Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761202-39979S1

Date of Document: 1998-02-21

با حضور كشتي گيران 18 كشور جهان ايران قهرمان كشتي آزاد جام تختي شد اين لحظه ديدني پايان جدال سخت وجوانمردانه و پهلوانانه عباس جديدي با ملوين داگلاس آمريكايي است كه جديدي يك بار ديگر مدال طلاي وزن 97 كيلوگرم را به گردن آويخت و چون يك پهلوان دست داگلاس را نيز بالا برد تا حرمت ورزش و پهلواني در ايران زمين را به جهانيان نشان دهد. عباس جديدي با فتيله پيچ داگلاس آمريكايي را به زانو درآورد . سرويس ورزشي: آهنگ پر طنين كشتي آزاد ايران بار ديگر درآخرين روزهاي سرد زمستان خوش نوا شد و با همت و حميت وغيرت مردان جوان كشتي ما جام هفدهم تختي هم در ايران امروز باقي ماند كشتي آزاد ايران درشرايط ارتقاي كيفي و رشد كمي خود با نيروهايي سرشار از عشق ودلدادگي و حفظ انديشه هاي نوين اجتماعي بدون دغدغه و بصورتي يكدست در مسير اعتلايي خودرو به جلو مي رود و هر روز بيشتر از گذشته دچار تحول مي شود. با كشتي درورزش دنيا مشخص و برجسته شده ايم. آثار قدرت گسترده ما در اين ورزش براي مردم دنيا غني و بسيار جذاب و گيرا شده است. هرگز نبايد خودمان را دست كم بگيريم. در هفدهمين دوره رقابت هاي كشتي آزادجام تختي كه اين بار باحضور 176 كشتي گير از 18 كشور جهان برگزار شد تيم ايران به مقام قهرماني دست يافت تا حرمت پايداري و برتري طلبي ورزش ملي ما همچون گذشته پايدار و استوار باقي بماند و اين پيروزي مطلوب در يك فاصله 6 ماه تا شروع مسابقه هاي كشتي آزاد قهرماني جهان در تهران بتواند مقدمه اي براي رسيدن به رفيع ترين قله كشتي جهان باشد. در مبارزه كشتي گيران ما وكشتي گيران آمريكا ديدارعباس جديدي و ملوين داگلاس ازرنگ و بوي خاصي برخوردار بود. تمامي 12 هزار تماشاگري كه ديروز براي ديدن كشتي هاي فينال به ورزشگاه آزادي آمده بودنداز همان آغاز ديدارهاي فينال يكصدا جديدي را تشويق مي كردند. در اين كشتي جديدي ابتدا با برهم زدن تعادل حريف او را درخاك قرار داد و سپس با اجراي فن فتيله پيچ 3 نمره گرفت. آنگاه داگلاس در كنار تشك با گرفتن زير يك خم با مايه توحلق جديدي را روي پل برد تا كشتي ( ) 33 مساوي شود. وقت قانوني با همين نتيجه به پايان رسيد. در وقت اضافه نيز پهلوان ايران عباس جديدي با همان حالت قبلي دوباره با فتيله پيچ حريف آمريكايي خود را روي پل كشيد و اين مسابقه بياد ماندني را ( ) 35 به سود خود تمام كرد. عليرضا رضايي قهرمان جهان راشكست داد عليرضا رضايي در كشتي باذكريا گوجلو نفر اول جهان ازتركيه با دانايي و توانايي كافي هرگز اجازه خودنمايي به حريف خود نداد. او زماني كه گوجلو براي اجراي فن بارانداز رفت، حريف را روي پل نگه داشت و 2 نمره گرفت و يك بار هم روي فن فتيله پيچ صاحب يك نمره شد. پايان اين كشتي پيروزي ( )رضايي 13 و شايستگي دلاور جوان كشتي ايران بخاطر غلبه بر قهرمان جهان را به همراه داشت. نتايج ديدارهاي نهايي كيلوگرم: محمد 50 جواد صفايي در يك كشتي خوبستارشيرآقايي را ( ) 36 برد. كيلوگرم: كشتي غلامرضامحمدي 54 وبهنام طيبي در تمام مدت 8 دقيقه مبارزه هيچ امتيازي در بر نداشت و محمدي تنها بخاطر داشتن يك اخطار كمتر برنده شناخته شد. كيلوگرم: عليرضا 58 دبير باشايستگي و با نتيجه ( ) 34 بر علي اكبر دودانگه پيروز شد. كيلوگرم: تاكا 63 هيرووادا نفر دوم جهان در سال 95 از ژاپن به راحتي تارتستو گوئلا از مغولستان را 10 پوئنه كرد. در كشتي رده بندي اين وزن مصطفي عليزاده از ايران با نتيجه (صفر - صفر ) بر كشتي گيرآمريكايي لشان كارلز چيره شد. كيلوگرم: مسعود 69 جمشيدي بر حريف سرشناس خودداود قنبري آنقدر تاخت تا در وقت اضافه وي را وادار به شكست ( ) 13 سازد. كيلوگرم: آريا 76 دريتر ازمجارستان با امتياز 3 بر صفرپژمان درستكار از ايران رامغلوب كرد. در ديدار رده بندي اين وزن مجيد خدايي از ايران كشتي گير روسي گونداي لالي اوف را در وقت اضافه با نتيجه ( ) 13 شكست داد. كيلوگرم: فريدون 85 قنبري دركشتي باكوين جكسون از آمريكا تنها مغلوب تجربه حريف نامدارخود قنبري شد تنها يك بار با مايه فتيله پيچ يك نمره داد و در بقيه اوقات پا به پاي حريف پيش رفت، جكسون با تكيه بر همين يك نمره كشتي را برد. كيلوگرم: عباس 97 جديدي بانتيجه ( ) 35 برملوين داگلاس آمريكايي غلبه كرد. كيلوگرم: عليرضا 130 رضايي از ايران قهرمان جهان ذكرياگوجلو از تركيه را ( ) 13 شكست داد. رده بندي تيمي كشتي آزاد (جام تختي ) ـ 1ايران با 86 امتياز. ـ 2ژاپن /43 5با امتياز. ـ 3گرجستان با 42 امتياز. در حاشيه: لاري زكي جونزكشتي گير 54 كيلوگرم تيم آمريكادر حالي كه پرچم ايران را دردست داشت به ابراز احساسات تماشاگران داخل سالن پاسخ مي داد. كوين جكسون كشتي گير آمريكايي نيز بعد از كسب مدال طلا يك دور افتخار در داخل سالن 12 هزار نفري ورزشگاه آزادي زد. رده بندي مجازي اوزان: كيلوگرم 1ـ 50 محمد ـ 2جوادصفايي وديك ماركاريان ازارمنستان ـ 3نيدال سيك ازسوريه كيلوگرم 1ـ 54 غلامرضا محمدي از ـ 2ايران لاري زكي جونز از آمريكا ـ 3لوان واردانيان از ارمنستان. كيلوگرم 1ـ 58 علي اكبردودانگه از ـ 2ايران هارون دوغان از ـ 3تركيه هيروكي سي گاوا از ژاپن. كيلوگرم 1ـ 63 تاكاهيرووادااز ـ 2ژاپن تارتستو گوئلا از ـ 3مغولستان مصطفي عليزاده از ايران. كيلوگرم 1ـ 69 مسعود جمشيدي ـ 2ازايران يدي شويلي از گرجستان ـ 3مويوشي موتو از ژاپن. كيلوگرم 1ـ 76 آرپادايتو ـ 2ازمجارستان پژمان درستكار ازايران ـ 3ميندورا شويلي ازگرجستان. كيلوگرم 1ـ 85 كوين جكسون ـ 2ازآمريكا فريدون قنبري ازايران ـ 3مامد آقايف ازروسيه. كيلوگرم 1ـ 97 عباس جديدي ـ 2ازايران ملوين داگلاس ـ 3ازآمريكا بايان مسونخ گان توخ از مغولستان. كيلوگرم 1ـ 130 عليرضا رضايي از ـ 2ايران ذكريا گوجلو از ـ 3تركيه ژوزف گومبوش از مجارستان. تاكاها هيرووادا كشتي گيرژاپني بهترين كشتي گير اين دوره از مسابقه ها شناخته شد.