موفقيت رقابتي ژاپن - تهران - دانشگاه صنعتي اميركبير چاپ دوم 1372 ص. 151 ـ 7پرفسور كوند ترجمه دكتر محمد اقدسي چگونه انگيزه ايجاد مي شود. تهران انتشارات تشكيلات بهره وري ملي ايران چاپ اول 1372 ص 88 ـ 8همان ماخذص 89 ـ 9 لوبوف مايكل ترجمه مهدي ايران نژاد پاريزي: بزرگترين اصل مديريت در دنيا تهران ناشر مترجم. چاپ دوم 1372 از ص 111 تا ص 117 ـ 10مجله تدبير شماره 34 مرداد ماه 1372 ص 45