Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761130-39830S1

Date of Document: 1998-02-19

حقوق مردم; دادني، گرفتني يا خوردني ؟ است! دكتر حسين مهرپور سخنگوي هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي طي مصاحبه اي گفت: اين هيات اگر در دستگاه خاصي مشاهده كرد كه قانون اساسي نقض مي شود و يا اجراي آن متوقف آن شده، را به رئيس جمهوري گزارش مي كند... وي همچنين از مردم خواست تا در برابرحقوق خود بي تفاوت نباشند و هر جا مطلع شدند كه احيانا حقوقي نقض شده -به خصوص حقوق عمومي - با اين هيات تماس بگيرند. در يك نمونه گيري اتفاقي از 73 نفر سوالاتي درباره قانون اساسي پرسيده شد. اطلاعات بدست آمده بدين شرح است: ـ 1قانون اساسي جمهوري اسلامي چند ايران اصل؟ دارد ـ فقط سه نفر مي دانستند كه اصل 177داراي است. ـ 2آيا تا به حال قانون اساسي را؟ خوانده ايد ـ هيچ كدام نخوانده بودند. ـ 3چاپ و توزيع قانون اساسي آزاد است يا؟ محرمانه ـ 8 نفر معتقد بودند محرمانه است ونبايد چاپ شود. ـ 4آيا تا به حال كتابچه قانون اساسي را؟ ديده ايد ـ 10 نفر معتقد بودند قانون اساسي به صورت كتاب در نيامده نفر 80 هم كتاب قانون اساسي را ديده بودند. ـ 5فرق قانون اساسي با ديگر قوانين نظير قانون مدني قانون تجارت و...؟ درچيست ـ 6 نفر مي دانستند كه تفاوت دارد وبراي آن دلايل منطقي داشتند. ـ 6آيا در قانون اساسي درباره جرايم طلاق زندان تجارت و انواع مالياتهاسخني به ميان آمده؟ است ـ فقط پاسخ 7 نفر منفي بود باقي يانمي دانستند يا معتقد بودند در اين موارد نيز قانون اساسي سخن گفته است. ـ 7كداميك از اصول قانون اساسي؟ راشنيده ايد در پاسخ به اين سوال در مجموع فقط به ترتيب اصول مربوط به ولايت آموزش فقيه، و پرورش رايگان وجمهوريت نظام را مي شناختند يا شنيده بودند. در عرصه جهات اجتماعي، سياسي و قانون فرهنگي، اساسي به ما مي گويد كه به چه اعتقاد داريم، چه مي خواهيم، به دنبال چه هستيم، ابزارها و روشهاي تحقق آن كدامند. اما ظاهرا گروه اندكي از مردم نسبت به اين امور مهم آشنايي دارند. بديهي است نمي توان انتظار داشت مردم كشورمان، همگي قانون اساسي را در حافظه خود حفظ كنند. طبيعي است كه مردم در هنگام ضرورت به سراغ انواع قوانين كشور، نظير تجارت، مدني، راهنمايي و رانندگي و... بروند. اما به نظر مي رسد كه لازم است همه مردم با روح كلي قانون اساسي آشنا باشند تا بدين ترتيب تصويري كلي از روح و اهداف جامعه - نظام خود داشته باشند. به نظر مي رسد در اين زمينه قصوري صورت گرفته است. در اين ميان شايد نقش آموزش و پرورش از همه مهمتر باشد و پس از آن مي توان به صداوسيما، مطبوعات و فرهنگ و آموزش عالي اشاره كرد. در گفتگو با همين افراد سوال ديگري نيز مطرح شد: به عنوان يك شهروند جمهوري اسلامي، چه حقوقي داريد كه افراد، جامعه، نهادهاي اجتماعي و جمهوري اسلامي موظف به تامين، تقويت يا حراست از آن؟ است ـ پاسخ ها اينگونه بود: حق شكايت به دادگستري، آموزش رايگان، ازدواج و حق طلاق، اشتغال و نيز موارد بسيار متنوع وپراكنده اي كه در اين حوزه نمي گنجد. قانون اساسي، سرشار از حقوقي است كه با تاييد اين ملت و پس از تصويب به مردم كشورمان اعطاء شده است. طبيعي است كه تحقق اين حقوق باعث ارتقاء و شكوفايي كشور در عرصه هاي مختلف آن خواهد شد، چه اگر چنين نبود خبرگان ملت هرگز آن را درقانون اساسي لحاظ نمي كردند. يكي از راههاي تحقق اين اهداف آگاهي مردم از حقوق خود وتلاش همگاني براي تحقق و تقويت آن است. به عنوان مثال گروهي از مردم از اصول پانزدهم، نهم، بيستم، بيست ويكم، بيست و بيست سوم، و چهارم، بيست و پنجم، بيست وششم، بيست و هفتم، سي و دوم، سي و سي هفتم، و هشتم، سي و نهم، يكصدم، يكصد و شصت و پنجم، يكصد و شصت و هشتم، يكصد و هفتادويكم، آگاهي ندارند. از اين روي شايد لازم باشد هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي راهكاريي اتخاذ نمايد تا قبل از هر چيز مردم بيش از پيش نسبت به حقوق خود آگاهي يابند. در يك جامعه قانون مدار، اصل نخست آگاهي مردم از قوانين و حقوق خويش است. تاريخ نشان داده كه حق گرفتني است و آنجا كه كسي از حقوق خود آگاه نباشد ممكن است اين گرفتني به خوردني مبدل شود! كدخدازاده