Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761207-40241S1

Date of Document: 1998-02-26

در حالي كه قيمت خانه در همه شهرها رو به افزايش است بهاي خانه در تهران چهار درصد كاهش يافت . سرويس اقتصادي: متوسط قيمت مسكن درنيمه نخست امسال نسبت به زمان مشابه پارسال در تهران 4 درصد كاهش يافت اما در مقابل در 20 شهر كشور باافزايش مواجه بود. بالاترين نرخ رشد قيمت مسكن در اين مدت به ترتيب مربوط به شهرهاي زاهدان /34 8با درصد /32 9رشت درصدو /26 8قزوين درصد بود. براساس نتايج تازه ترين گزارش دفتربرنامه ريزي و اقتصاد مسكن وزارت مسكن و شهرسازي، در نيمه نخست امسال متوسط قيمت فروش يك متر مربع زيربناي واحد مسكوني در تهران 157 هزار تومان بود كه به رغم 4 درصد كاهش هنوز بالاترين ميزان در بين شهرهاي كشور است. بعد از تهران شهرهاي قزوين كرج شيراز اصفهان و رشت باميانگين قيمتهايي بين 82 هزار تومان تا 68 هزار تومان براي هر متر مربع مسكن قرار دارند و سپس شهرهاي تبريزو مشهد با متوسط قيمتهايي بين 65 هزارتومان تا 60 هزار تومان در رتبه بعدي قرار دارد. پايين ترين متوسط قيمت هر متر مربع زيربناي واحدهاي مسكوني در زمان موردگزارش با 33 هزار تومان مربوط به شهر كرمان است. همچنين اين گزارش نشان مي دهد كه دامنه اختلاف بين حداكثر و حداقل قيمت هر متر مربع مسكن به ترتيب از شهر تهران با 463 هزار تومان و تا شهر مشهد با 9 هزار تومان گسترده است. همچنين تفاوت قيمت بين يك مترمربع مسكن آپارتماني و ويلايي نشان مي دهد كه در شهر تهران متوسط قيمت معاملاتي يك متر مربع مسكن آپارتماني در نيمه نخست امسال 164 هزار تومان و براي مسكن ويلايي 95 هزار تومان بوده است. اين قيمتها در شيراز براي متوسط يك متر مربع مسكن آپارتماني 97 هزار تومان در كرج 89 هزار تومان و در اصفهان 85 هزار تومان بوده است. براساس اين گزارش تفاوت متوسط قيمت مسكن در مناطق مختلف شهر تهران بسيار زياد است به طوري كه در تابستان گذشته بالاترين متوسط قيمت هر متر مربع مسكن در منطقه يك معادل 247 هزار و 700 تومان و پايين ترين آن در منطقه 20 معادل 94 هزار تومان بوده است. اين در حالي است كه در تابستان امسال معاملات مسكن در اغلب مناطق شهر تهران با ركود و كاهش متوسط قيمتها مواجه بوده است. مرغوبيت، موقعيت مكاني و سايرويژگيهاي مسكن در مناطق مختلف باعث شده كه دامنه اختلاف بين حداكثر و حداقل قيمت معامله مسكن در تهران بسيار زياد باشد به طوري كه بالاترين قيمت در منطقه 6 برابر 496 هزار تومان براي هر متر مربع مسكن آپارتماني و كمترين آن در منطقه 20 مربوط به مسكن ويلايي حدود 50 هزار تومان مقايسه است قيمتهاي مسكن در تهران در تابستان امسال نسبت به فصل قبل از آن و فصل مشابه پارسال نشانگر ثبات نسبي و گاهي كاهش قيمتهاست. در تمام شهر تهران نرخ رشد متوسطقيمت يك متر مربع مسكن در تابستان نسبت به بهار /1 2امسال درصد كاهش و نسبت به تابستان /1 8پارسال درصد كاهش نشان مي دهد. تغييرات قيمت مسكن در درون مناطق شهر تهران بيانگر آن است كه بالاترين رشد متوسط قيمت مسكن در تابستان نسبت به بهار امسال در منطقه 19 با/15 5درصد و كمترين آن در منطقه 6 روي داده است. قيمت زمين اين گزارش در مورد قيمت زمين (خانه كلنگي ) در 21 شهر منتخبمي افزايد: در نيمه نخست امسال متوسطقيمت فروش يك متر مربع زمين ازهزار 125 تومان در تهران تا 18 هزارتومان در كرمان متفاوت بوده است. بالاترين ميانگين قيمت زمين هر متر مربع در اين دوره بعد از تهران متعلق به شهرهاي اصفهان با نرخ 68 هزار تومان شيراز 55 هزار تومان كرج 51 هزار تومان قزوين حدود 51 هزار تومان و تبريز 45 هزار تومان بوده است. همچنين بالاترين نرخ معامله شده يك متر مربع زمين در نيمه نخست امسال براساس زمين مرغوب و يا ارزان قيمت هزار 445 تومان مربوط به شهر تهران و كمترين آن حدود 4 هزار تومان در اروميه بوده است. براساس اين گزارش طي نيمه اول امسال ارزش معامله هر متر مربع زمين بجز در 5 شهر مشهد اهواز اروميه همدان و رشت كه حدود 4 تا 12 درصد كاهش يافته در ساير شهرها افزايش يافته است. اين افزايش قيمت براي تهران معادل /10 2درصد بوده است. اين گزارش در مورد نرخ زمين در مناطق 20 گانه شهر تهران نيز در تابستان امسال مي افزايد: متوسط قيمت يك متر مربع زمين ساختمانهاي كلنگي تهران معادل 122 هزار تومان بوده است و بالاترين اين نرخ مربوط به منطقه يك معادل 242 هزار تومان و كمترين آن در منطقه 18 حدود 64 هزار تومان بوده است. اما اين ارقام برحسب ميزان مرغوبيت و موقعيت زمين در مناطق مختلف تهران متفاوت بوده بطوري كه بالاترين نرخ معامله زمين با 437 هزار تومان مربوط به منطقه يك و كمترين آن 17 هزار و 500 تومان در منطقه بوده 15 است. نرخ رشد قيمت يك متر مربع زمين درتابستان نسبت به بهار امسال در برخي مناطق تهران نزولي و در برخي صعودي بوده است. بالاترين رشد اين نرخ معادل 8 درصد در منطقه 11 وكمترين /12 1آن درصد كاهش در بوده 5منطقه است. اجاره بها اين گزارش در مورد متوسط اجاره بهاي يك متر مربع واحد مسكوني اعم از ويلايي يا آپارتماني مي افزايد: در نيمه اول امسال در تهران متوسطاجاره بهاي يك متر مربع مسكن برابر با 651 تومان بوده است كه بالاترين نرخ را در بين ساير شهرها داشته است. بعد از تهران به ترتيبشهرهاي رشت، قزوين، كرج، تبريز، شيراز، اهواز، اصفهان و مشهد قراردارند كه متوسط اجاره بهاي هر متر مربع مسكن در آنها بين 289 تومان تا 392 تومان بوده است. ارزان ترين متوسط نرخ اجاره بها در بين شهرها در دوره مورد گزارش تومان 205معادل مربوط به شهر اراك بوده است كه كمتر از يك سوم متوسط اجاره بهاي تهران است. آهنگ رشد اجاره بهاي واحدهاي مسكوني مانند دوره هاي گذشته داراي سير صعودي است اما از شتاب افزايشي آن كاسته شده است. ميزان اجاره بها بر حسب كيفيت وموقعيت مكاني مسكن در شهرها بسيار متفاوت بوده است به گونه اي كه حداكثر اجاره بهاي يك متر مربع مسكن لوكس در تهران در نيمه اول امسال برابر 3 هزار و 814 ريال بوده است و اين رقم در شهرهاي شيراز و مشهد به ترتيب يك هزار و 830 تومان و يك هزار و 791 تومان بوده است. كمترين اجاره پرداختي نيز براي يك متر مربع مسكن نامرغوب 35 تومان در شهر قزوين بوده است كه به اين ترتيب بالاترين اجاره پرداختي در كشور 106 برابر كمترين اجاره پرداختي است. اين گزارش در مورد اجاره بهاي واحدهاي مسكوني در تابستان امسال در شهر تهران مي افزايد: متوسط اجاره بهاي يك متر مربع مسكن اعم از آپارتماني يا ويلايي تهران در تابستان برابر با 669 تومان بوده است. دامنه تفاوت متوسط اجاره بها درمناطق مختلف شهر تهران حاكي از آن است كه منطقه 3 با متوسط 1010 تومان اجاره بها براي يك متر مربع واحد مسكوني گرانترين و منطقه 18 با متوسط 481 تومان اجاره بها ارزان ترين بوده است. همچنين بسته به موقعيت، كيفيت منطقه و نوع مسكن بالاترين اجاره بهاي پرداختي براي يك متر مربع مسكن آپارتماني در منطقه يك معادل 3 هزار و 853 تومان و كمترين آن در منطقه 12 معادل 65 تومان بوده است. مقايسه اجاره بهاي واحدهاي مسكوني در تابستان نسبت به فصل بهار امسال و فصل مشابه پارسال حاكي از افزايش مستمر آن است.