Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761205-40128S1

Date of Document: 1998-02-24

رئيس جمهوري: حفظ محيطزيست وظيفه اي همگاني است در گردهمايي سراسري مديران حفاظت از محيطزيست اعلام شد . سرويس سياسي: محيط زيست دارايي مشترك نسل هاي امروز و فرداست. رئيس جمهوري روز گذشته در گردهمايي سراسري مديران حفاظت محيط زيست كل كشور با اظهار اين نظر اضافه كرد: محيط زيست همان طور كه در قانون اساسي مطرح شده، دارايي مشترك نسل هاي امروز و فرداست و حفظ آن يك وظيفه همگاني براي تك تك افراد جامعه است. آقاي خاتمي گفت: خوشبختانه در تعاليم قرآني و فلسفي ما رگه ها و مايه هاي بينش توسعه محيط زيست وجود دارد كه بايد براساس موقعيت فعلي آن راگسترش دهيم. وي گفت: سازمان محيط زيست بايدتحقيقات پايه اي و كاربردي را در ا مور زيست محيطي تقويت كند تا بهره برداري از منابع طبيعي به شكلي مناسب و بهينه صورت گيرد. آقاي خاتمي تجديد نظر در روش هاي سنتي بهره برداري از امكانات طبيعي كشور - بخصوص استفاده نادرست ازسوخت فسيلي - را ضروري دانست و گفت: بايد نقش نظارتي سازمان حفاظت محيط زيست بر همه بخش هاي خصوصي و دولتي را تقويت كنيم. آقاي خاتمي همچنين بر مشاركت فعال اين سازمان در مجامع بين المللي و بخش هاي اساسي در اين مورد تاكيد كرد. وي بااشاره به آيات قرآني در مورداين كه زمين گاهواره انسان است و بايد در آن احساس امنيت و آرامش كند، اظهار داشت: لازمه اين آرامش و امنيت، داشتن فضايي پاك و به دور از آلودگي هاست. وي افزود: براي آن كه محيط زيستي مطلوب و مناسب در اختيار داشته باشيم بايد دولت و مردم همكاري و تلاش مضاعفي داشته باشند. رئيس جمهوري، ريشه نابساماني موجود در محيط زيست را رشد بي رويه ساخت و سازها دانست و گفت: امروزه انسان از اين كه تعادل زيست محيطي به ضرر او ادامه پيدا كند احساس خطر مي كند زيرا در صورت ادامه اين روند حيات انسان به خطر مي افتد. وي گفت: در دهه هاي آخر قرن بيستم بحث حفظ محيط زيست و فاجعه زيست محيطي كه آرامش، امنيت و موجوديت بشر را در معرض خطر قرار داده، بحث روز است و اين مساله به عنوان جدي ترين بحث در محافل علمي و حتي سياسي دنيا جريان دارد. آقاي خاتمي افزود: فن آوري كه آفريده انسان است نتايج شگفت آوري را در پي داشته است، ولي در جهان امروزي فن آوري به مالك انسان تبديل شده است. رئيس جمهوري اظهار داشت: در تعامل طبيعت (آفريده خدا ) و فن آوري (آفريده انسان ) به لحاظ اين كه انسان محور نيست، از پا درمي آيد، ولي آنچه مسلم است اين كره كوچك براي زندگي انسان آفريده شده و انسان بايد جايگاه خود را دريابد. وي تاكيد كرد كه مشكل اصلي، بينش انسان امروز به هستي و جهان است و بحث و گفت وگوي تمدنها بحث ميان اين بينش است. آقاي خاتمي سپس در مورد كاربردهاي علم سخن گفت و اين كه انسان با علم توانايي لازم را براي تسخير و تصرف طبيعت به دست مي آورد. وي افزود: متاسفانه انسان به خود حق مي دهد هرچه را مي خواهد تصرف كند و فن آوري را به عنوان وسيله اي براي دستيابي به اين هدف به كار مي برد و نتيجه آن مي شود كه امروز ما در محيط زيست خود مي بينيم. رئيس جمهوري خاطرنشان كرد كه نه انسان حق دارد در مخلوق خدا آن طور كه مي خواهد تصرف كند و نه آن كه تسليم دست بسته آن شود. وي از اين كه در جهان امروز ناگواربودن وضع فعلي محيط زيست به يك نقطه نظر مشترك تبديل شده ابرازخشنودي كرد و اظهار داشت: زمينه مناسبي براي بحث ميان تمدنها به وجود آمده است و ما بايد به سوي زندگي برتر گام برداريم. آقاي خاتمي ابراز اميدواري كرد كه باوجود مديريت توانا، شايسته و دلسوزدر سازمان محيط زيست، بتوانيم درعرصه حفظ و نگهداري محيط زيست آنطوركه در خور شان مردم شريف كشور است گام برداريم. رئيس جمهوري گفت: براي دستيابي به اين منظور اطلاع رساني درست به گسترش مردم، فضاي سبز در مناطق شهري وبازسازي و بازآفريني فضاهاي طبيعي ضروري است. پيش از سخنان آقاي خاتمي، دكتر معصومه ابتكار معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان حفاظت محيطزيست كشور گزارشي از عملكرد اين سازمان درماههاي گذشته و برنامه هاي آينده آن ارائه كرد. وي گفت: چنانچه حفاظت از محيط زيست به عنوان يكي از جريانهاي اصلي رشد و پيشرفت تلقي شود، توسعه هيچگاه ازمسير اصلي بسوي نابودي آرزوهاي نسلهاي آتي بشر به بيراهه نخواهد رفت. دكتر ابتكار تاكيد كرد: اگر بهاي دستيابي به توسعه، نابودي طبيعت و قرباني كردن محيطزيست كشور باشد، رشد و توسعه پايدار و همه جانبه تنها به آرزويي دست نيافتني تبديل شده و توسعه چه بسا به فاجعه اي انساني وطبيعي در كشور منتهي شود. وي اظهار داشت: تاكنون با عنايت به ديدگاههاي سازنده رئيس جمهوري شايد هيچگاه فضايي چنين مساعد براي طرح صحيح ديدگاههاي توسعه پايدار و همه جانبه و رعايت ملاحظات زيست محيطي فراهم نشده بود. وي افزود: باتوجه به وجود اين ديدگاه، بايد از اين فضاي روشن در جهت سازندگي و آباداني ايران اسلامي و ترسيم آينده اي روشن تر براي نسل جوان استفاده كرد. گردهمايي مديران كل حفاظت محيطزيست كشور از ديروز به مدت سه روز درپارك پرديسان تهران برگزار مي شود و در اين گردهمايي علاوه بر تعيين سياست و برنامه هاي آينده سازمان، مشكلات و راهكارهاي عملي در زمينه هاي مختلف تخصصي بررسي و تبادل نظر خواهد شد.